ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ)

 

05/07/2011

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιωνίων Νήσων έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις

1.1.       Του Ν.1404/83 –«Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ».,όπως αυτό τροποποιήθηκε

και συμπληρώθηκε

1.2.       Το Ν. 496/74 περί λογιστικού των ΝΠΔΔ

1.3.       Του Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95 ] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού,

ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

1.4. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» [ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ.3περιπτ.ΙΙ στ΄ και 2 παρ. 12.

1.5.       Του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.]

1.6.       Του Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07 ] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας

στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών

σύναψης   δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως

τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία

2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης

Νοεμβρίου 2005.

1.7. Του Ν. 2522/97 [ΦΕΚ 178 /Α/ 97] « Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».

1.8. Την υπ’ αριθμόν 33617/Ε5 (Φ.Ε.Κ. 191/τ.Β’/27/03/2011) Υπουργική απόφαση «Νέας Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων».

1.9. Την απόφαση έγκρισης δαπάνης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην 25η συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 01/07/2011.

 

ΚΑΛΕΙ

τις εταιρείες που επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Διεύθυνση, μέχρι 15/07/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρες 9.00-14.00, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου των εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.

Οι προσφορές που θα δοθούν θα αφορούν το συνολικό κόστος του έργου, δηλαδή τις εργασίες και τα υλικά και θα είναι σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και του ΙΚΑ.


Πιο αναλυτικά το έργο αφορά:

  1. Τον καθαρισμό και την ισοπέδωση με μηχανικά μέσα σε όλο το περιβάλλοντα χώρο και σε απόσταση 10 μέτρων. Ο καθαρισμός και την ισοπέδωση θα γίνουν με μηχανικά μέσα και η απομάκρυνση των υλικών θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου.
  2. Την κατασκευή τοίχου περίφραξης πάχους 40 εκ. συνολικού μήκους 120 μέτρων και κυμαινόμενου ύψους 1,50 μέτρου. Ο τοίχος θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα ή από τσιμεντόλιθους. Τα τελειώματα του τοιχίου να είναι τριγωνικής μορφής με το ύψος της κορυφής του τριγώνου στα 20 εκ. και προεξοχή 5 εκ. εκατέρωθεν του τοίχου. Τα τοιχία θα σοβατιστούν με σοβά τριών στρώσεων με την τελευταία στρώση να είναι από τσιμεντοκονία.
  3. Στην δυτική πλευρά του τοιχίου πέραν του προστατευτικού τοίχου να τοποθετηθεί συρματόπλεγμα ύψους 1 μέτρου.
  4. Να δημιουργηθούν παρτέρια γύρο από τέσσερα (4) δέντρα πάχους 40 εκ. και ύψους 50 εκ. από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με επίπεδο τελείωμα που θα σοβατιστούν με σοβά τριών στρώσεων με την τελευταία στρώση να είναι από τσιμεντοκονία.
  5. Διευθέτηση οβριών υδάτων με αποστραγγιστικές σωλήνες απορροής με κατεύθυνση το κεντρικό σύστημα διαχείρισης όμβριών ειδότων του χώρου των Τ.Ε.Ι. Μετά το πέρας της εργασίας με μηχανικά μέσα να αποκατασταθεί και να διαστρωθεί με αδρανή ο χώρος επέμβασης.
  6. Διάδρομο οπλισμένου σκυροδέματος πλάτους 1 μέτρου περιμετρικά του κτιρίου στα τμήματα που δεν υπάρχει.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη και στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: www.teiion.gr.

Ο προυπολογισμός της προμήθειας των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσόν των 50.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και ΙΚΑ.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα βαρύνει τον ΣΑΕ 204ΣΕ04300001, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει συνολικά τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και ΙΚΑ.

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία και μέσα σε διάστημα τριάντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση στις 15 Ιουλίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στη Αθήνα.

 

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

 Δ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ

            ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ