Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων / Επιτροπή Ερευνών, για την εκτέλεση της πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση » του ΕΣΠΑ (2007-2013) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας έως ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση του έργου), εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία περιγράφονται κατά ειδικότητα, ως εξής:

1. Συντονιστής Ομάδας Εργασίας Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου (1 θέση)

2. Συνεργάτες Πληροφορικής (3 θέσεις)

3. Συνεργάτης Διαχείρισης και Εσωτερικής Λειτουργίας (1 Θέση)

4. Τεχνικός Διαχείρισης Δικτύων (1 θέση)

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η θέση ενδιαφέροντος, και η οποία θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών (βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας κλπ).

Να συνυποβληθεί υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ότι το σύνολο των στοιχείων του φακέλου είναι ακριβή. Τα δικαιολογητικά πρέπει επίσης να επικυρωθούν.

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΈΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για πρόσληψη Εξωτερικών Συνεργατών για την εκτέλεση της πράξης Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων».

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει 15 ημέρες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο.


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

Αναπλ.Καθηγητής Ιωαν. Δραγώνας