Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση

για το έργο

«Αναβάθμιση του Ιστότοπου της Βιβλιοθήκης με προηγμένες υπηρεσίες και πρόσβαση μέσω κινητών συσκευών »

στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων»

 

 

Κατεβάστε την Προκήρηξη απο ΕΔΩ

 


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Αναβάθμιση του Ιστότοπου της Βιβλιοθήκης με προηγμένες υπηρεσίες και πρόσβαση μέσω κινητών συσκευών

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του υποέργου 2 της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» ανέρχεται στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (65.700,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 53.414,63€, ΦΠΑ: 12285,37€ ) 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Έντεκα (11) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

18-05-2012

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19-05-2012 έως 30-05-2012

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

06-06-2012 και ώρα 10:00πμ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η έδρα του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων – Λ. Συγγρού 56, 11742, Αθήνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

06-06-2012 και ώρα 11:30πμ.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.