ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

«Προμήθεια Λογισμικού Τηλεπισκόπισης Επεξεργασίας και Ανάλυσης Ψηφιακών Εικόνων»

στα πλαίσια της πράξης: «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» -

Δ.02 : «Μελέτη της επίδρασης των διαχρονικών αλλαγών χρήσεων γης στο τοπίο και στη βιώσιμη ανάπτυξη των Ιονίων νήσων και λειτουργία Θερινού Σχολείου»


Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται και υλοποιείται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, κατ’ εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων:

 1. Τις διατάξεις του Ν.1404/83 – «Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ», όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 496/74 περί λογιστικού των ΝΠΔΔ, όπως ισχύει σήμερα, και του Ν. 1797/88.
 3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» [ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ.3 περιπτ. ΙΙ στ΄ και 2 παρ. 12.
 5. Το Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.].
 6. Το Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
 7. Τις διατάξεις του Ν. 2522/97 [ΦΕΚ 178 /Α/ 97] «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων  Δημοσίων Έργων, κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».
 8. Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.09.1996 όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156/04.09.2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71/2010).
 9. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ. 35130/739/ΦΕΚ 1291/τ.Β’/11-8-2010 «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

10. Η με αριθμ. 33617/Ε5/23-03-2010 ισχύουσα ΥΑ «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 105/2010), όπως τροποποιήθηκε με την  αριθμ. 104350/Ε5 (ΦΕΚ 312/13-09-11  τ.ΥEΘ)   απόφαση της ίδιας Υπουργού.

11. Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας, κατά το μέρος που αφορά τον παρόντα Διαγωνισμό.

12. Την με αριθ. πρωτ. 12032/ 08-07-2011 Απόφαση Ένταξης Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 17794/ 24-10-2011 Απόφαση, και με Κωδικό ΟΠΣ : 352400.

13. Η πίστωση στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), με Κωδικό ΣΑ: Ε2458 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ24580061, όπως ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12032/8-7-2011 απόφαση ένταξης και στην υπ’ αριθ. 17794/24-10-11 1η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της ως άνω πράξης.

14. Την µε αριθ. 42/ 21-11-2011 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση, προμήθειας «Λογισμικού Τηλεπισκόπισης Επεξεργασίας και Ανάλυσης Ψηφιακών Εικόνων» προϋπολογισμού δαπάνης δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Διαγωνισμό με Δημοσίευση με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Λογισμικού Τηλεπισκόπισης Επεξεργασίας και Ανάλυσης Ψηφιακών Εικόνων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η προμήθεια πραγματοποιείται στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», που υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), Άξονας Προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια λογισμικού τηλεπισκόπισης επεξεργασίας και ανάλυσης ψηφιακών εικόνων.

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του έργου.

Οι προδιαγραφές αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (http://www.teiion.gr) στις 28/11/2011

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας Πλατεία Κάλβου 2, ΤΚ 29100, Ζάκυνθος, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης  Προσφορών.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το τεύχος της προκήρυξης διανέμεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας Πλατεία Κάλβου 2, ΤΚ 29100, Ζάκυνθος, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (τηλ. 29250-24942, fax: 29250-24949 και email: kpoiraz@teiion.gr) ή παρέχεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.teiion.gr. Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από τη Γραμματεία του ως άνω Τμήματος (υπεύθυνος κος Κ. Ποϊραζίδης - τηλ.: 29250-24942) ή στο e-mail: kpoiraz@teiion.gr). Έγγραφες διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης θα δίνονται, μόνο μετά από έγγραφη αίτηση του εν δυνάμει υποψηφίου έως και την 6/12/2011.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα μέχρι τη Δευτέρα 12/12/2011 και ώρα 12:00 π.μ. ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία έως και τη Δευτέρα 12/12/2011 και ώρα 14:00, προκειμένου να αποσταλούν υπηρεσιακώς στον τόπο διενέργειας του Διαγωνισμού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή Τρίτη 13/12/2011.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα καθώς  τα ακόλουθα στοιχεία:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα

Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού 14/12/2011

Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Ι. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι:

Α. Αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης

Β. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού δεσμεύεται να προσκομίσει ενός δέκα (10) ημερών:

α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου

β) φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου

γ) ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου

ΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ο οποίος θα συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα Ι.

ΙΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάθε Οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ.

Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε Ευρώ ( € ). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και κάθε άλλη επιβάρυνση, έως και την παράδοση στους χώρους του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η κατακύρωση θα γίνει τελικά στον συμμετέχοντα με την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφοράς, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης.

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με τον Ειδικό Λογαριασμό του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων που θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης. Σε περίπτωση αδυναμίας του επιλεγέντος να συνάψει σύμβαση τότε καλείται ο επόμενος.

Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης.

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του υποψηφίου αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι ημέρες (120) τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ως τόπος παράδοσης και πραγματοποίησης των απαιτούμενων σεμιναρίων εκπαίδευσης στη χρήση των εργαλείων λογισμικού ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, σε χώρους που θα υποδειχθούν από τον αναθέτοντα (Ζάκυνθος).

Η παράδοση του λογισμικού και των αδειών θα γίνει το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης για λόγους που οφείλονται σε προμηθευτή τότε εκείνος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού του οποίου καθυστερεί η παράδοση και μέχρι 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτού.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Την παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιήσει επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης, η ασφάλεια κ.λ.π. έξοδα μέχρι τον τόπο και χώρο τοποθέτησης που θα υποδειχθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας.

Σε κάθε τιμολόγιο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η τιμή χρέωσης.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την έκδοση των νόμιμων κατά περίπτωση παραστατικών ως εξής:

 • Έκδοση  Τ.Π.-Δ.Α. και εξόφληση αυτού με την παράδοση και την οριστική παραλαβή του λογισμικού (εγκατάσταση και καλή λειτουργία αυτού).
 • Έκδοση Τ.Π.Υ και εξόφληση αυτού με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και της τεχνικής υποστήριξης στη χρήση του λογισμικού η οποία θα ολοκληρωθεί σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του λογισμικού.

Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθευτών. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι λαμβάνοντες μέρος στο διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και τους αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα.

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του αναθέτοντα.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση αν αυτοί δεν εκπληρώνουν εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνουν πλημμελώς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις ή παραβιάζουν ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης.

Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Προδιαγραφές Λογισμικού Τηλεπισκόπησης Επεξεργασίας και Ανάλυσης Ψηφιακών Εικόνων

(Περιγραφή Προδιαγραφών)

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να περιγράψει τον απαιτούμενο εξοπλισμό – λογισμικό τον οποίο θα προσφέρει, λαμβάνοντας υπόψη και τους κάτωθι πίνακες με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Εξοπλισμού/ Λογισμικού.

Προσοχή: Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τα παρακάτω αναφερόμενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά δεν καλύπτονται, η προσφορά θα απορρίπτεται.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1

Όλα τα αναγραφόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά να αποδεικνύονται με σαφείς παραπομπές.

ΝΑΙ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

& ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ                      Σύνολο τεμαχίων: 25 άδειες χρήσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Λογισμικό επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων το οποίο να περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες:

ΝΑΙ

1

Το λογισμικό να εκτελείται στα λειτουργικά συστήματα Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux και Mac OS X.

ΝΑΙ

2

Το λογισμικό να στηρίζεται σε περιβάλλον ανάπτυξης (Development Platform) το οποίο να δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων εργαλείων για το ίδιο το λογισμικό, αλλά και επιπλέον εργαλείων για λειτουργικά συστήματα τουλάχιστον Windows, Linux, Mac ΟS X 

ΝΑΙ

3

Να συμπεριλαμβάνονται δυνατότητες sub-pixel ανάλυσης, μετασχηματισμού δεδομένων για ανίχνευση και απαλοιφή του θορύβου, εφαρμογής τεχνικών νευρωνικών δικτύων στην ανάλυση των δεδομένων, εκτέλεση πολύπλοκων υπολογισμών σε χώρους n-διαστάσεων. 

ΝΑΙ

4

Το λογισμικό να είναι σε θέση να διαβάζει και να γράφει απευθείας ψηφιδωτά δεδομένα σε γεωβάση  τύπου ArcGIS geodatabase. 

ΝΑΙ

5

Να υπάρχει η δυνατότητα αποστολής απευθείας αρχείων σε λογισμικό GIS και απευθείας αποστολής της τρέχουσας απεικόνισης ψηφιδωτών δεδομένων σε λογισμικό GIS όπως το ArcMap συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων εικόνας που έχουν εφαρμοστεί, και να δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης συγχρονισμένης πλοήγησης στην απεικόνιση και στα δύο λογισμικά. 

ΝΑΙ

6

Να μπορούν να εισαχθούν χωρίς την μεσολάβηση του χρήστη αυτόματα οι παρακάτω τύποι τηλεπισκοπικών δεδομένων αξιοποιώντας τα μεταδεδομένα που αυτά φέρουν:Γενικά Αρχεία Εικόνας Flat Binary ,Αρχεία Landsat, Αρχεία SPOT, Αρχεία IKONOS, Αρχεία QuickBird, Αρχεία GeoEye, Αρχεία OrbView Αρχεία WorldView-1 & 2 Αρχεία IRS Αρχεία Cartosat Αρχεία ALOS Αρχεία FORMOSAT2 Αρχεία AVHRR Αρχεία SeaWiFS Αρχεία EOS Αρχεία ENVISAT Αρχεία Εικονοληπτικών Radar, Αρχεία Θερμικών Εικόνων, Αρχεία Rapid Eye, Αρχεία Radarsat-2, Αρχεία NigeriaSat-1. 

ΝΑΙ

7

Να εισάγονται οι παρακάτω γενικοί τύποι εικόνων: PICT,BMP,PNG,HDF,SRF,JPEG,TIFF/GeoTIFF,JPEG2000,TIFF world files (.tfw),MrSID,XWD

ΝΑΙ

8

Να επιτρέπεται η μονοχρωματική ή έγχρωμη απεικόνιση των δεδομένων με τρόπο αυτόματο και βάση της φασματικής πληροφορίας. Να είναι δυνατή η αυτόματη σύνθεση πραγματικού έγχρωμου και ψευδοέγρωμου υπέρυθρου. 

ΝΑΙ

9

Να μπορεί να απεικονιστεί η διαφορετική χρωματική απεικόνιση του ίδιου αρχείου σε απεριόριστο αριθμό απεικονίσεων, να είναι δυνατή η μεταξύ τους σύνδεση (των απεικονίσεων) και η δυναμική υπέρθεση της μιας απεικόνισης στην άλλη με τρόπο ελεγχόμενο από το χρήστη. 

ΝΑΙ

10

Να επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη απεικόνιση διαφορετικών τύπων εικόνων και η χωρική τους σύνδεση ακόμη και εάν αυτά αναφέρονται σε διαφορετικά προβολικά συστήματα.

ΝΑΙ

11

Να αποθηκεύεται μια απεικόνιση ή ένα τμήμα αυτής σε αρχείο εικόνας τύπου BMP, PNG, HDF, SRF, JPEG, TIFF/GeoTIFF JPEG2000 με γεωγραφική αναφορά 

ΝΑΙ

12

Να εισάγονται διανυσματικά δεδομένα τύπου Shapefile, Mapinfo file, E00, Microstation DGN κλπ. 

ΝΑΙ

13

Τα διανυσματικά δεδομένα να απεικονίζονται σε ανεξάρτητες οθόνες παρουσίασης και να υπερτίθενται σε ψηφιδωτά δεδομένα. 

ΝΑΙ

14

Να επεξεργάζονται οι γεωμετρικές και περιγραφικές ιδιότητες των διανυσματικών δεδομένων και να δημιουργούνται σε νέα, οργανωμένα θεματικά επίπεδα. 

ΝΑΙ

15

Να ορίζεται η μετατροπή της χαρτογραφικής προβολής των διανυσματικών δεδομένων. 

ΝΑΙ

16

Να επιτρέπεται η μετατροπή διανυσματικών δεδομένων σε περιοχές ενδιαφέροντος 

ΝΑΙ

17

Να είναι εφικτή η ημιαυτόματη ψηφιοποίηση διανυσματικών δεδομένων σε δυναμική υπέρθεση με εικόνες, με χρήση της φασματικής πληροφορίας του υποβάθρου.

ΝΑΙ

18

Να αποθηκεύονται πολυφασματικά και υπερφασματικά αρχεία εικόνων τουλάχιστον στις παρακάτω μορφές:

 • BSQ (Band Sequential)
 • BIL (Band Interleaved by Line)
 • BIP (Band Interleaved by Pixel)
 • PNG
 • BMP
 • SRF HDF
 • TIFF (GeoTIFF)
 • JPEG
 • TIFF world files (.tfw)
 • JPEG2000
 • XWD PICT
 • ArcView Raster (.bil)
 • PCI (.pix)
 • ENVI
 • ERDAS IMAGINE
 • ER Mapper
 • ESRIGRID

ΝΑΙ 

19

Η γεωαναφορά εικόνων να γίνεται αυτόματα από τα μεταδεδομένα των εικόνων.

ΝΑΙ

20

Να γίνεται γεωαναφορά των εικόνων με βάση γεωαναφερμένες εικόνες ή γεωαναφερμένα διανύσματα. Επίσης να υπάρχει δυνατότητα για αυτόματο υπολογισμό κοινών σημείων μεταξύ των δύο εικόνων με τη μέθοδο Area-based matching. 

ΝΑΙ

21

Να επιτρέπεται η ημιαυτόματη ή αυτόματη ορθοδιόρθωση δορυφορικών εικόνων και αεροφωτογραφιών με χρήση πολυωνυμικών συντελεστών ή να υπολογίζονται οι πολυωνυμικοί συντελεστές για οποιαδήποτε δορυφορική εικόνα ή σαρωμένη αεροφωτογραφία.

ΝΑΙ

22

Να επιτρέπεται η στροφή των εικόνων με βήμα ελεγχόμενο από το χρήστη. 

ΝΑΙ

23

Να περιλαμβάνονται μέθοδοι σταθερής τιμής για την ατμοσφαιρική και ραδιομετρική διόρθωση των εικόνων καθώς επίσης και τη βαθμονόμηση των εικόνων σε μονάδες πυκνότητας ισχύος 

ΝΑΙ

24

Να παρέχεται η  δυνατότητα απόλυτης ατμοσφαιρικής και ραδιομετρικής διόρθωσης υπερφασματικών και πολυφασματικών δορυφορικών εικόνων με τη χρήση αλγόριθμων μοντελοποίησης της συμπεριφοράς της ατμόσφαιρας και β) πληροφοριών και δεδομένων που εμπεριέχονται στην ίδια την εικόνα. Η διόρθωση να υποστηρίζεται τουλάχιστο για τους παρακάτω αισθητήρες:

 • CASI
 • HYPERION 
 • Geoeye 
 • AVHRR 
 • Ikonos 
 • Landsat 
 • Modis 
 • ASTER 
 • Rapideye 
 • Quickbird 

ΝΑΙ

25

Να περιλαμβάνονται υπορουτίνες για την δημιουργία φασματικών υπογράφων από ένα πλήθος πηγών όπως εικόνες, αρχεία κειμένου, διανυσματικά αρχεία GIS κλπ. 

ΝΑΙ

26

Να περιλαμβάνονται υπορουτίνες για την εφαρμογή στατιστικών και μαθηματικών πράξεων σε φασματικές υπογραφές 

ΝΑΙ

27

Να περιλαμβάνονται υπορουτίνες για την αναγνώριση και ταυτοποίηση υλικών με μέγεθος μικρότερο του εικονοστοιχείου. 

ΝΑΙ

28

Να περιλαμβάνονται υπορουτίνες για τη συμπίεση της πληροφορίας υπερφασματικών εικόνων με τεχνικές μετασχηματισμού κυρίων συνιστωσών και κλάσματος ελαχίστου θορύβου και το συνδυασμό αυτών με τεχνικές αναγνώρισης και εντοπισμού υλικών.

ΝΑΙ

29

Να περιλαμβάνονται υπορουτίνες για την ταυτοποίηση υλικών από φασματικές υπογραφές με συνδυασμό μεθόδων ελεγχόμενης βαρύτητας. 

ΝΑΙ

30

Να περιλαμβάνονται υπορουτίνες για την ανάλυση βλάστησης από υπερφασματικές ή πολυφασματικές εικόνες με υπολογισμό πλήθους δεικτών βλάστησης. Να συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά έτοιμους και τεκμηριωμένους με βιβλιογραφικές αναφορές, δείκτες για υπολογισμό:

 1. Ζωτικότητας βλάστησης Αξιοποίηση φωτός
 2. Αξιοποίηση αζώτου
 3. Περιεκτικότητα σε χρωστικές
 4. Παρουσία νεκρού ή ξηρού άνθρακα
 5. Τον υπολογισμό φορτίου καυσίμου
 6. Την εκτίμηση της υγιεινής των δασών 
 7. Την εκτίμηση του γεωργικού στρες. 

Οι δείκτες βλάστησης να αναφερθούν ονομαστικά.

ΝΑΙ

31

Για τις δυνατότητες υπερφασματικής ανάλυσης να υπάρχουν βιβλιογραφικές πηγές ενσωματωμένες στο εγχειρίδιο του λογισμικού 

ΝΑΙ

32

Να περιλαμβάνονται έτοιμες φασματικές βιβλιοθήκες για ορυκτά, πετρώματα και ανθρωπογενή υλικά από πιστοποιημένα ιδρύματα και οργανισμούς. Να γίνει αναλυτική αναφορά στους παρόχους φασματικών βιβλιοθηκών και στις ομάδες υλικών που αναφέρονται. 

ΝΑΙ

33

Να υπάρχει η δυνατότητα αναδιάταξης των φασματικών βιβλιοθηκών ώστε να ταιριάζουν με τα φασματικά χαρακτηριστικά καταγραφέων όπως ASTER, LANDSAT, MODIS, SPOT, SeaWiFS, IRS, IKONOS κλπ 

ΝΑΙ

34

Να καταχωρούνται εργασίες που ορίζει ο χρήστης σε ουρά εργασιών η οποία εκτελείται μαζικά  και χωρίς τη μεσολάβηση του χρήστη. 

ΝΑΙ

35

Να υπάρχουν διαθέσιμα  υποπρογράμματα κατάλληλα για επεξεργασία SAR, συμβολομετρία, μόνιμοι σκεδαστές, ανάλυση δεδομένων Lidar, εξελιγμένης ατμοσφαιρικής διόρθωσης και αντικειμενοστραφούς ταξινόμησης. 

ΝΑΙ

36

Να γίνεται υπολογισμός περιγραφικών στατιστικών για πολυφασματικές και υπερφασματικές εικόνες στο σύνολό τους ή σε χωρικό / φασματικό υποσύνολο.

ΝΑΙ

37

Να  υπολογίζονται περιγραφικά στατιστικά και ιστογράμματα για τις περιοχές εκπαίδευσης 

ΝΑΙ

38

Να υπολογίζονται χωρικά στατιστικά για πολυφασματικές και υπερφασματικές εικόνες στο σύνολό τους ή σε χωρικό και φασματικό υποσύνολο υπολογίζοντας χωρικούς στατιστικούς δείκτες αυτοσυσχέτισης όπως οι Local Moran's I, Getis-Ord Local Gi, Anselin Local Geary's C.

ΝΑΙ

39

Να δημιουργούνται μωσαϊκά συνδυάζοντας οποιουδήποτε τύπου εικόνες, με χρήση εικονοσυντεταγμένων ή γεωγραφικών συντεταγμένων. Να γίνεται αποκοπή ή συγχώνευση των περιοχών επικάλυψης ενώ η χρωματική εξισορρόπηση να γίνεται αυτόματα.

ΝΑΙ

40

Να δημιουργούνται ψηφιακά μοντέλα εδάφους από ισοϋψείς καμπύλες και από σημειακά δεδομένα μορφή αρχείων ASCII.

ΝΑΙ

41

Να δημιουργούνται ισοϋψείς καμπύλες από ψηφιακά μοντέλα εδάφους.

ΝΑΙ

42

Να δημιουργούνται τρισδιάστατες απεικονίσεις εικόνων.

ΝΑΙ

43

Να δημιουργούνται εικονικές πτήσεις σε τρισδιάστατα μοντέλα και να αποθηκεύονται σε μορφή video.

ΝΑΙ

44 

Να δημιουργούνται και να εφαρμόζονται μάσκες σε αρχεία ψηφιδωτής δομής. Η μάσκα να δημιουργείται από:

 • κατωφλίωση τιμών εικονοστοιχείων
 • περιοχές ενδιαφέροντος που δημιουργεί ο χρήστης
 • τεμνόμενων περιοχών ενδιαφέροντος
  • διανυσματικά δεδομένα
  • πεπερασμένες τιμές εικονοστοιχείων
  • μη πραγματικές τιμές εικονοστοιχείων
  • απειροστές τιμές εικονοστοιχείων
  • αποθηκευμένες μάσκες 

ΝΑΙ

45

Να διαθέτει μεθόδους επιβλεπόμενης και μη επιβλεπόμενης ταξινόμησης για πολυφασματικά και υπερφασματικά δεδομένα. Να αναφερθούν αναλυτικά.

ΝΑΙ

46

Να υπάρχουν τεχνικές για την ταξινόμηση εικόνων με χρήση νευρωνικών δικτύων.

ΝΑΙ

47

Να υπάρχει η δυνατότητα για κατάτμηση των εικόνων.

ΝΑΙ

48

Να περιλαμβάνονται υπορουτίνες για την ανάλυση υπερφασματικών δεδομένων.

ΝΑΙ

49

Να υπάρχει δυνατότητα για ανάλυση δένδρου αποφάσεων. Να αναφερθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης και εκτέλεσης.

ΝΑΙ

50 

Για όπως μεθόδους επιβλεπόμενης ταξινόμησης οι περιοχές εκπαίδευσης να ορίζονται τουλάχιστον με τους παρακάτω τρόπους (αθροιστικά):

 • Με κατάδειξη επί της οθόνης απεικόνισης όπως εικόνας
 • Με διανυσματικά αρχεία τοπολογίας πολυγώνου
 • Με αρχεία κειμένου ASCII
 • Με κατωφλίωση καναλιών (thresholding)
 • Με προσδιορισμό επί διαγραμμάτων νεφών διασποράς (scatter plots)

ΝΑΙ

51

Να υπάρχουν εργαλεία για τη μελέτη όπως φασματικής ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ των περιοχών εκπαίδευσης.

ΝΑΙ

52

Να υπάρχει η δυνατότητα για τη φασματική ανάδειξη όπως βλάστησης.

ΝΑΙ

53

Για την αξιολόγηση του αποτελέσματος ταξινόμησης να υπάρχουν διαθέσιμες οι παρακάτω δυνατότητες:

 • Δημιουργία Πίνακα Σύγχυσης βάσει περιοχών ενδιαφέροντος επαλήθευσης  ή εικόνων επαλήθευσης.
 • Αναφορά αποτελεσμάτων: Για τον έλεγχο όπως ακριβείας να υπολογίζονται τα παρακάτω:
 1. oΣυνολική Ακρίβεια
 2. oΣυντελεστή Κ
 3. oΠίνακα Σύγχυσης
 4. oΠοσοστό επιπλέον εικονοστοιχείων σε μία κλάση
 5. oΠοσοστό υπολειπόμενων στοιχείων από μία κλάση
 6. oΑκρίβεια Παραγωγού
 7. oΑκρίβεια Χρήστη

ΝΑΙ

54

Τα αποτελέσματα όπως ταξινόμησης να αποδίδονται:

 1. Σε αρχείο ψηφιδωτής δομής
 2. Σε αρχείο διανυσματικής δομής
 3. Σε συνδυασμό (υπέρθεση) με την αρχική εικόνα

ΝΑΙ

55

Ο εντοπισμός αλλαγών (παρακολούθηση μεταβολών) να γίνεται μέσω ειδικής σπονδυλωτής εφαρμογής. Η εφαρμογή να επιτρέπει την αυτόματη ή ημιαυτόματη γεωμετρική ταύτιση των εικόνων και την ατμοσφαιρική όπως διόρθωση. Η ένταση των αλλαγών να υπολογίζεται αυτόματα με συνδυασμό μεθόδων που να περιλαμβάνει αθροιστικά:

1) ανάλυση κυρίων συνιστωσών,

2) αφαίρεση καναλιών,

3) υπολογισμό και αφαίρεση δεικτών βλάστησης 

ΝΑΙ

56

Να υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης πολυφασματικών και υπερφασματικών εικόνων για τον υπολογισμό απόλυτων και σχετικών βαθών εσωτερικών υδάτων και αβαθών παράκτιων περιοχών από κατάλληλη φασματική περιοχή μέσω ειδικής σπονδυλωτής εφαρμογής.

ΝΑΙ

57

Να συμπεριλαμβάνονται δυνατότητες για την ανάλυση ψηφιακών μοντέλων εδάφους και συγκεκριμένα για:

 • Τη σύνθεση γραμμοσκιασμένου αναγλύφου
 • Τη δημιουργία ισοϋψών καμπυλών και την εξαγωγή όπως σε διανυσματική δομή
 • Την τρισδιάστατη αναπαράσταση και τη δημιουργία εικονικών πτήσεων που μπορούν να αποθηκευτούν σε μορφή εικόνας ή ψηφιακού βίντεο.
 • Τον υπολογισμό κλίσεων, εκθέσεων, καμπυλότητας, κυρτότητας. Η κλίση να αποδίδεται σε γωνία (μοίρες) και σε ποσοστό (%).
 • Την ταξινόμηση του ψηφιακού μοντέλου εδάφους σε μορφολογικά χαρακτηριστικά όπως ρέματα, επίπεδα, κορυφές κλπ.
 • Τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους από ισοϋψείς καμπύλες διανυσματικής δομής ή από σημεία.

ΝΑΙ

58

Να επιτρέπεται ο μετασχηματισμός κυρίων συνιστωσών και κλάσματος ελαχίστου θορύβου. Οι παραπάνω μετασχηματισμοί να γίνονται και αντίστροφα.

ΝΑΙ

59

Να επιτρέπεται μετασχηματισμός ανεξαρτήτων συνιστωσών.

ΝΑΙ

60

Να μπορεί να γίνει χρωματικός μετασχηματισμός μεταξύ των συστημάτων RGB, HSV, HSL.

ΝΑΙ

61

Να εφαρμόζονται σε πολυφασματικές και υπερφασματικές εικόνες στο σύνολό τους ή σε  χωρικό και φασματικό υποσύνολο, έτοιμα και παραμετροποιημένα φίλτρα προσαρμογής, συνέλιξης, fourier, μορφολογίας, υφής και στατιστικής.

ΝΑΙ

62

Να συγχωνεύονται εικόνες υψηλής χωρικής ανάλυσης με εικόνα υψηλής φασματικής ανάλυσης. Η συγχώνευση να γίνεται με χρωματικές ή με φασματικές μεθόδους. Η εργασία να γίνεται με χρήση σπονδυλωτού υποπρογράμματος που θα επιτρέπει την αυτόματη ή ημιαυτόματη γεωμετρική ταύτιση των εικόνων. Το χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί στα τεχνικά φυλλάδια και να έχει υπογραμμισθεί .

ΝΑΙ

63

Να είναι ενσωματωμένο το ΕΓΣΑ87 ενώ να δημιουργούνται παραμετροποιημένες ή τελείως νέες χαρτογραφικές προβολές. 

ΝΑΙ

64

Να μετασχηματίζονται από ένα προβολικό σύστημα σε ένα άλλο αρχεία διανυσματικής δομής και αρχεία ψηφιδωτής δομής. 

ΝΑΙ

65

Να μετασχηματίζονται μεμονωμένα ζεύγη συντεταγμένων από ένα προβολικό σύστημα σε ένα άλλο.

ΝΑΙ

66

Το λογισμικό να εκτελείται με την υποστήριξη γλώσσας προγραμματισμού επεξεργασίας εικόνας και σήματος βασισμένη σε γραμμές και πίνακες

ΝΑΙ

67

Να υπάρχει η δυνατότητα ποσοτικής ατμοσφαιρικής διόρθωσης χρησιμοποιώντας μοντέλα διάδοσης ακτινοβολίας. Να αναφερθούν οι αλγόριθμοι

ΝΑΙ

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1

Να συμπεριλαμβάνονται πλήρη τεχνικά εγχειρίδια στην αγγλική, με εκπαιδευτικά μαθήματα για την χρήση των διαφόρων δυνατοτήτων του πακέτου λογισμικού που να καλύπτουν όλο το φάσμα των βασικών λειτουργιών του.

ΝΑΙ

2

Να υπάρχει εκπαιδευτικό βοήθημα γραμμένο στην ελληνική που να καλύπτει τη βασική λειτουργία του λογισμικού. Να αναφερθούν οι ενότητες που καλύπτονται και να δοθεί δείγμα.

ΝΑΙ

3

Να παρέχεται εκπαίδευση (στην έδρα εγκατάστασης του λογισμικού) στη χρήση του προσφερόμενου λογισμικού από πιστοποιημένο εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο, από τον οίκο ανάπτυξης του λογισμικού, και να δοθεί αναλυτικά το πρόγραμμα εκπαίδευσης (ασκήσεις και δεδομένα).

ΝΑΙ

4

Η λειτουργία του λογισμικού να γίνεται με μόνιμους κωδικούς αδειοδότησης μέσω δικτύου (δικτυακή άδεια)

ΝΑΙ

5

Να συμπεριλαμβάνεται εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρηση τουλάχιστον 1 έτους. 

ΝΑΙ

Ο υποψήφιος προμηθευτής πρέπει να περιγράψει τον απαιτούμενο εξοπλισμό/ λογισμικό για την εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού που θα προσφέρει.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τεχνική υποστήριξη στην εγκατάσταση του πακέτου.

Συντήρηση και υποστήριξη για ένα έτος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει δωρεάν τις νέες εκδόσεις του λογισμικού που θα προκύψουν έως τη λήξη του έργου την 31/12/2013.

Παροχή εγχειριδίων χρήσης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει στις εγκαταστάσεις του αναθέτοντα, μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων (όσων κριθούν απαραίτητα από την αναθέτουσα αρχή) επαρκή εκπαίδευση στο προσωπικό του έργου ώστε να εξασφαλιστεί η άριστη λειτουργία των εργαλείων.

Το προσφερόμενο λογισμικό πρέπει να υποστηρίζεται από εταιρεία που εκπροσωπείται στην Ελλάδα και μπορεί να αναλάβει απρόσκοπτα όλες τις υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης του.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πίνακας 1. Οικονομική Προσφορά

Α/Α

Προϊόν - Υπηρεσία

Σύνολο

1

…………

0,00

2

…………

0,00

3

…………

0,00

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α

0,00

Φ.Π.Α … %

0,00

Γενικό Σύνολο (με ΦΠΑ … %)

0,00