ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Στελέχη Διαχείρισης & Διοίκησης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Αίτηση


Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων / Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας έξι μηνών από 1/8/2011-31/1/2012) εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία περιγράφονται ως εξής:

1. Στέλεχος Διαχείρισης

Απαιτούμενα προσόντα

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με ειδικότητα στις οικονομικές επιστήμες.

2. Η κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σχετικού με τα οικονομικά.

3. 5ετής επαγγελματική προϋπηρεσία σε οικονομική διοίκηση-λογιστήριο

4. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (MS-Office, Internet, λογιστικά πακέτα).

5. Άριστη πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

6. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενα του έργου θα είναι:

Τα παραδοτέα του στελέχους διοικητικής λειτουργίας θα είναι τα εξής:

αιτήματα χρηματοδότησης, εντολές πληρωμών, έγγραφα εγκρίσεων από την επιτροπή ερευνών, οικονομικοί πίνακες διαχείρισης, τήρηση οικονομικών στοιχείων και λοιπές οικονομικολογιστικές εργασίες.

2. Στέλεχος Διοίκησης

Απαιτούμενα προσόντα

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με ειδικότητα στις οικονομικές επιστήμες.

2. Εξάμηνη (τουλάχιστον) επαγγελματική προϋπηρεσία σε θέματα υλοποίησης και παρακολούθησης έργων και προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου.

3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

4. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (MS-Office, Internet).

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενα του έργου θα είναι:

Παραδοτέα του στελέχους διαχειριστικής λειτουργίας θα είναι τα εξής: Διαχείριση αρχείων, τήρηση διοικητικών εγγράφων, τήρηση αλληλογραφίας κ.λπ.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση (www.teiion.gr) όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η θέση ενδιαφέροντος και η οποία θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών (βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας κλπ). Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σελιδοποιηθούν και να αριθμηθούν. Στα στοιχεία του βιογραφικού που αναφέρονται στα εν λόγω δικαιολογητικά θα αναγράφεται ειδική αρίθμηση και η σελίδα του δικαιολογητικού που αναφέρεται ο υποψήφιος.

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για πρόσληψη Στελέχους Διοίκησης - Διαχείρισης» από 14/07/2011 έως και 28/07/2011 στη διεύθυνση:


ΤΕΙ Ιονίων Νήσων/ Διοικούσα Επιτροπή

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Λεωφ. Συγγρού 56

117 42 Αθήνα

 


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

          Αναπλ.Καθηγητής Ιωαν. Δραγώνας