Προκήρυξη θέσεων τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού

 

 

 

 

το αρχείο της προκήρυξης σε μορφή pdfpdf.thumbnail

 

 

 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 15 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173 τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄), συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 τ.Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3404/ 2005 (ΦΕΚ 260 τ.Α΄).

β. Του άρθρου 16 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173 τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3027/

2002 (ΦΕΚ 152 τ.Α΄).

γ. Του άρθρου 17 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173 τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3404/

2005 (ΦΕΚ 260 τ.Α΄).

δ. Του Ν.2431/1996 (ΦΕΚ 175 τ.Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση».

ε. Του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132 τ.Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ».

στ. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

ζ. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 τ.Α΄) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152 τ.Α΄).

η. Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 τ.Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

θ. Του Π.Δ. 103/2013 (ΦΕΚ 136 τ.Α΄) «Μετονομασία Τμήματος – Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Παραρτημάτων – Ίδρυση Σχολών – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων».

2. Το άρθρο 11 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 τ.Α΄) όπως ισχύει και το υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/6−5−11 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3. Το άρθρο 78 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

4. Το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθ. 08/29−02−2012 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 1203/ τ.Β΄/11−4−12).

6. Την υπ’ αριθ. 3229/Φεκλ.−Φ5/09−10−12 αίτηση εξέλιξης μέλους Ε.Π. του Τμήματος Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς από τη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

7. Το υπ’ αριθ. 14/10−4−2013 πρακτικό της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

8. Το υπ’ αριθ. Φ.εκλ/1147/11−4−13 έγγραφο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

9.Την υπ’ αριθ. Φ11/17601/Ε5/10−02−2011 εγκύκλιο του Υπ.ΠΔΒΜΘ με θέμα «Επικαιροποιημένα δικαιολογητικά υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων Ε.Π. ΤΕΙ».

10.Την υπ΄αριθμ. Φ.16/95291/Ε5  Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί έγκρισης προκήρυξης θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 789/τ.Γ΄/29-07-2013).

Αποφασίζει την προκήρυξη της κάτωθι θέσης ΕΠ: 

Μίας (1) θέσης εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. –Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τ.Ε. ,με έδρα τη Ζάκυνθο (πρώην Τμήμα Συντήρησης και Πολιτισμικής Κληρονομιάς), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Εξατομικευμένου Λογισμικού».

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, ήτοι έως 25-10-13, ημέρα Παρασκευή, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Η αναλυτική προκήρυξη καθώς και αντίγραφο της αίτησης υποψηφιότητας θα ευρίσκονται από την ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (www.teiion.gr). 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.

ΤΚ 29100 –ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Θέση ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Τηλ: +30 26950- 27228
Fax: +30 26950-