Ορθή Επανάλληψη (Νο 2) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την Παροχή Έργου στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιόνιων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», Του Ε.Π. Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση- ΕΣΠΑ (2007-2013) (MIS 352400)

 

η προκήρυξη σε μορφή pdf pdf.thumbnail

το έντυπο πρότασης σε doc doc-icon

 


Η Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών / Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη της Πρότασης Δ.29 με τίτλο «Αποτύπωση και διάδοση της παραδοσιακής επτανησιακής Διατροφής» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση.

Α. «Εξωτερικοί Συνεργάτες Αρχιμάγειρες- ομιλητές σεμιναρίων»  - αριθμός συμβάσεων: 3 συμβάσεις μίσθωσης έργου.

2. Επαγγελματική εμπειρία άνω των 10 ετών σε θέματα μαγειρικής και γαστρονομίας. Θα συνεκτιμηθεί η πιστοποίηση των υποψηφίων ως αρχιμαγείρων από συναφή επαγγελματική οργάνωση.

3. Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (πρώην ΕΚΕΠΙΣ)

4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενα του έργου: Διαλέξεις σεμιναριακού τύπου στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Παραδοσιακές πρώτες ύλες (ΠΟΠ, ΠΓΕ), παρουσιάσεις γευσιγνωσίας των τοπικών προδιαγραφών των νησιών, παρουσιάσεις συνταγών επτανησιακής κουζίνας. Το σεμινάριο θα απευθύνεται κυρίως σε εστιάτορες, σε τοπικούς παραγωγούς και σε επαγγελματίες-επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο τομέα της διατροφής και της μεταποίησης.

Ο 3ος κύκλος σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί στην Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και τη Λευκάδα και θα περιλαμβάνει εισηγήσεις 30 ωρών σε κάθε νησί που θα κατανέμονται στη διάρκεια μίας εβδομάδας κατά προτίμηση απογευματινές ώρες. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα καθορισθούν κατόπιν συνεννόησης με τους επιλεγέντες εισηγητές.

Διάρκεια σύμβασης: Το μέγιστο έως 30/04/2014, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης του έργου. Κάθε υποψήφιος εισηγητής-εξωτερικός συνεργάτης έχει το δικαίωμα να επιλέξει ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω νησιά.

Ποσό σύμβασης: Ανάλογα με το σύνολο των ωρών (Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος 19€/ώρα, Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι διδακτορικού τίτλου 22€/ώρα,  Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων/Μέλη ΕΠ ΤΕΙ 27€/ώρα, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων).

Β. «Εξωτερικοί Συνεργάτες Αρχιμάγειρες - εμπειρογνώμονες» για συμμετοχή στο  παραδοτέο 4 με τίτλο «Επεξεργασία προδιαγραφών και χορήγηση Σήματος Παραδοσιακής Επτανησιακής Κουζίνας» - αριθμός συμβάσεων: 2 συμβάσεις μίσθωσης έργου.

2. Επαγγελματική εμπειρία άνω των 10 ετών σε θέματα μαγειρικής και γαστρονομίας.

3. Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (πρώην ΕΚΕΠΙΣ)

4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενα του έργου: Δημιουργία σήματος «τοπικής παραδοσιακής κουζίνας» που θα συμπεριλαμβάνει τη συνεργασία με τοπικούς εστιάτορες, τη συγκρότηση επιτροπής κρίσης και την απονομή του σήματος στους εστιάτορες της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου και της Λευκάδας που έχουν εντάξει στις συνταγές στον κατάλογό τους.

Διάρκεια σύμβασης: Το μέγιστο έως 30/04/2014, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης του έργου.

Ποσό σύμβασης: Χίλια ευρώ (1000€), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά μια αίτηση-πρόταση για κάθε προκηρυσσόμενη κατηγορία (Α και Β), καθώς και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ώρες γραφείου: καθημερινά 9:00-14:00) σε φάκελο με την ένδειξη «Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 213/5-2-2014) για την Πράξη με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» από 5/2/2014 έως και 19/2/2014 (ημερομηνία ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων / Διοικούσα Επιτροπή

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Λεωφ. Συγγρού 56

117 42 Αθήνα

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

• Έντυπο πρότασης.

• Βιογραφικό σημείωμα.

• Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.

• Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σελιδοποιηθούν και να αριθμηθούν. Στα στοιχεία του βιογραφικού που αναφέρονται στα εν λόγω δικαιολογητικά θα αναγράφεται ειδική αρίθμηση και η σελίδα του δικαιολογητικού που αναφέρεται ο υποψήφιος.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων www.teiion.gr .

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

 


espa_new