5.10.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Συνεργάτης Διαχείρισης και Εσωτερικής Λειτουργίας)

 

5.10.2011ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΑίτηση


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση «Συνεργάτης Διαχείρισης και Εσωτερικής Λειτουργίας», στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», με κωδικό MIS 303340».

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων/ Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών, για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας έως ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση του έργου), εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία περιγράφονται, ως εξής:

1. Συνεργάτης Διαχείρισης και Εσωτερικής Λειτουργίας

Απαιτούμενα προσόντα

  • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών ή ισότιμο πτυχίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ σε θέματα που σχετίζονται με τη φύση των έργων του ΕΠΕΔΒΜ.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Θετικών Επιστημών / Επιστημονικού Management, σε θέματα που σχετίζονται με τη φύση των έργων του ΕΠΕΔΒΜ.
  • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών πληροφορικής και αυτοματισμού γραφείου (MS-, MS-Project).
  • Αναπτυγμένα προσόντα για προφορική και γραπτή επικοινωνία με συνεργάτες και προϊστάμενους.
  • Εμπειρία/Γνώσεις στη διαχείριση Πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ.
  • Πιστοποιημένη άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

Αντικείμενα του έργου θα είναι:

Η συμμετοχή του ανωτέρω συνεργάτη Διαχείρισης και Εσωτερικής Λειτουργίας προβλέπεται να είναι στην  υλοποίηση και σύνταξη των εξής παραδοτέων:

Σύνταξη των Εκθέσεων, Μελέτη της Υπάρχουσας Κατάστασης, Σχεδίαση του «ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΑΣΤΑ», Οργάνωση του «ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΑΣΤΑ», Ανάπτυξη και Εφαρμογή της Σχεδίασης και της Οργάνωσης του «ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΑΣΤΑ», Προβολή, Δημοσιότητα του «ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΑΣΤΑ», Κατάσταση με στελέχη για εκπαίδευση και υποστήριξη εφαρμογών, Αξιολόγηση της Πράξης «ΔΑΣΤΑ» & Αξιολόγηση του «ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΑΣΤΑ» - Μηχανισμός Αναδράσεως - Διορθωτικές Παρεμβάσεις στη Σχεδίαση, την Οργάνωση και τη Λειτουργία του «ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΑΣΤΑ».

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για επιλογή Συνεργάτη Διαχείρισης και Εσωτερικής Λειτουργίας - ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων».

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων/ Διοικούσα Επιτροπή

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Λεωφ. Συγγρού 56

11742 Αθήνα

 


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει 15 ημέρες, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

Αναπλ. Καθηγητής Ιωαν. Δραγώνας

 


 

 

espa logo