ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)


 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

 


Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 15 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 τ. Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ. Α'), συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 τ. Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 τ. Α').

β. Του άρθρου 16 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173 τ. Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ. Α'), συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 τ. Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν.3549/2007 (ΦΕΚ 69 τ. Α') και το άρθρο 9 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α').

5176

γ. Του άρθρου 17 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173 τ. Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ. Α'), συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 τ. Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α').

δ. Του Ν.2431/1996 (ΦΕΚ 175 τ. Α') «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση».

ε. Του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132 τ.Α') «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ».

στ. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

ζ. Του Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α77-10-09) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

η. Του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α') «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

 1. Το υπ' αριθ. 23/17-6-11 πρακτικό (ορθή επανάληψη) της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

 2. Τα υπ1 αριθ. 2170/17-6-11 και 2241/22-6-11 έγγραφα του Τ.Ε.Ι Ιονίων Νήσων.

 3. Την υπ1 αριθ. Φ11/17601/Ε5/10-02-2011 εγκύκλιο του Υπ.ΠΔΒΜΘ με θέμα «Επικαιροποιημένα δικαιολογητικά υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων Ε.Π. ΤΕΙ».

 4. Το άρθρο 11 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ. Α715-3-2010) όπως ισχύει και το υπ' αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/6-5-11 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

 5. Τις υπ΄ αριθμ. ΥΑ 33617/Ε5/23-03-10 (ΦΕΚ 105 τ. ΥΟΔΔ) περί «Ανασυγκρότησης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» και 104350/Ε5/13-09-11 (ΦΕΚ 312 τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) περί «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων»

 6. Την υπ΄ αριθμ. Φ.16/69879/Ε5 (ΦΕΚ 622/τ. Γ΄/31-08-11 απόφαση έγκρισης της προκήρυξης μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική Διοίκηση- Κοατολόγηση».

Αποφασίζει

Την προκήρυξη μιας (1) θέσης εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μία (1) θέση βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική Διοίκηση- Κοστολόγηση».

Σχετικά με τα προσόντα των υποψηφίων σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του αρ.2 του Ν.2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α') και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του αρ.3 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260/τ.Α') ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Προϋπόθεση για την εκλογή σε θέση Καθηγητή ΤΕΙ είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος. Η διδακτορική διατριβή και όλο το ερευνητικό ή επιστημονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί.

Η κρίση για εκλογή μελών Ε.Π. βασίζεται στο συνολικό διδακτικό και επαγγελματικό έργο των κρινόμενων και στη συνολική επιστημονική και ερευνητική τους δραστηριότητα.

 1. Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή σε θέση βαθμίδας Καθηγητή Τ.Ε.Ι. είναι τα ακόλουθα:

α) Επτά τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας, από τα οποία δύο τουλάχιστον να έχουν διανυθεί σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων παραγωγικών μονάδων, ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη αυτοδύναμη διδασκαλία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται τεκμηριωμένη συμβολή στη διαμόρφωση δύο τουλάχιστον μαθημάτων. Η διδασκαλία αυτή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στο γνωστικό αντικείμενο του τομέα, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος και σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.

β) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμος, ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, πέρα από τη διδακτορική διατριβή.`Ενα μέρος των δημοσιεύσεων αυτών μπορεί, κατά την κρίση του εκλεκτορικού σώματος, να αντικατασταθεί με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή καινοτομίες που έχουν εφαρμοστεί στην παραγωγή.

Το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου πρέπει να έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης ή το εφαρμοσμένο έργο του πρέπει να έχει αναγνωρισθεί και χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή.

 1. α) Όπου γίνεται αναφορά σε διδακτορικό δίπλωμα, αν πρόκειται για τίτλους ιδρυμάτων του εξωτερικού, πρέπει οι τίτλοι αυτοί να έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμοι προς τους αντίστοιχους τίτλους του εσωτερικού.

β) Ως επαγγελματική δραστηριότητα που απαιτείται ως προσόν για την κατάληψη θέσης Ε.Π. δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι σπουδές.

γ) Όπου προβλέπονται αυτοδύναμες δημοσιεύσεις, νοούνται και οι δημοσιεύσεις στις οποίες ο υποψήφιος είναι ο κύριος ερευνητής.

Οι απαιτούμενες πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά λαμβάνονται υπόψη εφόσον έχουν γίνει δεκτές προς δημοσίευση στα σχετικά περιοδικά, ενώ οι απαιτούμενες πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες λαμβάνονται υπόψη εφόσον βρίσκονται στο στάδιο της εκτύπωσης.

 1. Μέλη του Ε.Π. δεν μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για κατάληψη θέσης Ε.Π. της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι. εάν δεν περάσουν τρία έτη από το διορισμό τους στο Τ.Ε.Ι. που υπηρετούν. 1. Πέρα από τα ειδικά αυτά προσόντα, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν και τα γενικά προσόντα που προβλέπονται από τον υπαλληλικό κώδικα για το διορισμό δημοσίων υπαλλήλων.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

  1. Αίτηση.

  2. Αντίγραφα των πτυχίων και των Τίτλων Σπουδών των υποψηφίων.

  3. Βιογραφικό σημείωμα με συνοπτική ανάλυση των επιστημονικών εργασιών τους.

  4. Διδακτορική διατριβή, όπου αυτή απαιτείται ως προσόν

Το βιογραφικό σημείωμα, η συνοπτική ανάλυση των επιστημονικών εργασιών καθώς και η διδακτορική διατριβή (όπου απαιτείται) κατατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή, για παράδειγμα σε CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο. Τα αντίτυπα έντυπης μορφής των δικαιολογητικών αυτών θα βρίσκονται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος και της εισηγητικής επιτροπής που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής.

  1. Γενικά κάθε στοιχείο (Βιβλία, δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, επαγγελματικής δραστηριότητας, πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, κτλ) που να αποδεικνύει τα προσόντα του υποψηφίου.

  2. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την έκδοση της σχετικής πράξης διορισμού.

Προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

 1. Πιστοποιητικό τύπου Α' του αρμοδίου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25-6-2007 (ΦΕΚ 1055/27- 6 -2007 τ. Β') κοινή υπουργική απόφαση.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης διορισμού τους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

 1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-2006 (ΦΕΚ 1551/23-10-06 τ. Β') κοινή υπουργική απόφαση.

 2. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, που τους επιτρέπει να ασκούν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.

 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι δεν κατέχει άλλη θέση και δεν έχει άλλη απασχόληση στον ευρύτερο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 9 και 10 θα κατατεθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα εκλεγούν σε θέσεις Ε.Π. κατά την ημέρα της ορκωμοσίας τους.

Οι πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ' επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις αρχές που τα εξέδωσαν. Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από την οικεία εισηγητική επιτροπή ή το εκλεκτορικό σώμα και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:

Καποδιστρίου 11- Νεάπολη- ΤΚ 31100 -ΛΕΥΚΑΔΑ, τηλ: 2645026160, φαξ: 2645023241Η προκήρυξη είναι καταχωρημένη στο forum στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.teiion.gr

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Καθηγητής

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ