ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

«Προμήθεια Εργαστηριακού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού»

στα πλαίσια της πράξης: «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» -

Δ.12 : «Οπτικοακουστική Οικολογία: αποτύπωση του φυσικού περιβάλλοντος του Ιονίου Πελάγους σε μορφή ψηφιακού μουσείου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης»

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται και υλοποιείται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, κατ’ εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων:

Aρχείο σε .PDF

 1. Τις διατάξεις του Ν.1404/83 – «Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ», όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 2. Τις διατάξεις του Ν. 496/74 περί λογιστικού των ΝΠΔΔ, όπως ισχύει σήμερα, και του Ν. 1797/88.

 3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.

 4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» [ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ.3 περιπτ. ΙΙ στ΄ και 2 παρ. 12.

 5. Το Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.].

 6. Το Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

 7. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 [ΦΕΚ Α’173/ 30-09-2010] «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989»

 8. Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.09.1996 όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156/04.09.2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71/2010).

 9. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ. 35130/739/ΦΕΚ 1291/τ.Β’/11-8-2010 «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

 10. Η με αριθμ. 33617/Ε5/23-03-2010 ισχύουσα ΥΑ «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 105/2010), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 104350/Ε5 (ΦΕΚ 312/13-09-11 τ.ΥEΘ) απόφαση της ίδιας Υπουργού.

 11. Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας, κατά το μέρος που αφορά τον παρόντα Διαγωνισμό.

 12. Την με αριθ. πρωτ. 12032/ 08-07-2011 Απόφαση Ένταξης Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 17794/ 24-10-2011 Απόφαση, και με Κωδικό ΟΠΣ : 352400.

 13. Η πίστωση στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), με Κωδικό ΣΑ: Ε2458 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ24580061, όπως ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12032/8-7-2011 απόφαση ένταξης και στην υπ’ αριθ. 17794/24-10-11 1η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της ως άνω πράξης.

 14. Την µε αριθ. 07/ 20-02-2012 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση, προμήθειας «Εργαστηριακού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού», προϋπολογισμού δαπάνης επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Διαγωνισμό με Δημοσίευση με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Εργαστηριακού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η προμήθεια πραγματοποιείται στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», που υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), Άξονας Προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια Εργαστηριακού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του έργου. Τυχόν υποβολή προσφοράς για τμήμα ή τμήματα του έργου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προδιαγραφές αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (http://www.teiion.gr) στις 29/02/2012.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 16 Μαρτίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής, Ι. Μομφεράτου & Η. Μηνιάτη, ΤΚ 28100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το τεύχος της προκήρυξης διανέμεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων, Τομέας Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας, Λεωφ. Τυπάλδου, ΤΚ 28200, Ληξούρι, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (τηλ. 26710-92853, 26710-92855 και email: spytro@gmail.com , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) ή παρέχεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.teiion.gr. Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από τη Γραμματεία του ως άνω Τμήματος (υπεύθυνοι επικοινωνίας: κ. Τρουμπέτας Σπυρίδων, κ. ηλιάδης Γεώργιος). Διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης θα δίνονται, μόνο μετά από έγγραφη αίτηση του εν δυνάμει υποψηφίου έως και την 09/03/2012.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα μέχρι τη Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012 και ώρα 12:00 π.μ. ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο που να καθίσταται βέβαιη η ημερομηνία αποστολής (ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή courier, κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία έως και τη Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012 και ώρα 14:00, προκειμένου να αποσταλούν υπηρεσιακώς στον τόπο διενέργειας του Διαγωνισμού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή Πέμπτη 15/03/2012.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 και ώρα 12:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής, Ι. Μομφεράτου & Η. Μηνιάτη, ΤΚ 28100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία :

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Δ.12)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα

Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού 16/03/2012

Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Ι. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι:

Α. Αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης

Β. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού δεσμεύεται να προσκομίσει ενός δέκα (10) ημερών:

α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου

β) φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου

γ) ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου

ΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ο οποίος θα συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα Ι.

ΙΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάθε Οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ.

Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε Ευρώ ( € ). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και κάθε άλλη επιβάρυνση, έως και την παράδοση στους χώρους του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η κατακύρωση θα γίνει τελικά στον υποψήφιο που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης.

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με τον Ειδικό Λογαριασμό του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων που θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης. Σε περίπτωση αδυναμίας του επιλεγέντος να συνάψει σύμβαση τότε καλείται ο επόμενος.

Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης.

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του υποψηφίου αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι ημέρες (120) τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ως τόπος παράδοσης του εργαστηριακού ηλεκτρονικού εξοπλισμού ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή (Κεφαλονιά-Ληξούρι). Ο ανάδοχος οφείλει κατά την παράδοση να προσκομίσει την τελική λίστα των προσφερομένων ειδών (εργαστηριακού ηλεκτρονικού εξοπλισμού) του διαγωνισμού.

Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης για λόγους που οφείλονται σε προμηθευτή τότε εκείνος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού του οποίου καθυστερεί η παράδοση και μέχρι 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτού.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Την παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιήσει επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης, η ασφάλεια κ.λ.π. έξοδα μέχρι τον τόπο και χώρο τοποθέτησης που θα υποδειχθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Σε κάθε τιμολόγιο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η τιμή χρέωσης.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την έκδοση των νόμιμων κατά περίπτωση παραστατικών ως εξής:

 • Έκδοση Τ.Π.-Δ.Α. και εξόφληση αυτού με την παράδοση και την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.

Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθευτών. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι λαμβάνοντες μέρος στο διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και τους αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα.

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του αναθέτοντα.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση αν αυτοί δεν εκπληρώνουν εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνουν πλημμελώς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις ή παραβιάζουν ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης.

Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Προδιαγραφές Εργαστηριακού Εξοπλισμού

Αναλυτική περιγραφή προδιαγραφών

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να περιγράψει τον Εργαστηριακό Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό που θα προσφέρει, λαμβάνοντας υπόψη και τον κάτωθι πίνακα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Ημι-επαγγελματική βίντεο-κάμερα με μεγάλο φακό και πολύ καλά μικρόφωνα με Full HD

Να είναι κατάλληλη για εξωτερικές λήψεις. Recording: Still Image Size 3:2 : L (14M): 4592 X 3056 M (7.4M): 3344 X 2224 S (3.5M): 2288 X 1520 Video Mode: AVCHD: 1920 x 1080/ 60i (FX/FH); FX- 24Mbps, FH - 17Mbps; 1440x1080/60i HQ -9 Mbps Audio Format: Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC Color Space : sRGB, AdobeRGB Media Type: Memory Stick PRO Duo™/Pro-HG Duo™/PRO-HG HX Duo™ media SD, SDHC and SDXC memory card Still Image Max Effective Resolution: 16.1 megapixel Still Image Mode: JPEG (Standard, Fine) Format: AVCHD (MPEG-4 AVC (H.264)) Video Resolution: 1920 x 1080 captured @ 30p (29.97p), recorded in AVCHD 60i (59.95i) Lens: SEL18200 E-mount 18-200mm F3.5-6.3 with lens cap Mikrophones: Quad Capsule Spatial Array stereo

1

2

Ευρυγώνιος Φακός για την παραπάνω βίντεο-κάμερα (είδος #1)

Διαμέτρου 16mm f/2.8 Wide-Angle Lens. Πρέπει απαραίτητα να είναι της ιδίας εταιρείας με το είδος #1 λόγω συμβατότητας.

1

3

Βάση Στήριξης ώμου για την παραπάνω βίντεο-κάμερα (είδος #1)

Αutomatic metal quick release plate, headball, which moves in a vertical and horizontal position, shoulder grip fully adjustable to the operator's arm, regulated support with adjustable length.

1

4

Τρίποδο με τηλεχειρισμό για την παραπάνω βίντεο-κάμερα (είδος #1)

Πρέπει απαραίτητα να είναι της ιδίας εταιρείας του είδους #1 λόγω συμβατότητας.

1

5

Θήκη μεταφοράς για την παραπάνω βίντεο-κάμερα (είδος #1)

Πρέπει απαραίτητα να είναι της ιδίας εταιρείας του είδους #1 λόγω συμβατότητας.

1

6

Iμάντας μεταφορας για την παραπάνω βίντεο-κάμερα (είδος #1)

Πρέπει απαραίτητα να είναι της ιδίας εταιρείας του είδους #1 λόγω συμβατότητας.

1

7

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία για την παραπάνω βίντεο-κάμερα (είδος #1)

Πρέπει απαραίτητα να είναι της ιδίας εταιρείας του είδους #1 λόγω συμβατότητας.

1

8

Eξωτερικός φορτιστής για την παραπάνω βίντεο-κάμερα (είδος #1)

Πρέπει απαραίτητα να είναι της ιδίας εταιρείας του είδους #1 λόγω συμβατότητας.

1

9

Φορητός Οκτακάναλος Καταγραφέας

8-track portable recording, (4) XLR/1/4" (combi) mic/line inputs and (2) TRS 1/4" mic/line inputs, (6) RCA unbalanced line outputs, S/PDIF digital in and out, USB 2.0 (mini B) connection for computer,Up to 96kHz/24-bit Broadcast WAV file resolution for 8 channels,Pre-recording feature,128x64 backlit LCD display,Powered through (8x) AA batteries, Records to SD/SDHC card media, Premium AKM Audio4Pro™ 192kHz A/D converters with over 100dB signal to noise ratio.

2

10

Επαγγελματική Θήκη για τον ανωτέρω καταγραφέα (είδος #9)

Πρέπει απαραίτητα να είναι της ιδίας εταιρείας του είδους #1 λόγω συμβατότητας.

1

11

Φορτιστής 1 ώρας για το είδος #9

1

12

Επαναφορτιζόμενες μπαταριές AA 2700mah για το είδος #9

Μέγεθος: AA ,Τύπος: Νικελίου - Υδριδίου

20

13

Ειδικό αντι-ανέμιο Windscreen για μικρόφωνα τύπου KM 184 της Neumann ή ισοδύναμα

Πρέπει απαραίτητα να είναι της ιδίας εταιρείας λόγω συμβατότητας.

2

14

Ειδικός αντιανεμικός θώρακας + ειδικό αντιανέμιο Windscreen ιδανικά για εξωτερικές ηχογραφήσεις

1

15

Ειδικό αντι-ανέμιο + ειδικό πλέγμα για εξωτερικές ηχογραφήσεις για μικρόφωνο τύπου Holophone H2 (Holophone Surround Mics) ή ισοδύναμο.

Πρέπει απαραίτητα να είναι της ιδίας εταιρείας λόγω συμβατότητας.

1

16

Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος

3.5 Ιντσών, 2TB, Τύπος σύνδεσης: USB 2.0. , Ταχύτητα διαμεταγωγής: έως 480Mbit/s (USB 2.0), Μέγιστες Διαστάσεις (WxHxL): 124.7 x 203.9 x 36.2 mm

4

17

Εξωτερικός Φορτιστής για κάμερα Panasonic HDC-SD800 ή ισοδύναμη

Πρέπει απαραίτητα να είναι της ιδίας εταιρείας λόγω συμβατότητας.

50

18

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για κάμερα τύπου Panasonic HDC-SD800 ή ισοδύναμη

Πρέπει απαραίτητα να είναι της ιδίας εταιρείας λόγω συμβατότητας.

130

19

Μετατροπέας Ρεύματος – inverter

300W

1ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΠίνακας 1. Οικονομική Προσφορά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

1.

Ημι-επαγγελματική βίντεο-κάμερα με μεγάλο φακό και πολύ καλά μικρόφωνα με Full HD

1

1.869,90 €

1.869,90 €

2.

Ευρυγώνιος Φακός για την παραπάνω βίντεο-κάμερα (είδος #1)

1

162,60 €

162,60 €

3.

Βάση Στήριξης ώμου για την παραπάνω βίντεο-κάμερα (είδος #1)

1

162,60 €

162,60 €

4.

Τρίποδο με τηλεχειρισμό για την παραπάνω βίντεο-κάμερα (είδος #1)

1

203,25

203,25

5.

Θήκη μεταφοράς για την παραπάνω βίντεο-κάμερα (είδος #1)

1

81,30 €

81,30 €

6.

Iμάντας μεταφορας για την παραπάνω βίντεο-κάμερα (είδος #1)

1

40,65

40,65

7.

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία για την παραπάνω βίντεο-κάμερα (είδος #1)

1

65,00 €

65,00 €

8.

Eξωτερικός φορτιστής για την παραπάνω βίντεο-κάμερα (είδος #1)

1

40,65

40,65

9.

Φορητός Οκτακάναλος Καταγραφέας

2

691,05

1382,10 €

10.

Επαγγελματική Θήκη για τον ανωτέρω καταγραφέα (είδος #9)

1

121,95

121,95

11.

Φορτιστής 1 ώρας για το είδος #9

1

40,65

40,65

12.

Επαναφορτιζόμενες μπαταριές AA 2700mah για το είδος #9

20

2,44

48,80 €

13.

Ειδικό αντι-ανέμιο Windscreen για μικρόφωνα τύπου KM 184 της Neumann ή ισοδύναμα

2

24,40 €

48,80 €

14.

Ειδικός αντιανεμικός θώρακας + ειδικό αντιανέμιο Windscreen ιδανικά για εξωτερικές ηχογραφήσεις

1

162,60 €

162,60 €

15.

Ειδικό αντι-ανέμιο + ειδικό πλέγμα για εξωτερικές ηχογραφήσεις για μικρόφωνο τύπου Holophone H2 (Holophone Surround Mics) ή ισοδύναμο.

1

276,46 €

276,46 €

16.

Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος

4

162,60 €

650,40 €

17.

Εξωτερικός Φορτιστής για κάμερα Panasonic HDC-SD800 ή ισοδύναμη

50

1,60 €

81,30 €

18.

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για κάμερα τύπου Panasonic HDC-SD800 ή ισοδύναμη

130

1,60 €

211,40 €

19.

Μετατροπέας Ρεύματος – inverter

1

40,65

40,65

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

5.691,06 €

Φ.Π.Α. 23%

1.308,94 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%

7.000,00 €