ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

«Προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης»

στα πλαίσια της πράξης: «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» -

Δ.05 : «Η Αντιμικροβιακή και Αντιοξειδωτική Δράση των Αιθέριων Ελαίων των Αρωματικών Φυτών των Ιονίων Νήσων και η Αξιοποίηση τους στην Τεχνολογία Τροφίμων και Φαρμάκων

&

Δ.27 : «Εκπαιδευτικές δράσεις για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της τυποποίησης-ταυτοποίησης των χαρακτηριστικών των βασικών επτανησιακών οίνων»

&

Δ.28 : «Δράσεις προς την τοπική κοινωνία για την τυποποίηση-ταυτοποίηση επτανησιακών τυροκομικών προϊόντων»

 

σε μορφή pdf

 

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται και υλοποιείται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, κατ’ εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων:

 1. Τις διατάξεις του Ν.1404/83 – «Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ», όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 496/74 περί λογιστικού των ΝΠΔΔ, όπως ισχύει σήμερα, και του Ν. 1797/88.
 3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» [ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ.3 περιπτ. ΙΙ στ΄ και 2 παρ. 12.
 5. Το Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.].
 6. Το Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
 7. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 [ΦΕΚ Α’173/ 30-09-2010] «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989»
 8. Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.09.1996 όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156/04.09.2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71/2010).
 9. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ. 35130/739/ΦΕΚ 1291/τ.Β’/11-8-2010 «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

10. Η με αριθμ. 33617/Ε5/23-03-2010 ισχύουσα ΥΑ «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 105/2010), όπως τροποποιήθηκε με την  αριθμ. 104350/Ε5 (ΦΕΚ 312/13-09-11  τ.ΥEΘ)   απόφαση της ίδιας Υπουργού.

11. Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας, κατά το μέρος που αφορά τον παρόντα Διαγωνισμό.

12. Την με αριθ. πρωτ. 12032/ 08-07-2011 Απόφαση Ένταξης Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 17794/ 24-10-2011 Απόφαση, και με Κωδικό ΟΠΣ : 352400.

13. Η πίστωση στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), με Κωδικό ΣΑ: Ε2458 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ24580061, όπως ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12032/8-7-2011 απόφαση ένταξης και στην υπ’ αριθ. 17794/24-10-11 1η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της ως άνω πράξης.

14. Την µε αριθ. 07/ 22-02-2012 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση, προμήθειας «Εντύπων & Γραφικής Ύλης», προϋπολογισμού δαπάνης δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (2.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Διαγωνισμό με Δημοσίευση με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Εντύπων & Γραφικής Ύλης», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 2.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η προμήθεια πραγματοποιείται στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», που υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), Άξονας Προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια γραφικής ύλης, σύμφωνα με τα εξής τμήματα:

Α) ΤΜΗΜΑ: TONER – ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Β) ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ – ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

Οι συμμετέχοντες θα δύναται να υποβάλλουν ξεχωριστή προσφορά για κάθε τμήμα του έργου, έτσι όπως ορίζονται αυτά στο Παράρτημα Ι της παρούσας, ειδάλλως η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προδιαγραφές αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (2.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και σύμφωνα με τα κάτωθι τμήματα:

Α) ΤΜΗΜΑ: TONER – ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ: 904,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Β) ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ – ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ: 1.696,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (http://www.teiion.gr) στις 31/05/2012.  

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 19 Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής, Ι. Μομφεράτου & Η. Μηνιάτη, ΤΚ 28100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης  Προσφορών.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το τεύχος της προκήρυξης διανέμεται από το Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Τμήματος Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Τέρμα Λεωφ. Βεργωτή – Τ.Κ. 28100 – Αργοστόλι, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (τηλ. 26710-29115, fax: 26710-27102 και email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) ή παρέχεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.teiion.gr. Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από το Εργαστήριο Μικροβιολογίας του ως άνω Τμήματος (υπεύθυνη κα Ηρειώτου - τηλ.: 26710-29115, fax: 26710-27102 ή στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ). Διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης θα δίνονται, μόνο μετά από έγγραφη αίτηση του εν δυνάμει υποψηφίου έως και την 13/06/2012.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012 και ώρα 12:00 π.μ. ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο που να καθίσταται βέβαιη η ημερομηνία αποστολής (ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή courier, κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία έως και την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012 και ώρα 14:00, προκειμένου να αποσταλούν υπηρεσιακώς στον τόπο διενέργειας του Διαγωνισμού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή Δευτέρα 18/06/2012.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012 και ώρα 12:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής, Ι. Μομφεράτου & Η. Μηνιάτη, ΤΚ 28100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά από την αρμόδια Επιτροπή.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα καθώς  τα ακόλουθα στοιχεία :

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (Δ.05 & Δ.27 & Δ.28)

Α) ΤΜΗΜΑ: TONER – ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

΄Η

Β) ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ – ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού : 19/06/2012

Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Ι. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι:

Α. Αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης

Β. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού δεσμεύεται να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών:

α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου

β) φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου

γ) ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου

ΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ο οποίος θα συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα Ι.

ΙΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάθε Οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ.

Προϊόντα  ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε Ευρώ ( € ). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και κάθε άλλη επιβάρυνση, έως και την παράδοση της προμήθειας των ειδών, που περιγράφονται στην παρούσα, στους χώρους του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η κατακύρωση θα γίνει τελικά στον υποψήφιο που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης.

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με τον Ειδικό Λογαριασμό του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων που θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης. Σε περίπτωση αδυναμίας του επιλεγέντος να συνάψει σύμβαση τότε καλείται ο επόμενος.

Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης.

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του υποψηφίου αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι ημέρες (120) τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ως τόπος παράδοσης των προς προμήθεια υλικών ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή (Κεφαλονιά).

Η παράδοση των προς προμήθεια υλικών θα γίνεται μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και κατόπιν παραγγελίας από την Αναθέτουσα Αρχή για τμηματική παράδοση αυτών. Η παραγγελία θα πρέπει να εκτελεστεί από τον Ανάδοχο το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραγγελία.

Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης για λόγους που οφείλονται σε προμηθευτή τότε εκείνος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού του οποίου καθυστερεί η παράδοση και μέχρι 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτού.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Την παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιήσει επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.

ΠΛΗΡΩΜΗ 

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης, η ασφάλεια κ.λ.π. έξοδα μέχρι τον τόπο και χώρο τοποθέτησης που θα υποδειχθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Σε κάθε τιμολόγιο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η τιμή χρέωσης.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την έκδοση των νόμιμων κατά περίπτωση παραστατικών ως εξής:

 • Στην περίπτωση της εφάπαξ προμήθειας όλων των υλικών με την έκδοση  Τ.Π.-Δ.Α και εξόφληση αυτού με την παράδοση και την οριστική παραλαβή των υλικών και υπηρεσιών. Εναλλακτικά,
 • Στην περίπτωση της τμηματικής προμήθειας υλικών με την έκδοση  Τ.Π.-Δ.Α ύψους αντίστοιχου με την εκάστοτε παραγγελία της Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα με τις τιμές μονάδος της προσφοράς του Αναδόχου, και εξόφληση αυτού με την παράδοση και την οριστική παραλαβή των υλικών της εκάστοτε παραγγελίας.

Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθευτών. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι λαμβάνοντες μέρος στο διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και τους αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα.

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση αν αυτοί δεν εκπληρώνουν εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνουν πλημμελώς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις ή παραβιάζουν ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης. 

Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΟΥΛΗΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Προδιαγραφές Εντύπων & Γραφικής Ύλης

Ο υποψήφιος προμηθευτής πρέπει να περιγράψει τα απαιτούμενα έντυπα και την γραφική ύλη που θα προσφέρει, σύμφωνα με τα κατωτέρω τμήματα όπως αυτά παρουσιάζονται.

Στο σημείο αυτό ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του Αναφορικά με τα προς προμήθεια υλικά του: Α) ΤΜΗΜΑ: TONER – ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, τα οποία δεν διατίθενται πλέον στο εμπόριο, λόγω παλαιότητας, δύναται να γίνει προσφορά από συμβατικά προϊόντα προς αντικατάστασή τους. 

Α) ΤΜΗΜΑ : TONER – ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – TONER – ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Toner XEROX 106R01331

4 τεμ.

2.

Toner XEROX 106R01332

4 τεμ. 

3.

Toner XEROX 106R01333

4 τεμ. 

4.

Toner XEROX 106R01334

4 τεμ. 

Β) ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Φωτοτυπικό Χαρτί Α4 photo glossy - πακέτο των 100 φύλλων

8 τεμ.

2.

Φωτοτυπικό Χαρτί A4 (τύπου Canon Photo Matte) – πακέτο των 50 φύλλων

28 τεμ.

3.

Αυτοκόλλητα χαρτάκια (Κύβοι σημειώσεων τύπου Post- it 75Χ75 cm)

4 τεμ.

4.

Ημεροδείκτης γυριστός 2012

2 τεμ.

5.

Βάση γυριστού ημεροδείκτη (τύπου Ecoline)

2 τεμ.

6.

Ημερολόγιο εβδομαδιαία αντζέντα 2012 8*15cm  (τύπου Tokyo)

2 τεμ.

7.

Ζελατίνες με τρύπες για ντοσιέ ενισχυμένες  (Πάνω άνοιγμα - πακέτο 100)

15 τεμ.

8.

Κιβώτια αρχείου σετ 0,3-0,7-1,6 lt.

2 τεμ.

9.

Ξύστρα για μολύβι πλαστική (τύπου Mor)

2 τεμ.

10.

Διορθωτικό υγρό (τύπου Blanco) 

5 τεμ.

11.

Διαλυτικό υγρό  

2 τεμ.

12.

Διορθωτικές Ταινίες (mini) 

5 τεμ.

13.

Γόμα για μελάνι (τύπου Pentel Super Hard) 

3 τεμ.

14.

Γόμα για μολύβι Λευκή

(τύπου ZES 208 Pentel) 

3 τεμ.

15.

Χάρακας εύπλαστος 30 cm 

(τύπου Maped Twist'n flex) 

3 τεμ.

16.

Ψαλίδι γραφείου 15,5cm συμμετρικό μαύρο 

3 τεμ.

17.

Στυλό υγρής μελάνης 0.7 κόκκινο  (τύπου Pilot V-ball) 

10 τεμ.

18.

Στυλό υγρής μελάνης 0.7 μπλε (τύπου Pilot V-ball) 

21 τεμ.

19.

Στυλό υγρής μελάνης 0.7 μαύρο (τύπου Pilot V-ball) 

10 τεμ.

20.

Στυλό διαρκείας BPS-GP κόκκινο χρώμα (τύπου Pilot) 

5 τεμ.

21.

Pilot Στυλό διαρκείας BPS-GP μπλε χρώμα (τύπου Pilot)

20 τεμ.

22.

Pilot Στυλό διαρκείας BPS-GP μαύρο χρώμα (τύπου Pilot)

10 τεμ.

23.

Μολύβι ξύλινο με γόμα ΗΒ (τύπου Staedtler Noris 122)

22 τεμ.

24.

Ετικέτες 15mm No35 (τύπου Stef-labels)

10 τεμ.

25.

Ετικέτες 24 x 32 No9 (τύπου Stef-labels)

10 τεμ.

26.

Φάκελος αλληλογραφίας λευκός 10,5 Χ 22,50cm (πακέτο των 1000 τεμαχίων)

1 πακ.

27.

Φάκελος αλληλογραφίας λευκός 22,9 Χ 32,40cm για Α4 (πακέτο των 250 τεμαχίων)

1 πακ.

28.

Ντοσιέ με έλασμα πλαστικό

(τύπου Bantex 3235)

50 τεμ.

29.

Κλασέρ A4 8-32 (τύπου special biohart)

20 τεμ.

30.

Κουτί αρχειοθέτησης κοφτό special

15 τεμ.

31.

Θήκη CD/DVD χάρτινη λευκή

(πακέτο των 50 τεμαχίων)

6 πακ.

32.

Φάκελος με αυτιά και λάστιχο πλαστικό Α4

30 τεμ.

33.

Μαρκαδόροι υπογραμμίσεως χρώματος κίτρινου (τύπου Stabilo Boss)

16 τεμ.

34.

Μαρκαδόρος ανεξίτηλος χρώματος κόκκινου(τύπου Pilot window 4095)

10 τεμ.

35.

Μαρκαδόρος ανεξίτηλος χρώματος μπλε (τύπου Pilot window 4095)

10 τεμ.

36.

Μαρκαδόρος ανεξίτηλος χρώματος μαύρου (τύπου Pilot window 4095)

10 τεμ.

37.

Μαρκαδόρος για DVD/CD (τύπου UNI MEDIA XPD-153T)

5 τεμ.

38.

Σύρματα Συρραπτικού Νο 64  (τύπου Romeo Maestri)

20 τεμ.

39.

Σύρματα Συρραπτικού 26/6 mm (τύπου Romeo Maestri)

10 τεμ.

40.

Σύρματα Συρραπτικού 24/6 mm (τύπου Romeo Maestri)

20 τεμ.

41.

Κολλητική Ταινία (Σελοτέιπ) διάφανη 12 Χ 33mm

20 τεμ.

42.

Κολλητική Ταινία (Σελοτέιπ) γαλακτώδης 19 Χ 33mm 

10 τεμ.

43.

Κολλητική ταινία Διπλής όψεως 25 mm Χ 33 m 

2 τεμ.

44.

Σπρέι καθαρισμού Η/Υ (Αέρας)

6 τεμ.

45.

Μαντηλάκια καθαρισμού οθονών και γενικού καθαρισμού Η/Υ

6 τεμ.

46.

Μπαταρία αλκαλική AAA  (τύπου Energiser Ultra+)

(πακέτο των 6 τεμαχίων)

1 πακ.

47.

DVD+R 4,7GB 16X (πακέτο των 50 τεμαχίων)

1 πακ.

48.

CD-R 700MB 52X (πακέτο των 50 τεμαχίων)

1 πακ.

49.

Θήκη καρτών

2 τεμ.

50.

Δίσκος αρχειοθέτησης εγγράφων φιμέ (τύπου ECOM 5230)

10 τεμ.

51.

Memory sticks 16 GB

11 τεμ.

52.

Κοπτικό Γραφείου Α3 Α3CT

(τύπου Avery Zweckform)

1 τεμ.

53.

Διαβήτης τόξου 600mm/24''

2 τεμ.

54.

Βιβλιοστάτης μεταλλικός μαύρος (σετ των δύο)

4 σετ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πίνακας 1. Οικονομική Προσφορά

Α) ΤΜΗΜΑ : TONER – ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ– TONER – ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

1.

Toner XEROX 106R01331

4 τεμ.

43,09 €

172,36 €

2.

Toner XEROX 106R01332

4 τεμ. 

43,09 €

172,36 €

3.

Toner XEROX 106R01333

4 τεμ. 

43,09 €

172,36 €

4.

Toner XEROX 106R01334

4 τεμ. 

54,47 €

217,88 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

734,96 €

Φ.Π.Α. 23%

169,04 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%

904,00 €


Β) ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ– ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

1.

Φωτοτυπικό Χαρτί Α4 photo glossy - πακέτο των 100 φύλλων

8 τεμ.

9,00 €

72,00 €

2.

Φωτοτυπικό Χαρτί A4 (τύπου Canon Photo Matte) – πακέτο των 50 φύλλων

28 τεμ.

10,57 €

295,93 €

3.

Αυτοκόλλητα χαρτάκια                                (Κύβοι σημειώσεων τύπου Post- it 75Χ75 cm)

4 τεμ.

2,44 €

9,76 €

4.

Ημεροδείκτης γυριστός 2012

2 τεμ.

1,00 €

2,00 €

5.

Βάση γυριστού ημεροδείκτη (τύπου Ecoline)

2 τεμ.

1,54 €

3,09 €

6.

Ημερολόγιο εβδομαδιαία αντζέντα 2012 8*15cm  (τύπου Tokyo)

2 τεμ.

1,63 €

3,25 €

7.

Ζελατίνες με τρύπες για ντοσιέ ενισχυμένες  (Πάνω άνοιγμα - πακέτο 100)

15 τεμ.

3,50 €

52,44 €

8.

Κιβώτια αρχείου σετ 0,3-0,7-1,6 lt.

2 τεμ.

6,91 €

13,82 €

9.

Ξύστρα για μολύβι πλαστική (τύπου Mor)

2 τεμ.

0,12 €

0,24 €

10.

Διορθωτικό υγρό (τύπου Blanco) 

5 τεμ.

1,00 €

5,00 €

11.

Διαλυτικό υγρό  

2 τεμ.

0,57 €

1,14 €

12.

Διορθωτικές Ταινίες (mini) 

5 τεμ.

1,63 €

8,13 €

13.

Γόμα για μελάνι (τύπου Pentel Super Hard) 

3 τεμ.

2,03 €

6,10 €

14.

Γόμα για μολύβι Λευκή

(τύπου ZES 208 Pentel) 

3 τεμ.

0,81 €

2,44 €

15.

Χάρακας εύπλαστος 30 cm 

(τύπου Maped Twist'n flex) 

3 τεμ.

1,63 €

4,88 €

16.

Ψαλίδι γραφείου 15,5cm συμμετρικό μαύρο 

3 τεμ.

0,41 €

1,22 €

17.

Στυλό υγρής μελάνης 0.7 κόκκινο                  (τύπου Pilot V-ball) 

10 τεμ.

1,20 €

12,00 €

18.

Στυλό υγρής μελάνης 0.7 μπλε                  (τύπου Pilot V-ball) 

21 τεμ.

1,20 €

25,20 €

19.

Στυλό υγρής μελάνης 0.7 μαύρο               (τύπου Pilot V-ball) 

10 τεμ.

1,20 €

12,00 €

20.

Στυλό διαρκείας BPS-GP κόκκινο χρώμα (τύπου Pilot) 

5 τεμ.

1,00 €

5,00 €

21.

Pilot Στυλό διαρκείας BPS-GP μπλε χρώμα (τύπου Pilot)

20 τεμ.

1,00 €

20,00 €

22.

Pilot Στυλό διαρκείας BPS-GP μαύρο χρώμα (τύπου Pilot)

10 τεμ.

1,00 €

10,00 €

23.

Μολύβι ξύλινο με γόμα ΗΒ (τύπου Staedtler Noris 122)

22 τεμ.

0,50 €

11,00 €

24.

Ετικέτες 15mm No35 (τύπου Stef-labels)

10 τεμ.

2,00 €

20,00 €

25.

Ετικέτες 24 x 32 No9 (τύπου Stef-labels)

10 τεμ.

2,00 €

20,00 €

26.

Φάκελος αλληλογραφίας λευκός 10,5 Χ 22,50cm (πακέτο των 1000 τεμαχίων)

1 πακ.

15,00 €

15,00 €

27.

Φάκελος αλληλογραφίας λευκός 22,9 Χ 32,40cm για Α4 (πακέτο των 250 τεμαχίων)

1 πακ.

12,00 €

12,00 €

28.

Ντοσιέ με έλασμα πλαστικό

(τύπου Bantex 3235)

50 τεμ.

1,00 €

50,00 €

29.

Κλασέρ A4 8-32 (τύπου special biohart)

20 τεμ.

2,50 €

50,00 €

30.

Κουτί αρχειοθέτησης κοφτό special

15 τεμ.

4,00 €

60,00 €

31.

Θήκη CD/DVD χάρτινη λευκή

(πακέτο των 50 τεμαχίων)

6 πακ.

3,50 €

21,00 €

32.

Φάκελος με αυτιά και λάστιχο πλαστικό Α4

30 τεμ.

1,00 €

30,00 €

33.

Μαρκαδόροι υπογραμμίσεως χρώματος κίτρινου (τύπου Stabilo Boss)

16 τεμ.

1,00 €

16,00 €

34.

Μαρκαδόρος ανεξίτηλος χρώματος κόκκινου(τύπου Pilot window 4095)

10 τεμ.

2,00 €

20,00 €

35.

Μαρκαδόρος ανεξίτηλος χρώματος μπλε (τύπου Pilot window 4095)

10 τεμ.

2,00 €

20,00 €

36.

Μαρκαδόρος ανεξίτηλος χρώματος μαύρου (τύπου Pilot window 4095)

10 τεμ.

2,00 €

20,00 €

37.

Μαρκαδόρος για DVD/CD (τύπου UNI MEDIA XPD-153T)

5 τεμ.

2,00 €

10,00 €

38.

Σύρματα Συρραπτικού Νο 64                      (τύπου Romeo Maestri)

20 τεμ.

0,50 €

10,00 €

39.

Σύρματα Συρραπτικού 26/6 mm (τύπου Romeo Maestri)

10 τεμ.

0,20 €

2,00 €

40.

Σύρματα Συρραπτικού 24/6 mm (τύπου Romeo Maestri)

20 τεμ.

0,50 €

10,00 €

41.

Κολλητική Ταινία (Σελοτέιπ) διάφανη 12 Χ 33mm

20 τεμ.

0,50 €

10,00 €

42.

Κολλητική Ταινία (Σελοτέιπ) γαλακτώδης 19 Χ 33mm 

10 τεμ.

2,00 €

20,00 €

43.

Κολλητική ταινία Διπλής όψεως 25 mm Χ 33 m

2 τεμ.

2,00 €

4,00 €

44.

Σπρέι καθαρισμού Η/Υ (Αέρας)

6 τεμ.

6,00 €

36,00 €

45.

Μαντηλάκια καθαρισμού οθονών και γενικού καθαρισμού Η/Υ

6 τεμ.

7,50 €

45,00 €

46.

Μπαταρία αλκαλική AAA                                   (τύπου Energiser Ultra+)

(πακέτο των 6 τεμαχίων)

1 πακ.

9,00 €

9,00 €

47.

DVD+R 4,7GB 16X (πακέτο των 50 τεμαχίων)

1 πακ.

12,00 €

12,00 €

48.

CD-R 700MB 52X (πακέτο των 50 τεμαχίων)

1 πακ.

6,73 €

6,73 €

49.

Θήκη καρτών

2 τεμ.

0,57 €

1,14 €

50.

Δίσκος αρχειοθέτησης εγγράφων φιμέ           (τύπου ECOM 5230)

10 τεμ.

1,38 €

13,82 €

51.

Memory sticks 16 GB

11 τεμ.

13,82 €

152,03 €

52.

Κοπτικό Γραφείου Α3 Α3CT

(τύπου Avery Zweckform)

1 τεμ.

44,72 €

44,72 €

53.

Διαβήτης τόξου 600mm/24''

2 τεμ.

22,76 €

45,53 €

54.

Βιβλιοστάτης μεταλλικός μαύρος

(σετ των δύο)

4 σετ 

4,07 €

16,26 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

1.378,86 €

Φ.Π.Α. 23%

317,14 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%

1.696,00 €

espa logo 50