Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 1099/06-10-2017 Πρόσκλησης  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (15.11.2017)

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Εμβολιασμός Τοπικών Ποικιλιών Αμπέλου σε Κατάλληλα Υποκείμενα, Αξιολόγηση των Αμπελουργικών τους Χαρακτηριστικών και Διαχείριση Εδάφους Αμπελώνων» και κωδικό MIS: 5007188 (15.11.2017)

15.11.2017

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 1099/06-10-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου με α/α <1> και τίτλο «Εμβολιασμός Τοπικών Ποικιλιών Αμπέλου σε Κατάλληλα Υποκείμενα, Αξιολόγηση των Αμπελουργικών τους Χαρακτηριστικών και Διαχείριση Εδάφους Αμπελώνων» της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007188, που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης/ΕΤΠΑ) και εθνικών πόρων, ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που κατέθεσαν πρόταση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Υποψήφιος/α

Σύνολο Μοριοδότησης

Κ1: Ένας (1) Γεωπόνος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με εξειδίκευση στην Ανάπτυξη Πόρων (Έμπειρος Ερευνητής)

1. Αργύριος Γεράκης

100

Κ2: Ένας (1) Ερευνητής με εξειδίκευση στην Αμπελουργία-Οινολογία (Νέος Ερευνητής)

1. Βασίλειος-Άγγελος Γρουμπός

89

Κ3: Ένα (1) Μέλος Τεχνικού Προσωπικού με εξειδίκευση στη Γεωπονική Επιστήμη

1. Ευαγγελία Ψωμουλιά

88,5

Κ4: Ένα (1) Μέλος Βοηθητικού Προσωπικού με Εμπειρία στην Εκτέλεση Αμπελουργικών Εργασιών

1. Ξενοφώντας Χάλδας

65

Κ5: Ένα (1) Μέλος Βοηθητικού Προσωπικού για την Εκτέλεση Χειρονακτικών Εργασιών

1. Μιχάλης Σίνος

0

(πληροί μόνο τα απαιτούμενα προσόντα)

Συνημμένα Αρχεία:

Πρακτικό Αξιολόγησης