Αποτελέσματα της με αριθμ. πρωτ. 147/ 12-02-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Αποτελέσματα της με αριθμ. πρωτ. 147/ 12-02-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ενός  (1) Στελέχους Διαχειριστικής Υποστήριξης  Ομάδας Έργου, ενός (1) Στελέχους Οικονομικής Υποστήριξης  Ομάδας Έργου, ενός (1) Εξωτερικού συνεργάτη για την υλοποίηση market plan, δύο (2) Συνεργατών Τεχνικής Υποστήριξης Ομάδας Έργου,  τεσσάρων (4) Φοιτητών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιδρύματος και τριών (3) μελών Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος στην Κεφαλονιά, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου  ««Valorization of Traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs» με ακρωνύμιο «FOODING» και κωδικό MIS 902061», (6/3/2015)

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 147/12-2-2015 και σύμφωνα με το Πρακτικό Αξιολόγησης με ημερομηνία 4/3/2015, η σειρά κατάταξης των υποψηφίων ανά κατηγορία είναι η κάτωθι:

ΚΩΔ.: Α

1η Θέση : Νάτσιος Ηλίας

2η Θέση : Δάμπα Φανή

3η Θέση : Παναγιωτοπούλου Αναστασία

4η Θέση : Καρπούζου Κυριακούλα

ΚΩΔ.: Β

1η Θέση : Κιουρτίδου Πηνελόπη

ΚΩΔ.: Γ

1η Θέση : Παπαδημητρίου Χρήστος

2η Θέση : Μπράχου Βασιλική

3η Θέση : Ντίνος Βασίλειος

4η Θέση : Ζώρζος Ιάκωβος

5η Θέση : Κοντολιός Γεώργιος-Ιωάννης

ΚΩΔ.: Δ1

1η Θέση : Αμίτση Αριστέα

ΚΩΔ.: Δ2

1η Θέση : Αναστασιάδου Κυριακή

ΚΩΔ.: Ε

Αλεξοπούλου Ευσταθία – Μαρία

Κωνσταντόπουλος – Γκουτιέρεζ Γεώργιος

Μπασά Καλλιόπη

Μαυροπούλου Μαρία-Ελένη

Σημείωση: Οι φοιτητές ισοψηφούν στην αξιολόγηση και καταλαμβάνουν έτσι την ίδια θέση (1η). Κατά συνέπεια τα ονόματα τους αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά.

ΚΩΔ.: ΣΤ1

1η Θέση : Κορσιάνου Αικατερίνη

ΚΩΔ.: ΣΤ2

1η Θέση : Παπαδάτου Δήμητρα-Ευαγγελία

ΚΩΔ.: ΣΤ3

1η Θέση : Νεοφύτου Σοφία

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης κατά της απόφασης επιλογής εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ήτοι έως την Τρίτη 10/3/2015. Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα, Πληροφορίες: Ζάβαλης Ιωάννης 2109250294) μέχρι τη Τρίτη 10/3/2015 κατά τις εργάσιμες ώρες ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο που να καθίσταται βέβαιη η ημερομηνία αποστολής στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία έως και την Τρίτη 10/3/2015 και ώρα 14:00 μ.μ..

Σε αυτό το διάστημα οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06-07-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό τους το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

 

                                                INTERREG_LOGO                   INTERREG_LOGO_2