Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για Υποβολή Προτάσεων Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» και κωδικό MIS: 5001219.


Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 546/29.07.2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» και κωδικό MIS: 5001219 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που κατέθεσαν πρόταση.

Αξιολογικός Πίνακας Kατάταξης Μαθημάτων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατεύθυνση Προχωρημένου Eξαμήνου: Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Μάθημα

Υποψήφιος/α

Σύνολο Μοριοδότησης

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Ζ.7070

Ανδριάνα Δημακοπούλου

71

Ελένη Καρφάκη

57,4

Δημήτρης Παχής

55,8

Βιωσιμότητα και Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί Ζ.7060

Νικόλαος Βαφειάδης

58,2

Αλέξανδρος Κούλης

51

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ζ.7080

Δημήτριος Δαπόντας

56,8

Κωνσταντίνος Ανδριακόπουλος

42,4

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων ΣΤ.6060

Εμμανουήλ Μάριος Λάζαρος Οικονόμου

75

Δημήτριος Δαπόντας

56,8

Κωνσταντίνος Ανδριακόπουλος

41,4

Χρονοσειρές και Προβλέψεις ΣΤ.6070

Δημήτρης Παχής

58,8

Αλέξανδρος Κούλης

51

Νικόλαος Βαφειάδης

41,2

Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατεύθυνση Προχωρημένου Eξαμήνου: Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 

Τεχνολογία Λογισμικού Ε.5061

Αποστολία Παγγέ

56,6

Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 

Μάθημα

Υποψήφιος/α

Σύνολο Μοριοδότησης

Οργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων Ε.507

Μάξιμος Μάλφας

66,8

Διαχείριση Κρίσεων στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία ΣΤ.607

Μάξιμος Μάλφας

62,8

Γεώργιος Ζωγράφος

50,6

H πρόταση του κου Βρυσαγώτη Βασίλειου με αριθμό πρωτοκόλλου 605/06.09.2016 αφορούσε μάθημα που δεν περιλαμβάνονταν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου κρίθηκε ΑΚΥΡΗ από την Επιτροπή.

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ TEI Iονίων Νήσων  σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Συνημμένα Αρχεία:

Πρακτικό Αξιολόγησης