Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την Καθαριότητα Κτιριακών Εγκαταστάσεων


Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την Καθαριότητα των Κτιριακών Εγκαταστάσεων & Περιβαλλόντων Χώρων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την επιλογή αναδόχου για την Καθαριότητα Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Περιβαλλόντων Χώρων των Τμημάτων του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α).

Το έργο θα ξεκινήσει μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και θα έχει συνολική διάρκεια ένα ημερολογιακό έτος. Επιπλέον, δίδεται η δυνατότητα παράτασης του έργου για τρείς μήνες μετά την τυπική του λήξη, κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4 Μαρτίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 π.μ.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της Διοικούσας Επιτροπής στο γραφείο Αθήνας (Λ. Συγγρού 56 / 4ος Όροφος) του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, μέχρι την Τρίτη 3 Μαρτίου 2009.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται στους υποψήφιους ανάδοχους.

Περισσότερα...