ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)


Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων, μετά από την υπ' αριθμόν 46/21-12-2011 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, επαναπροκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και εποπτικών οργάνων για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των τμημάτων και γραφείων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.

Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού ανέρχεται σε ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 • Αναθέτουσα Αρχή: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων - Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων - Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα, 4ος Όροφος - Τηλ.: 2109250292, Fax: 2109250290
 • Είδος Σύμβασης Έργου: Προμήθεια Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Εποπτικών Οργάνων
 • Περιγραφή Αντικειμένου σύμβασης: Προμήθεια Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Εποπτικών Οργάνων για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων και Γραφείων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.
 • Συνολικός Προϋπολογισμός:
 • Τόπος προμήθειας εξοπλισμού και οργάνων: Αθήνα, Αργοστόλι, Ληξούρι, Ζάκυνθος και Λευκάδα σε όλες τις εγκαταστάσεις των τμημάτων και τις γραμματείες του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
 • Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:
 • Πληρωμές ή και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις: Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο συμβατικό τεύχος προκήρυξης.
 • Δικαίωμα συμμετοχής: Όλα τα νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί, αποκλείονται τα φυσικά πρόσωπα.
 • Ο διαγωνισμός θα γίνει: την 01 Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στην Αθήνα (Λεωφόρος Συγγρού 56, 11742 Αθήνα)
 • Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών: Πέμπτη 01/03/2012, Ώρα 10:00. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (Λεωφόρος Συγγρού 56, 11742 Αθήνα, 4ος Όροφος) τις εργάσιμες μέρες από 09.00 π.μ. μέχρι 16.00 μ.μ.
 • Προθεσμία για την παραλαβή των Τευχών Διακήρυξης: Η διάθεση των   τευχών του διαγωνισμού γίνεται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, Συγγρού 56, T.K. 11745 Αθήνα, 4ος όροφος, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-16:00. 

Η προθεσμία για την υποβολή διευκρινήσεων επί των όρων της διακήρυξης είναι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού, έναντι του ποσού των δέκα (10,00 €) ευρώ.

Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο η περίληψη της παρούσας διακήρυξης στη διεύθυνση http://www.teiion.gr 

 • Προθεσμία για την Υποβολή Εγγράφως Αιτήματος για συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινήσεις: Δέκα ημέρες (10) πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών
 • Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσφορά: Ελληνική
 • Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: τρεις (3) μήνες από την επόμενη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών
 • Πρόσωπα που επιτρέπονται να παραβρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Στην αποσφράγιση μπορούν να παραστούν προσωπικά οι συμμετέχοντες ή αντιπρόσωπος τους με παραστατικό εκπροσώπησης.

 

 

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων


Καθηγητής

Ναπολέων Μαραβέγιας