Πρόχειρος Διαγωνισμός για τη μίσθωση λεωφορείων για τη μεταφορά φοιτητών (Ζάκυνθος)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ


ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων αφού έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 «περί δομής και λειτουργίας των ΤΕΙ»
2.Τις διατάξεις της Ε5/1585/1984 απόφασης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «περί εσωτερικής διάρθρωσης, οργάνωσης και λειτουργίας των ΤΕΙ»
3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε
4. Τις διατάξεις των παραγράφων 1-9 του άρθρου 1 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/21-9-1992 τ.Α΄) «Περί εκσυγχρονισμού της Ανώτατης Εκπαίδευσης»
5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
8. Το υπ΄ αριθμ. 105/23-03-10 ΦΕΚ περί ορισμού Νέας Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
9. Τις με αρ.30 /26-11-2010 και 31/03-12-10 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μεταφορά των φοιτητών των Τμημάτων της Ζακύνθου.


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για κάλυψη αναγκών μεταφοράς των φοιτητών από του Ιδρύματος από το Κέντρο της Ζακύνθου στα κτίρια του Παραρτήματος στην περιοχή Παναγίτσα, για χρονικό διάστημα 210 εργάσιμων ημερών, ετήσιας χρονικής ισχύος με δυνατότητα ανανέωσης έως και τρία (3) έτη, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρονται στις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


1. Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι:
Η μεταφορά των φοιτητών των Τμημάτων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στη Ζάκυνθο με την πραγματοποίηση δέκα τουλάχιστον καθημερινών δρομολογίων από το Κέντρο της πόλης της Ζακύνθου προς την περιοχή Παναγούλα ή Παναγίτσα, στην οποία λειτουργούν οι εγκαταστάσεις του Παραρτήματος του Ιδρύματος

α) Τα προσφερόμενα λεωφορεία από τον υποψήφιο ανάδοχο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 θέσεων και άνω έκαστο, να είναι κατάλληλα για μεταφορά φοιτητών και να τηρούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.
Πιο συγκεκριμένα όλα τα προσφερόμενα λεωφορεία θα πρέπει να είναι σύγχρονα, να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό (ζώνες ασφαλείας, πυροσβεστήρες κλπ.), να είναι ασφαλισμένα για τον κίνδυνο αστικής ευθύνης έναντι των επιβατών και οι οδηγοί - συνοδηγοί να έχουν επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου. Επίσης τα οχήματα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο.).
Τα παραπάνω θα πρέπει να πιστοποιούνται από τα προβλεπόμενα αντίστοιχα επίσημα έγγραφα, τα οποία θα περιλαμβάνονται στο φάκελο της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου.

Επίσης ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέτει υπεύθυνη δήλωση (η οποία θα περιλαμβάνεται στο φάκελο της προσφοράς), στην οποία θα δηλώνει ότι:
Α) Οι ταχογράφοι των λεωφορείων είναι εν λειτουργία
Β)θα τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια ταχύτητας.
Γ) Τα λεωφορεία θα διαθέτουν εξοπλισμό όπως κλιματισμό

Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι αναλαμβάνουν:
- Την πραγματοποίηση δέκα (10) τουλάχιστον καθημερινών δρομολογίων από το Κέντρο προς το Παράρτημα της Παναγούλας και αντιστρόφως για την εξυπηρέτηση μέχρι και πενήντα (50) φοιτητών ανά δρομολόγιο για 210 συνολικά εργάσιμες ημέρες του ακαδημαϊκού έτους.
Η πραγματοποίηση των καθημερινών δρομολογίων μεταφοράς θα λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένα ωράρια, για την εξυπηρέτηση των αναγκών παρακολούθησης των μαθημάτων των φοιτητών τόσο κατά το χειμερινό όσο και το εαρινό εξάμηνο. Συγκεκριμένα:

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Άφιξη Παναγούλα 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 08.00 10.00 11.00 14.00 15.00 18.00 08.00 10.00 11.00 12.00 14.00 16.00 18.00 11.00 12.00 14.00 17.00 18.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00
Αναχώρηση από Παναγούλα 12.05 14.05 16.05 18.05 22.00 11.05 13.05 14.05 18.05 20.05 21.05 11.05 12.05 14.05 16.05 17.05 18.05 20.05 14.05 17.05 20.05 12.05 14.05 16.05 18.05 20.05


Οι υπηρεσίες μεταφοράς θα πραγματοποιούνται από προσωπικό που διαθέτει ο ανάδοχος, ο οποίος βαρύνεται και για την αμοιβή του, το ΙΚΑ, τα επιδόματα κ.λ.π. Το ΤΕΙ ουδεμία σχέση έχει στη μεταξύ τους εργασιακή σύμβαση. Επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ατύχημα σε οδηγούς ή άλλα πρόσωπα που απασχολεί για τη μεταφορά.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει μεταφορικά μέσα για να αντιμετωπίζονται, ανά πάσα στιγμή, και απρόβλεπτες περιπτώσεις μεταφοράς χωρίς ιδιαίτερη πρόσθετη αμοιβή.


2. Χρόνος και Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας (Ι. Μομφεράτου 27 & Μηνιάτη)
Η επιτροπή του Διαγωνισμού με ευθύνη του Προέδρου της, οφείλει να καταθέσει τη σχετική της εισήγηση ανάθεσης στο πρωτόκολλο της Κεντρικής Διοίκησης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2011.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον ανάδοχο ή τους αναδόχους επί 60 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ (€) και στην τιμή περιλαμβάνεται οι υπερ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α.
Οι εργοδοτικές εισφορές που προβλέπονται βαρύνουν τον ανάδοχο ή τους αναδόχους.

3. Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
α) Οι δικαιούμενοι συμμετοχής δεν μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα
β) Οι δικαιούμενοι υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:
- Απόσπασμα πρακτικού Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
- Πιστοποιητικό αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο ανάδοχος ή ανάδοχοι στους οποίους έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσουν εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας – χωρίς τον ΦΠΑ.

Ο ανάδοχος ή ανάδοχοι ευθύνονται για τους επιβάτες (φοιτητές) όταν αυτοί βρίσκονται μέσα στα οχήματα, ποινικά και αστικά για τους τυχόν τραυματισμούς. Για κάθε καθυστέρηση του λεωφορείου κατά την προσέλευση ή την αποχώρηση των φοιτητών, θα ευθύνεται ο Ανάδοχος ή Ανάδοχοι και θα επιβάλλονται πρόστιμα ποσού 100 €, τα οποία θα παρακρατούνται από την εγγυητική καλής εκτέλεσης.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρει στην προφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της πρόσκλησης προκειμένου να αξιολογηθούν.


O Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων


Ναπολέων Μαραβέγιας
Καθηγητής