ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΥΛΙΚΕΙΟ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ


Το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 «περί δομής και λειτουργίας των ΤΕΙ»
2.Τις διατάξεις της Ε5/1585/1984 απόφασης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «περί εσωτερικής διάρθρωσης, οργάνωσης και λειτουργίας των ΤΕΙ»
3. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ. Α /1.2.95) «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
4. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/14/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων).

5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε
6. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/τ. Α’ /27.11.95) περί «Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
7. Το Π.Δ. 715/79 (ΦΕΚ 212/τ. Α΄/10.09.79) «Περί τρόπου ενέργειας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών».
8. Το Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/τ. Α΄/4.12.96) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
9. του Ν.2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ»,
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
11. Το Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/τ. Α /19.6.02) «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις).
12. Τις διατάξεις των παραγράφων 1-9 του άρθρου 1 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/21-9-1992 τ.Α΄) «Περί εκσυγχρονισμού της Ανώτατης Εκπαίδευσης»
13.Την με Αριθμό 33617/Ε5 (ΦΕΚ105/23.03.2010) Υπουργική απόφαση ορισμού Νέας Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
14. Τη με αρ.05 /04-02-2011 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης του κυλικείου του παραρτήματος των Τμημάτων του Αργοστολίου του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων μίσθωσης και εκμετάλλευσης του κυλικείου των Τμημάτων που λειτουργούν στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων προς εξυπηρέτηση των σπουδαστών και των εργαζομένων (Διοικητικό και Εκπαιδευτικό Προσωπικό), με τους παρακάτω όρους:

(βλέπε συννημένο αρχείο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ_ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ.pdf)


O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ