ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΠΛΩΝ   ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΟΥ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

 

 

Η προκήρυξη σε PDF

 


Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιωνίων Νήσων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων:

 1. 1.     Του Ν.1404/83 «Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ».,όπως αυτό τροποποιήθηκε

και συμπληρώθηκε

 1. Το Ν. 496/74 περί λογιστικού των ΝΠΔΔ
 2. 3.     Του Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95 ] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού,

ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

 1. 4.     Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών

Θεμάτων» [ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1

παρ.3περιπτ.ΙΙ στ΄ και 2 παρ. 12.

 1. 5.    Του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.]
 2. 6.    Του Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07 ] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας

στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών

σύναψης   δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως

τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία

2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης

Νοεμβρίου 2005.

 1. 7.    Του Ν. 3886/2010 « Δικαστική προστασία κατά της σύναψη τους - οδηγία

89/665 & 92/13/Ε.Ο.Κ. (524687)».

 1. 8.    Την υπ’ αριθμόν 33617/Ε5 (Φ.Ε.Κ. 191/τ.Β’/27/03/2011) Υπουργική απόφαση

«Νέας Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων».

 1. 9.    Την απόφαση έγκρισης δαπάνης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην 22η

συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 22/06/2012.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στη Ζάκυνθο (Πλατεία Κάλβου 2, 29100 Ζάκυνθος), έως την 09 Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την μεταφορά ολόκληρου του εξοπλισμού των Τμημάτων του Παραρτήματος της Ζακύνθου από το παλαιό στο νέο κτήριο στην Παναγούλα και συγκεκριμένα της διαδικασίας που περιλαμβάνει την αποσυναρμολόγηση, προετοιμασία - συσκευασία, μεταφορά, αποσυσκευασία - επανεγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού των Τμημάτων της Ζακύνθου.

Οι προσφορές που θα δοθούν θα αφορούν το συνολικό κόστος της μεταφοράς καθώς και τον χρόνο υλοποίησης της.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ζητείται ανάδοχος για την πραγματοποίηση της μεταφοράς του εξοπλισμού των δυο τμημάτων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στην Ζάκυνθο, δηλαδή του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας και του Τμήματος Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, που να προσφέρει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες υπηρεσίες :

Α. Προετοιμασία - συσκευασία, μεταφορά με αποσυσκευασία και επανεγκατάσταση στο νέο κτήριο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (στην περιοχή Παναγούλας Ζακύνθου), του εξοπλισμού του κεντρικού κτηρίου του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας που βρίσκεται στην Πλατεία Κάλβου 2 (εντός της πόλης Ζακύνθου).

Ο εξοπλισμός αυτός βρίσκεται διάσπαρτος και στους 3 (τρεις) ορόφους του κτηρίου (ισόγειο - ημιόροφος, 1ος και 2ος όροφος) και αποτελείται από :

Έπιπλα γραφείου και αιθουσών διδασκαλίας (ενδεικτικά : γραφεία, καρέκλες, θρανία, πίνακες, φορητές βιβλιοθήκες, ελαφρού τύπου ντουλάπες, συρταριέρες, έντυπο υλικό και βιβλία, αναλώσιμα, σκίαστρα-κουρτίνες, μικροαντικείμενα),

Ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ενδεικτικά: υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές, fax, φωτοτυπικές μηχανές, εξοπλισμός τοπικού δικτύου υπολογιστών, επιστημονικά όργανα), και τέλος από

Τα βιβλία της κεντρικής βιβλιοθήκης του τμήματος.

Β. Προετοιμασία - συσκευασία, μεταφορά με αποσυσκευασία και επανεγκατάσταση στο νέο κτήριο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (στην περιοχή Παναγούλας Ζακύνθου), του επιστημονικού και άλλου εξοπλισμού του Εργαστηρίου Φυσικής Περιβάλλοντος (Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας) ο οποίος βρίσκεται στο κτήριο Ξενία επί της οδού Διονυσίου Ρώμα, πόλης Ζακύνθου. Συγκεκριμένα ο εξοπλισμός αυτός βρίσκεται διάσπαρτος στο ισόγειο μιας – Βόρειας - πτέρυγας του κτηρίου Ξενία καθώς και στην οροφή του κτηρίου και αποτελείται από:

Τα επιστημονικά όργανα του Εργαστηρίου Φυσικής Περιβάλλοντος (ενδεικτικά: μια αεροσήραγγα, προσομοιωτές παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ισχύος, μετρητή συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων ατμοσφαιρικού αέρα, φωτοβολταϊκές γεννήτριες και εργαστηριακή ανεμογεννήτρια, υδραυλικός πάγκος και όργανα ρευστομηχανικής, όργανα ελέγχου ηλεκτρικών ρευμάτων και κυκλωμάτων, μεταλλικοί Μετεωρολογικοί ιστοί, Μετεωρολογικά όργανα, φορητά όργανα, εργαλεία, πίνακες ελέγχου).

Υπαίθρια επιστημονικά όργανα που βρίσκονται εγκατεστημένα στην οροφή του κτηρίου Ξενία (3ος όροφος) και περιλαμβάνουν έναν Μετεωρολογικό σταθμό, ένα Ηλιακό φασματοφωτόμετρο με περίφραξη βαρέως τύπου και ένα φωτοβολταϊκό σύστημα με Ηλιοστάτη.

Έπιπλα γραφείου (ενδεικτικά: γραφεία, καρέκλες, φορητές βιβλιοθήκες, συρταριέρες, έντυπο υλικό και βιβλία, αναλώσιμα, μικροαντικείμενα),

Έπιπλα αίθουσας διδασκαλίας (ενδεικτικά : θρανία πανεπιστημιακού τύπου μόνιμης αγκύρωσης με βίδες πατώματος, πίνακες, βιντεοπροβολείς οροφής)

Ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ενδεικτικά : υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές, fax, ελεγκτές ηλεκτρικής ισχύος)

Γ. Προετοιμασία - συσκευασία, μεταφορά με αποσυσκευασία και επανεγκατάσταση στο νέο κτήριο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (στην περιοχή Παναγούλας Ζακύνθου), του επιστημονικού και άλλου εξοπλισμού των Εργαστηρίων Χημείας και Μηχανικής Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Οικολογίας (Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας) ο οποίος βρίσκεται στις 3 (τρεις) προκατασκευασμένες αίθουσες επί του Parking Β του νέου κτηρίου του ΤΕΙ Ιονίων στην Ζάκυνθο (περιοχή Παναγούλα). Ο εξοπλισμός αυτός αποτελείται από:

Τα επιστημονικά όργανα των προαναφερθέντων Εργαστηρίων (ενδεικτικά: βαρέως τύπου πάγκους Χημείας, κλίβανους, επιτοίχιο απαγωγό αερίων, διατάξεις TOC και UV, γυάλινα σκεύη και όργανα, ψυγεία, οικολογικούς θαλάμους ελεγχόμενων συνθηκών, μικροσκόπια, ηλεκτρονικά μικροσκόπια, σειρά φορητών επιστημονικών οργάνων).

Έπιπλα γραφείου (ενδεικτικά: γραφεία, καρέκλες, φορητές βιβλιοθήκες, συρταριέρες, έντυπο υλικό και βιβλία, αναλώσιμα, σκίαστρα-κουρτίνες, μικροαντικείμενα).

Έπιπλα αίθουσας διδασκαλίας (ενδεικτικά: θρανία σχολικού τύπου, πίνακες, βιντεοπροβολέας οροφής).

Ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ενδεικτικά : υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές, fax).

Δ. Προετοιμασία - συσκευασία, μεταφορά με αποσυσκευασία και επανεγκατάσταση στο νέο κτήριο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (στην περιοχή Παναγούλας Ζακύνθου), του επιστημονικού και άλλου εξοπλισμού του Τμήματος Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, ο οποίος βρίσκεται στο κτήριο Γιατρά (περιοχή Παναγούλα Ζακύνθου). Συγκεκριμένα ο εξοπλισμός αυτός βρίσκεται διάσπαρτος στους 3 (τρεις) ορόφους του κτηρίου, σε 16 (δεκαέξι) αίθουσες (5 διδακτήρια, 4 εργαστήρια, 7 γραφεία και άλλες αίθουσες) και αποτελείται από:

Έπιπλα γραφείου και αιθουσών διδασκαλίας (ενδεικτικά: θρανία πανεπιστημιακού τύπου μόνιμης αγκύρωσης με βίδες πατώματος, γραφεία, καρέκλες, πίνακες, φορητές βιβλιοθήκες, ελαφρού τύπου ντουλάπες, συρταριέρες, έντυπο υλικό και βιβλία, αναλώσιμα, σκίαστρα - κουρτίνες, μικροαντικείμενα).

Ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ενδεικτικά: υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές, fax, φωτοτυπικές μηχανές, εξοπλισμός τοπικού δικτύου υπολογιστών, κλιματιστικά),

Τα βιβλία μικρής βιβλιοθήκης του τμήματος.

Τα επιστημονικά όργανα τεσσάρων εργαστηριακών χώρων του τμήματος (ενδεικτικά: πρέσες βιβλιοδεσίας-κοπής, φωτοτράπεζες, στήλες απιονισμού, φορητοί απαγωγοί αερίων, ερμάρια φύλαξης τοξικών και εύφλεκτων υλικών, τράπεζα υποπίεσης, αντλία κενού, διατάξεις αμμοβολής, θερμαινόμενος κάδος υπερήχων, διάταξη καθαρισμού επιφανειών με lazer, αεροσυμπιεστές, αποστακτική συσκευή, διατάξεις XRF, XRD, Raman, τράπεζες σχεδιαστηρίου με τον περιφερειακό φωτιστικό εξοπλισμό τους, υπολογιστές εργαστηρίου πληροφορικής).

Ε. Μεταφορά με αποσυσκευασία και τοποθέτηση στο νέο κτήριο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (στην περιοχή Παναγούλας Ζακύνθου), του επιστημονικού εξοπλισμού του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας και του Τμήματος Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, ο οποίος βρίσκεται στο υπόγειο του κτηρίου Γιατρά (περιοχή Παναγούλα Ζακύνθου) συσκευασμένος ήδη σε κατάλληλα χαρτόκουτα και ξυλοκιβώτια μεταφοράς εμπορευμάτων. Ο όγκος του εξοπλισμού εκτιμάται σε 50 m3 και ενδεικτικά αποτελείται από δεκάδες μικρά ή μέσου μεγέθους χαρτοκιβώτια μικρών ή μέσου μεγέθους οργάνων, καθώς και μια ανεμογεννήτρια μέσης ισχύος, μια πρέσα αντοχής υλικών και θραύσης, ένα θάλαμο ελεγχόμενων συνθηκών διατήρησης οργανικών υλικών, ψυγεία, κλιματιστικές διατάξεις, άλλες μέσου ή μικρού μεγέθους επιστημονικές διατάξεις.

Ο συγκεκριμένος υπόγειος χώρος είναι προσβάσιμος μέσω κεκλιμένης ράμπας τύπου υπόγειου γκαράζ, σε περονοφόρα ανυψωτικά μικρού μεγέθους (κλάρκ).

Το κατ’ ελάχιστο αποδεκτό διαθέσιμο ανθρώπινο και μηχανοκίνητο δυναμικό του αναδόχου πρέπει να περιλαμβάνει :

Ι. Δυο (2) άτομα κατάλληλης εμπειρίας για την ασφαλή αποσυναρμολόγηση όλου του προαναφερθέντα εξοπλισμού (επιστημονικά όργανα με εξαίρεση όσα εξαιρετικά εξειδικευμένα υποδειχθούν από τον εργοδότη, έπιπλα γραφείων κάθε είδους, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, εκπαιδευτικό εξοπλισμό, πίνακες, θρανία πανεπιστημιακού τύπου μόνιμης αγκύρωσης με βίδες πατώματος, βιβλία, αναλώσιμα, μικροαντικείμενα), συσκευασία και στην συνέχεια αποσυσκευασία, τοποθέτηση και επανασυναρμολόγησή τους στους χώρους και τις αίθουσες του νέου κτηρίου προορισμού που θα υποδειχθούν από τον εργοδότη. Η ενδεικτικά παρεχόμενη προσφορά έργου των παραπάνω εργαζομένων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 40 ημερών (συναπτών ή όχι, ανάλογα με τις ανάγκες και την πρόοδο του έργου) με απασχόληση 8 ωρών ανά ημέρα, διάστημα που σε κάθε περίπτωση πρέπει με ευθύνη του αναδόχου να μπορεί να παραταθεί όσο απαιτείται για την ολοκληρωμένη περάτωση του προδιαγραφόμενου έργου.

ΙΙ. Τέσσερα (4) άτομα κατάλληλης εμπειρίας στην μεταφορά και χειρισμό ευαίσθητου και βαρέως επιστημονικού εξοπλισμού, απασχολούμενα με ωράριο 8 ωρών ανά ημέρα τουλάχιστον για διάστημα 18 ημερών (ενδεχομένως μη-συναπτών, ανάλογα τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου) για την μεταφορά και επανατοποθέτηση του παραπάνω περιγραφόμενου εξοπλισμού στις αίθουσες του νέου κτηρίου προορισμού, τόσο με μηχανοκίνητο εξοπλισμό (γερανάκια, αναβατόρια, κλπ.) όσο και χειρονακτικά.

ΙΙΙ. Τέσσερα (4) άτομα οδηγοί μηχανοκίνητων μέσων (φορτηγών, ανυψωτικών περονοφόρων, παλετοφόρων, κλπ) και χειριστές γερανών/αναβατόριων, κατάλληλης εμπειρίας στην μεταφορά και χειρισμό ευαίσθητου και βαρέως επιστημονικού εξοπλισμού, απασχολούμενα με ωράριο 8 ωρών ανά ημέρα, τουλάχιστον επί 18 ημέρες (ενδεχομένως μη-συναπτών, ανάλογα τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου) για την μεταφορά και του παραπάνω περιγραφόμενου εξοπλισμού στις αίθουσες του νέου κτηρίου προορισμού

 1. Διαθεσιμότητα το λιγότερο τριών (3) φορτηγών μεταφοράς, τουλάχιστον δυο (2) εκ των οποίων πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο γερανούς αναπτύγματος όχι μικρότερου των δέκα (10) m, και ένα εκ των οποίων να είναι κλειστού τύπου με μεταφορική ικανότητα όχι μικρότερη των 25 m3. Επίσης, συνεχή διαθεσιμότητα ενός (1) περονοφόρου ανυψωτικού και δυο (2) παλετοφόρων, ενδεικτικά για διάστημα τουλάχιστον 18 ημερών (ενδεχομένως μη-συναπτών, ανάλογα τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου).

Σε κάθε περίπτωση τόσο ο παραπάνω περιγραφόμενος ελάχιστος μηχανολογικός εξοπλισμός όσο και το ελάχιστο χρονικό διάστημα διαθεσιμότητάς τους, πρέπει με ευθύνη του αναδόχου και αζημίως για τον εργοδότη, αναλόγως των κατά περίπτωση ιδιαίτερων απαιτήσεων του έργου να αναπροσαρμόζονται ή και επεκτείνονται (αλλά όχι να αντικαθίστανται) από καταλληλότερα μηχανικά μέσα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά του προαναφερόμενου εξοπλισμού των τμημάτων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στην Ζάκυνθο.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. 1. Τα παραπάνω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο έχουν την έννοια ελάχιστα απαιτούμενων διαστημάτων. Η ασφαλής ολοκλήρωση του έργου ενδέχεται με ευθύνη του αναδόχου και αζημίως για τον εργοδότη να απαιτήσει παροχή υπηρεσιών για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από τα αναφερόμενα. Σε κάθε περίπτωση όμως η ολοκλήρωση του έργου δεν μπορεί να υπερβεί τις 45 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σχετικής σύμβασης.
 1. 2. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα, η οποία θα συνεκτιμηθεί σε σημαντικό βαθμό κατά την διαδικασία επιλογής του.
 1. 3. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει αυτοδύναμα τον ελάχιστα οριζόμενο μηχανολογικό εξοπλισμό, ως αποκλειστικός κύριος του εξοπλισμού, με εξαίρεση βοηθητικά μέσα (όπως περονοφόρα ανυψωτικά και παλετοφόρα) τα οποία μπορεί να προμηθευτεί κατά την κρίση του, αλλά σε κάθε περίπτωση αζημίως για τον εργοδότη. Δεν γίνεται αποδεκτή προσφορά που προκύπτει από συνεταιρισμό ή συνεργασία φυσικών προσώπων ή εταιριών ή οποιουδήποτε άλλου σχήματος, που συμβάλλουν από κοινού με επι-μέρους μηχανοκίνητα μέσα προς κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του εργοδότη.
 1. 4. Προϋπόθεση υποβολής φακέλου προσφοράς από κάθε υποψήφιο ανάδοχου του έργου είναι η - συνοδεία εξουσιοδοτημένου για αυτό τον σκοπό προσωπικού του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - λεπτομερής επιτόπια εποπτεία όλων των χώρων στους οποίους βρίσκεται ήδη εγκατεστημένος ο εξοπλισμός των τμημάτων Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας και του Τμήματος Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, καθώς επίσης του συνόλου του υπό αποσυναρμολόγηση, συσκευασία και μεταφορά εξοπλισμού, των δομικών ιδιαιτεροτήτων τόσο του εσωτερικού όσο και του περιβάλλοντος χώρου των κτηρίων συλλογής και προορισμού του εξοπλισμού, με σκοπό την σαφή γνώση των λεπτομερειών του έργου. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει απαραιτήτως να υποβάλει στον φάκελο προσφοράς του υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι απέκτησε πλήρη εικόνα του εξοπλισμού, των ιδιαιτεροτήτων, και των χώρων που εμπλέκονται στο έργο.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο στις 22/06/2012 στις διευθύνσεις : www.teiion.gr και envi.teiion.gr .

Περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο της Ζακύνθου στις 27/06/2012 (Ημέρα τση Ζάκυνθος).

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το τεύχος της προκήρυξης παρέχεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.teiion.gr. Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας (Πλατεία Κάλβου 2, 29100 Ζάκυνθος, τηλ. 26950/24940-948) 

Διευκρινήσεις επί των όρων της παρούσας θα δίνονται, μόνο μετά από έγγραφη αίτηση του εν δυνάμει υποψηφίου έως και την 06/07/2012.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Νομικά Πρόσωπα ή Φυσικά Πρόσωπα (επαγγελματίες του χώρου) ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας (Πλατεία Κάλβου 2, 29100 Ζάκυνθος) μέχρι την Δευτέρα 09 Ιουλίου 2012 και ώρα 11:30 π.μ. ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο που να καθίσταται βέβαιη η ημερομηνία αποστολής (ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή courier, κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία έως και την Δευτέρα 09 Ιουλίου 2012 και ώρα 11:30 π.μ., προκειμένου να ευρίσκονται στον τόπο διενέργειας του Διαγωνισμού κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή Δευτέρα 09/07/12, ώρα 12:00.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά.

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής :

- Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι :

Α. Αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της.

Β. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού δεσμεύεται να προσκομίσει στην υπηρεσία Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα.

- Οικονομική προσφορά για το σύνολο των εργασιών και των υπηρεσιών. Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε Ευρώ ( € ). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται ο Φ.Π.Α.

Οι λαμβάνοντες μέρος στο διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και τους αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι ημέρες (120) τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, η οποία θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης. Σε περίπτωση αδυναμίας του επιλεγέντος να συνάψει σύμβαση τότε καλείται ο επόμενος.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την Δευτέρα 09 Ιουλίου 2012 και ώρα 12:00 από την αρμόδια Επιτροπή στο γραφείο του Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας (Πλατεία Κάλβου 2, Ζάκυνθος) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μεταφοράς ολόκληρου του εξοπλισμού των Τμημάτων του Παραρτήματος της Ζακύνθου από τα παλαιά στο νέο κτήριο στην Παναγούλα ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0824.01, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος με τη πιο συμφέρουσα οικονομική προσφορά σε ευρώ, η οποία θα καλύπτει τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς, η ασφάλεια κ.λ.π. έξοδα μέχρι τον τόπο, τον χώρο και τον χρόνο αποστολής που θα υποδειχθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Μεταφοράς.

Σε κάθε τιμολόγιο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η τιμή χρέωσης.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την έκδοση των νόμιμων κατά περίπτωση παραστατικών ως εξής :

 • ·Έκδοση Τιμολογίου και εξόφληση αυτού με την παράδοση και την οριστική παραλαβή του υλικού.
 • ·Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.
 • ·Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής (εκδίδεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Μεταφοράς).

Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθευτών. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄

ΤΗΣ Δ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΟΥΛΗΣ