ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (final meeting) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ BIOLMED 2007-2011
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.)Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων, μετά από την υπ' αριθμόν 13/01-04-2011 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ειδών προβολής και διαφήμισης στo πλαίσιo της δράσης (final meeting) του Προγράμματος BIOLMED 2007 - 2011, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρονται στις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές.
Ο Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού ανέρχεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

• Αναθέτουσα Αρχή: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIOLMED – Πλατεία Κάλβου 2 – 29100 Ζάκυνθος – Τηλ. 2695024940, fax. 2695024949
• Είδος Σύμβασης Έργου: Προμήθεια και παραγωγή Υλικού και Ειδών Προβολής και Προώθησης.
• Περιγραφή Αντικειμένου σύμβασης: Προμήθεια και παραγωγή Υλικού και Ειδών Προβολής και Προώθησης στα πλαίσια της διοργάνωσης του final meeting του Προγράμματος BIOLMED 2007 - 2011.
• Συνολικός Προϋπολογισμός: 5.000,00 € (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.)
• Τόπος προμήθειας: Ζάκυνθος.
• Πληρωμές ή και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις: Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής.
• Ο διαγωνισμός θα γίνει: στις 12/04/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στα γραφεία του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στη Ζάκυνθο (Πλατεία Κάλβου 2, Ζάκυνθος)
Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών: Προσφορές θα
γίνονται δεκτές στα Γραφεία του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στη Ζάκυνθο μέχρι τις
12/04/2011 και ώρα 09:00, τις εργάσιμες μέρες από 09.00 π.μ. μέχρι 14.00
μ.μ.. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές . Όποιος από τους
προσφέροντες επιθυμεί να παραστεί στη διαδικασία του διαγωνισμού, πρέπει
να το δηλώσει με την κατάθεση της προσφοράς του. Η επιτροπή του
Διαγωνισμού με ευθύνη του Προέδρου της, οφείλει να καταθέσει τη σχετική
της εισήγηση ανάθεσης στο πρωτόκολλο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ
Ιονίων Νήσων μέχρι τις 14/04/2011.
• Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσφορά: Ελληνική
• Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: έξι (6) μήνες από την επόμενη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών
• Πρόσωπα που επιτρέπονται να παραβρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Στην αξιολόγηση των προσφορών μπορούν να παραστούν προσωπικά οι συμμετέχοντες ή αντιπρόσωπος τους με παραστατικό εκπροσώπησης.
• Τεχνικές Προδιαγραφές: Αφίσες Α1,Α2,Α3 ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, μίας όψης, τετράχρωμες, χαρτί velvet mat 130 gr, Δίπτυχα ή Τρίπτυχα Προγράμματα Διαστάσεων Α4 ή 20x29 cm δύο όψεων, τετράχρωμες, χαρτί velvet mat 170 gr, Προσκλήσεις διαστάσεων Αναπτύγματος 10x21 cm, τετράχρωμες μίας όψης, χαρτί velvet mat τουλάχιστον 200 gr, Ντοσιέ / Folder από δερματίνη με λογότυπο του προγράμματος, των εταίρων, του Ιδρύματος και της δράσης (final meeting) στο εξώφυλλο. Στο εσωτερικό θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον σημειωματάριο με το logo του προγράμματος και στυλό. Λοιπός Εξοπλισμός Προβολής: stands, banner, πανό, διαφημιστικές πινακίδες, αυτοκόλλητα κτλ. που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια του συνεδρίου.
• Προσφορά: Η προσφορά που θα αφορά τα παραπάνω είδη θα αναφέρει την τιμή μονάδος κατά είδος. Η ανάγκες του final meeting θα καθορίσουν το ακριβές είδος, την ποσότητα που θα παραχθεί και το τελικό συνολικό κόστος μέχρι 5.000 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
• Διάφορα κριτήρια: Ο Ανάδοχος του Διαγωνισμού θα είναι στην διάθεση της Επιτροπής Διενέργειας αλλά και του Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος BIOLMED, μέχρι την ολοκλήρωση του final meeting. Η προϋπολόγισα δαπάνη (5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) θα είναι στη διάθεση της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και το υλικό θα παραδίδεται σταδιακά και μετά από εντολή της προς τον ανάδοχο.Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του
Προγράμματος Biolmed
για το ΤΕΙ Ιονίων ΝήσωνΑριστοτέλης Μαρτίνης