ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Αίτηση


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου ως «Εξωτερικοί Συνεργάτες», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Διακρατικής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 “STRATEGIC PLANS FOR RESTORATION, PROTECTION & ECO TOURISM PROMOTION IN NATURA 2000 SITES WHICH DEVASTATED BY NATURAL DISASTERS” ακρωνύμιο “NAT PRO”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους».

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων/ Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών, για την εκτέλεση του έργου «NAT PRO», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διακρατικής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013, προτίθεται να συνάψει  σύμβαση ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας έως 19 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση του έργου), εξειδικευμένο προσωπικό με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία περιγράφονται, ως εξής:

1. Συνεργάτης Διοικητικής Υποστήριξης Έργου (Αθήνα)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.  
 • Γνώσεις ή/και εμπειρία σε θέματα διοικητικής, γραμματειακής και  οικονομικής/λογιστικής υποστήριξης.
 • Γνώσεις ή/και εμπειρία χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και προγραμμάτων Microsoft Office.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενα του έργου θα είναι:

 1. Συμμετοχή στην υλοποίηση των τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου (δράση 1.3),

2. Συνεργάτης Διοικητικής Υποστήριξης Έργου (Ζάκυνθος)  

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.  
 • Γνώσεις ή/και εμπειρία σε θέματα διοικητικής, γραμματειακής και  οικονομικής/λογιστικής υποστήριξης.
 • Γνώσεις ή/και εμπειρία χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και προγραμμάτων Microsoft Office.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενα του έργου θα είναι:

 1. Υποστήριξη της συνάντησης εργασίας στη Ζάκυνθο (δράση 1.2)
 2. Συμμετοχή στην υλοποίηση των τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου (δράση 1.3)
 3. Συμμετοχή στην ανάρτηση του ενημερωτικού υλικού στη διαδικτυακή σελίδα του έργου (δράση 2.1)
 4. Συμμετοχή στην προετοιμασία δελτίων τύπου καθώς και σε δύο συνεντεύξεις τύπου (δράση 2.3 & 2.4)

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, σε φάκελο με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ - Υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου για το πρόγραμμα ΝΑΤ PRO».

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων/ Διοικούσα Επιτροπή

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Λεωφ. Συγγρού 56

11742 Αθήνα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει 15 ημέρες, αρχής γενομένης από την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

Καθηγητής Ιωάννης Δραγώνας