19.10.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Στέλεχος Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής)

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων / Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας δώδεκα μηνών) εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία περιγράφονται ως εξής:


 

 

Αίτηση

1. Στέλεχος Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής


Απαιτούμενα προσόντα

1. Πτυχίο θετικών επιστημών από Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

2. Αναγνωρισμένος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με ειδικότητα στα μαθηματικά ή την πληροφορική

3. 12μηνη επαγγελματική προϋπηρεσία

4. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (MS-Office, Internet, λογιστικά πακέτα).

5. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

6. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.


Αντικείμενα του έργου θα είναι:

συγκέντρωση και ανάλυση ποσοτικών στοιχείων αναφορικά με τη λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων και των προγραμμάτων που έχει αναλάβει να διαχειριστεί, καθώς και την οργάνωση του πληροφοριακού συστήματος του ΕΛΚΕ.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση (www.teiion.gr) όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η θέση ενδιαφέροντος και η οποία θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών (βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, αντίγραφο Α.Δ.Τ.). Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σελιδοποιηθούν και να αριθμηθούν. Στα στοιχεία του βιογραφικού που αναφέρονται στα εν λόγω δικαιολογητικά θα αναγράφεται ειδική αρίθμηση και η σελίδα του δικαιολογητικού που αναφέρεται ο υποψήφιος.

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για πρόσληψη Στελέχους Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής» από 19/10/2011 έως και 2/11/2011 στη διεύθυνση:


 

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων/ Διοικούσα Επιτροπή

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Λεωφ. Συγγρού 56

117 42 Αθήνα

                                                                                       

                                                                                                                                         

                                                                                            Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

Αναπλ.Καθηγητής Ιωαν. Δραγώνας