Νέα Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για προμήθεια Ασύρματου Εξοπλισμού

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού προϋπολογισμού 6.800 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%).


Ο εξοπλισμός αφορά την προμήθεια των παρακάτω υλικών:


1. LINKSYS WAP200E [Wireless-G Access Point εξωτερικού χώρου με Power Over Ethernet και Range Booster για ασύρματη σύνδεση υψηλής ταχύτητας για εξωτερικά περιβάλλοντα] - Τεμάχια Πέντε (5)
2. LINKSYS WAP4400N [WIRELESS-N POE ACCESS POINT] - Τεμάχια Έντεκα (11)
3. LINKSYS VPN WRVS4400N [ Δρομολογητής Gigabit Wireless-N με δυνατότητα VPN] - Τεμάχια Πέντε (5)
4. LINKSYS WUSB600N-EU USB [ USB προσαρμογέας Linksys Range Plus] - Τεμάχια Δέκα (10)
5. ZYXEL P2602H-63 ADSL2+ ISDN VOIP IAD [ ADSL modem/router με υποστήριξη για τα πρότυπα ADSL/ADSL2/ADSL2+] - Τεμάχια Δέκα Πέντε (15)

Στις οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται:

1. τα ανωτέρω ζητούμενα υλικά και
2. η συνολική τους αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Προσφορές με τίμημα υψηλότερο από 6.800€ θα απορρίπτονται. Ο Ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά. Τυχόν έξοδα αποστολής του υλικού βαρύνουν τους υποψηφίους Αναδόχους.

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των οικονομικών προσφορών είναι η 27η Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Διοίκησης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας (Διεύθυνση: Ιωσήφ Μομφεράτου και Ηλία Μηνιάτη TK 28100).

Οι προσφορές να αναφέρουν τον τίτλο:
«Προσφορά για την προμήθεια ασύρματου εξοπλισμού για το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων»

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2671027142, Φαξ: 2671027138