ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΣΙΤΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ( 2012 - 2015 )

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.123.894,00 €

(μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.)


Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων, μετά από την υπ' αριθμόν 28/22-07-2011 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την Σίτιση Σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ για τρία (3) έτη ( 2012 – 2015 ).


Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ (2.123.894,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 • Αναθέτουσα Αρχή: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων - Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων - Λεωφόρος Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα,   4ος Όροφος - Τηλ.: 2109250292, Fax: 2109250290
 • Είδος Σύμβασης Έργου: Σίτιση Σπουδαστών
 • Περιγραφή Αντικειμένου σύμβασης: Καθημερινή Σίτιση περίπου 1.400 Σπουδαστών (περίπου 350 ανά περιοχή) στα οκτώ (8) τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.
 • Περιγραφή Διαγωνισμού: Ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Ο Διαγωνισμός χωρίζεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, όσες δηλαδή είναι και οι περιοχές στις οποίες βρίσκονται τα τμήματα του Ιδρύματος (Αργοστόλι, Ληξούρι, Ζάκυνθος, Λευκάδα). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν προσφορές για το σύνολο του έργου, δηλαδή και για τα τέσσερα (4) Τμήματα, η και για μέρος του έργου.
 • Συνολικός Προϋπολογισμός:
 • Τόπος Σίτισης Σπουδαστών: Αργοστόλι, Ληξούρι, Ζάκυνθος και Λευκάδα.
 • Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:
 • Πληρωμές ή και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις: Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο συμβατικό τεύχος προκήρυξης
 • Δικαίωμα συμμετοχής: Όλα τα νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί, αποκλείονται τα φυσικά πρόσωπα.
 • Ο διαγωνισμός θα γίνει: την 22η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στην Αθήνα (Λεωφόρος Συγγρού 56, 11742 Αθήνα)
 • Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών: Πέμπτη 22/12/2011, Ώρα 12:00. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (Λεωφόρος Συγγρού 56, 11742 Αθήνα, 4ος Όροφος) τις εργάσιμες μέρες από 09.00 π.μ. μέχρι 16.00 μ.μ.
 • Προθεσμία για την παραλαβή των Τευχών Διακήρυξης: Η διάθεση των   τευχών του διαγωνισμού γίνεται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, Συγγρού 56, T.K. 11745 Αθήνα, 4ος όροφος, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-16:00. 

Η προθεσμία για την υποβολή διευκρινήσεων επί των όρων της διακήρυξης είναι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού, έναντι του ποσού των τριάντα (30,00 €) ευρώ.

Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο η περίληψη της παρούσας διακήρυξης στη διεύθυνση http://www.teiion.gr 

 • Προθεσμία για την Υποβολή Εγγράφως Αιτήματος για συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινήσεις: Δέκα ημέρες (10) πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών
 • Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσφορά: Ελληνική
 • Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: έως τις 21/03/2012.
 • Πρόσωπα που επιτρέπονται να παραβρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Στην αποσφράγιση μπορούν να παραστούν προσωπικά οι συμμετέχοντες ή αντιπρόσωπος τους με παραστατικό εκπροσώπησης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ