5.10.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Συνεργάτης Πληροφορικής)

5.10.2011

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Αίτηση

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση «Συνεργάτης Πληροφορικής», στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», με κωδικό MIS 303340».

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων/ Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών, για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας έως ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση του έργου), εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία περιγράφονται, ως εξής:


1. Συνεργάτης Πληροφορικής

Απαιτούμενα προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, συναφές με το αντικείμενο της  Πληροφορικής.
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σχετικό με διαδικτυακά πληροφοριακά συστήματα και πολυμέσα.
  • Γνώσεις ή/και εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης διαδικτυακών συστημάτων και σχετικών εργαλείων (γλωσσών προγραμματισμού, πλατφόρμες ανάπτυξης).
  • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών αυτοματισμού γραφείων (MS-Office, MS-Project).
  • Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (Τουλάχιστον επιπέδου Β2)
  • Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία σε κοινοτικά έργα / έργα ΕΣΠΑ.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

 

Αντικείμενα του έργου θα είναι:

Η συμμετοχή του Συνεργάτη Πληροφορικής προβλέπεται στην υλοποίηση και σύνταξη των εξής παραδοτέων:

Ανάλυση και Σχεδίαση ΠΣ, Διοίκηση και Διαχείριση του ΠΣ, Ανάπτυξη και Υλοποίηση ΠΣ, Έκθεση Portal ΔΑΣΤΑ, Intranet, Internet, Σχεδίαση Δικτυακού Τόπου ΔΑΣΤΑ, Εφαρμογές –Αρχιτεκτονική, Ανάπτυξη, Υλοποίηση του Δικτυακού Τόπου – Σύνδεση του δικτυακού τόπου του Γραφείου ΔΑΣΤΑ με το ΠΣ του Γραφείου ΔΑΣΤΑ - Παράδοση Δικτυακού Τόπου, Κατάσταση της Οργανωτικής Δομής του Γραφείου Υποστήριξης του Δικτυακού Τόπου του ΔΑΣΤΑ, Κατάσταση με στελέχη για εκπαίδευση και υποστήριξη εφαρμογών, Κατάσταση Οργανωτικής Δομής του Help Desk, Πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών σε εργασίες λειτουργίας και συντήρησης, Πρόγραμμα εκπαίδευσης χρηστών, Αξιολόγηση Πράξης «ΔΑΣΤΑ» & Αξιολόγηση του «ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΑΣΤΑ» - Μηχανισμός Αναδράσεως - Διορθωτικές Παρεμβάσεις στη Σχεδίαση, την Οργάνωση και τη Λειτουργία του «ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΑΣΤΑ».

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για επιλογή Συνεργάτη Πληροφορικής - ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων».

 

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων/ Διοικούσα Επιτροπή

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Λεωφ. Συγγρού 56

11742 Αθήνα


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει 15 ημέρες, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

Αναπλ. Καθηγητής Ιωαν. Δραγώνας

 

 

 

 

 

espa logo