Προκήρυξη για Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011

Ορθή Επανάληψη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Μ.) – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡ.ΔΙ.Π.) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011.

Το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, βάσει της με αριθ. 12/04-06-2010 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής, προκηρύσσει την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων του για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

Η σύμβαση μπορεί να διαρκεί μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο ακόμη ακαδημαϊκά έτη.

Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη και Εργαστηριακού Συνεργάτη (ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των τμημάτων, όπως αυτές ορίζονται παρακάτω), για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις...
(Συνημμένο Αρχείο: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_10-11.pdf)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ


ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Στυλιανού Τυπάλδου , 28200, Ληξούρι Κεφαλονιάς
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τηλ. 2671092855

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (και εν ελλείψει Εργαστηριακοί Συνεργάτες)

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (Θεωρία)

1. Μεταπαραγωγή και Mastering
2. Επισκευή-συντήρηση-αναπαλαίωση Πληκτροφόρων-Πνευστών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (Εργαστήρια)

1. Μεταπαραγωγή και Mastering
2. Επισκευή-συντήρηση-αναπαλαίωση Πληκτροφόρων-Πνευστών

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στυλιανού Τυπάλδου , 28200, Ληξούρι Κεφαλονιάς
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τηλ. 2671092855

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (και εν ελλείψει Εργαστηριακοί Συνεργάτες)

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (Θεωρία)
1. Διοικητική Δεοντολογία
2. Οικονομική της Διοίκησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ


ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Πλατεία Κάλβου 2, 29100, Ζάκυνθος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τηλ. 2695024941-4

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (και εν ελλείψει Εργαστηριακοί Συνεργάτες)

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (Θεωρία)

1. Εισαγωγή στην Επικοινωνία
2. Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού
3. Συντήρηση Ζωγραφικών Ι
4. Στοιχεία Φυσικής και Πολιτισμικής Κληρονομιάς


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (Εργαστήρια)

1. Συντήρηση Ζωγραφικών Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ


ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Φιλοσόφων και Τζεβελέκη, 31100, Λευκάδα
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τηλ. 2645026160

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (και εν ελλείψει Εργαστηριακοί Συνεργάτες)

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (Θεωρία)
1. Μικροοικονομική
2. Μακροοικονομική
3. Οικονομία και Περιβάλλον
4. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Παραγωγής
5. Ειδικά Θέματα Διοίκησης
6. Σεμινάριο Τελειοφοίτων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (Εργαστήρια)

1. Εισαγωγή στους Αλγόριθμους
2. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
3. Δομές Δεδομένων


ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Φιλοσόφων και Τζεβελέκη, 31100, Λευκάδα
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τηλ. 2645026160

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (Εργαστήρια)

1. Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική
2. Ηλεκτρονική ΙΙ (Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα)
3. Προγραμματισμός Η/Υ Ι
4. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του κάθε Τμήματος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, αρχόμενη από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο Τύπο, δηλαδή, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 09-02-2011 μέχρι και 28-02-2011.

Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να δηλώσουν περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα ανά τμήμα (ανεξαρτήτως αν πρόκειται για θεωρητικά ή εργαστηριακά μαθήματα) και στις αιτήσεις τους πρέπει να αναφέρονται κατά σειρά προτεραιότητας τα Μαθήματα (Θεωρία, Εργαστήρια).
Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου του υποψηφίου και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά το νόμο αρμόδιες αρχές. Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου, με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους τίτλους από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.
Εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαιτούνται:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας όπου θα φαίνεται ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

β) Πιστοποιητικό Στρατολογίας (τύπου Α) του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατιωτική υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχει αναγνωρισθεί ως αντιρρησίας συνείδησης και έχει εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική θητεία. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Το πιστοποιητικό στρατολογίας θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τη Γραμματεία του Τμήματος και μόνο για τους υποψηφίους που τελικά θα επιλεγούν.

Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, οφείλουν να υποβάλλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Τομέα ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Η προκήρυξη καθώς και αντίγραφο της αίτησης υποψηφιότητας, θα ευρίσκονται από την ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων http://forum.teiion.gr .

Γίνεται γνωστό ότι, επειδή με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, η πρώτη πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των από το νόμο προβλεπόμενων διαδικασιών.

Αθήνα, 28/01/2011

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ


Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας