Αθήνα: 11/07/2012 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ με τίτλο

«Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (Catering) και Φιλοξενίας για τα Θερινά Σχολεία (Κεφαλονιά,  Ζάκυνθο)»

στα πλαίσια της πράξης: «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας»

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται και υλοποιείται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, κατ’ εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων:

pdf_thumbnail


 1. Τις διατάξεις του Ν.1404/83 – «Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ», όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 496/74 περί λογιστικού των ΝΠΔΔ, όπως ισχύει σήμερα, και του Ν. 1797/88.
 3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95] άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους» και άλλες διατάξεις.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» [ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ.3 περιπτ. ΙΙ στ΄ και 2 παρ. 12.
 5. Το Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.].
 6. Το Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
 7. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 [ΦΕΚ Α’173/ 30-09-2010] «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989»
 8. Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.09.1996 όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156/04.09.2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71/2010).
 9. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ. 35130/739/ΦΕΚ 1291/τ.Β’/11-8-2010 «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

10. Η με αριθμ. 33617/Ε5/23-03-2010 ισχύουσα ΥΑ «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 105/2010), όπως τροποποιήθηκε με την  αριθμ. 104350/Ε5 (ΦΕΚ 312/13-09-11  τ.ΥEΘ)   απόφαση της ίδιας Υπουργού.

11. Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας, κατά το μέρος που αφορά τον παρόντα Διαγωνισμό.

12. Την με αριθ. πρωτ. 12032/ 08-07-2011 Απόφαση Ένταξης Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 17794/ 24-10-2011 Απόφαση, και με Κωδικό ΟΠΣ : 352400.

13. Η πίστωση στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), με Κωδικό ΣΑ: Ε2458 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ24580061, όπως ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12032/8-7-2011 απόφαση ένταξης και στην υπ’ αριθ. 17794/24-10-11 1η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της ως άνω πράξης.

14. Την µε αριθ. 25 / 11-07-2012 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση, με τίτλο «Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (Catering) για Θερινό Σχολείο στη Βιολογική Γεωργία (Κεφαλονιά)» προϋπολογισμού δαπάνης χιλίων ευρώ (1.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  με τίτλο «Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (Catering) για Θερινό Σχολείο στη Διοίκηση των Μέσων Ενημέρωσης (Κεφαλονιά)» προϋπολογισμού δαπάνης χιλίων ευρώ (1.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τίτλο «Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (Catering) για Θερινό Σχολείο στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ανάδειξη, Προβολή και Διαχείριση Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων για την Τουριστική Ανάπτυξη (Ζάκυνθος)» προϋπολογισμού δαπάνης χιλίων ευρώ (1.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με τίτλο «Έξοδα Φιλοξενίας για Θερινό Σχολείο για τη Δυναμική και τη Διαχείριση του Μεσογειακού Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)» προϋπολογισμού δαπάνης χιλίων ευρώ (1.700,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Διαγωνισμό με Δημοσίευση με προσφορές με τίτλο «Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (Catering) για Θερινό Σχολείο στη Βιολογική Γεωργία (Κεφαλονιά)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τίτλο «Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (Catering) για Θερινό Σχολείο στη Διοίκηση των Μέσων Ενημέρωσης (Κεφαλονιά)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τίτλο  «Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (Catering) για Θερινό Σχολείο στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ανάδειξη, Προβολή και Διαχείριση Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων για την Τουριστική Ανάπτυξη (Ζάκυνθος)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και με τίτλο «Έξοδα Φιλοξενίας για Θερινό Σχολείο για τη Δυναμική και τη Διαχείριση του Μεσογειακού Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η προμήθεια πραγματοποιείται στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», που υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), Άξονας Προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης». 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι οι:

 • Α) Τμήμα: «Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (Catering) για Θερινό Σχολείο στη Βιολογική Γεωργία (Κεφαλονιά)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και «Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (Catering) για Θερινό Σχολείο στη Διοίκηση των Μέσων Ενημέρωσης (Κεφαλονιά)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 • Β) Τμήμα: «Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (Catering) για Θερινό Σχολείο στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ανάδειξη, Προβολή και Διαχείριση Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων για την Τουριστική Ανάπτυξη (Ζάκυνθος)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 • Γ) Τμήμα: «Έξοδα Φιλοξενίας για Θερινό Σχολείο για τη Δυναμική και τη Διαχείριση του Μεσογειακού Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλουν ξεχωριστή προσφορά για κάθε τμήμα έργου. Τυχόν υποβολή προσφοράς για το σύνολο του έργου (και για τα τρία τμήματα μαζί) θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προδιαγραφές αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το Τμήμα Α) ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:

 • Α) Τμήμα: «Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (Catering) για Θερινό Σχολείο στη Βιολογική Γεωργία (Κεφαλονιά)» και «Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (Catering) για Θερινό Σχολείο στη Διοίκηση των Μέσων Ενημέρωσης (Κεφαλονιά)».  

Για το Τμήμα Β) ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 

 • Β) Τμήμα: «Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (Catering) για Θερινό Σχολείο στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ανάδειξη, Προβολή και Διαχείριση Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων για την Τουριστική Ανάπτυξη (Ζάκυνθος)».

και για το Τμήμα Γ) ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:

 • Γ) Τμήμα: «Έξοδα Φιλοξενίας για Θερινό Σχολείο για τη Δυναμική και τη Διαχείριση του Μεσογειακού Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)». 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (http://www.teiion.gr) στις 11/07/2012.  

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20 Ιουλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφ. Συγγρού 56, Αθήνα, Τ.Κ. 11742, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης  Προσφορών.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το τεύχος της προκήρυξης διανέμεται από τα γραφεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων  του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Στυλιανού Τυπάλδου – Τ.Κ. 28100 – Ληξούρι - Κεφαλονιά τηλ. 26710-92855, fax: 26710-92856 και email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) και του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Πλατεία Κάλβου 2, 29100, Ζάκυνθος, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (τηλ. 26950-24940, fax: 26950-24949 και email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) ή παρέχεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.teiion.gr. Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται για το Τμήμα Α): από τα γραφεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων  του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Στυλιανού Τυπάλδου – Τ.Κ. 28100 – Ληξούρι - Κεφαλονιά (υπεύθυνος επικοινωνίας κος Τρουμπέτας) και για τα Τμήματα Β και Γ): από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Πλατεία Κάλβου 2, 29100, Ζάκυνθος (υπεύθυνες επικοινωνίας κα Παράσχη και κα Ντούζεβιτς).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα μέχρι την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012 και ώρα 12:00 π.μ. ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο που να καθίσταται βέβαιη η ημερομηνία αποστολής (ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή courier, κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία έως και την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012 και ώρα 12:00.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012 και ώρα 12:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.

Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία : 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (CATERING) ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Α) ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) & ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ)

Η΄

Β) ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

Η΄

Γ) ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ & ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα

Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού 20/07/2012

Η προσφορά θα περιέχει όλα τα παρακάτω στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Θα δηλώνεται υπεύθυνα και σαφώς στο έντυπο της προσφοράς από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ότι:

Α. Αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης

Β. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού δεσμεύεται να προσκομίσει ενός δέκα (10) ημερών:

α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου

β) φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου

γ) ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ που θα συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάθε Οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος.

Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ και κατ’ άτομο θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

 

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η τιμή της προσφοράς (τιμή μονάδος ανά άτομο) θα δοθεί υποχρεωτικά σε Ευρώ ( € ). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και κάθε άλλη επιβάρυνση, έως και την παράδοση στους χώρους του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Σε αυτό το σημείο ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη του ότι η προμήθεια των προϊόντων αφορά 30-35 άτομα ημερησίως και περίπου για δέκα (10) ημέρες ανά Θερινό Σχολείο (Τμήματα Α,Β,Γ). Επιπρόσθετα, για την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη η προσφερόμενη τιμή μονάδος ανά άτομο.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η κατακύρωση θα γίνει τελικά στον υποψήφιο που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης.

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με τον Ειδικό Λογαριασμό του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων που θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης. Σε περίπτωση αδυναμίας του επιλεγέντος να συνάψει σύμβαση τότε καλείται ο επόμενος.

Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης.

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του υποψηφίου αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι ημέρες (120) τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ως τόπος παράδοσης και πραγματοποίησης των απαιτούμενων Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (Catering) για τα Θερινά Σχολεία ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος).

Η παράδοση/ εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών θα γίνει μετά από παραγγελία της Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα με τα ωρολόγια προγράμματα των Θερινών Σχολείων, καθώς οι εν λόγω υπηρεσίες θα εξυπηρετήσουν τους σκοπούς των Σχολείων.

Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης για λόγους που οφείλονται σε προμηθευτή τότε εκείνος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος του οποίου καθυστερεί η παράδοση και μέχρι 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτού.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Την παραλαβή θα πραγματοποιήσει επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς, η ασφάλεια κ.λ.π. έξοδα μέχρι τον τόπο και χώρο τοποθέτησης που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή (Κεφαλονιά, Ζάκυνθο).

Σε κάθε τιμολόγιο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η τιμή χρέωσης.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την έκδοση των νόμιμων κατά περίπτωση παραστατικών ως εξής:

 • Έκδοση  Τ.Π.-Δ.Α. και εξόφληση αυτού με την παράδοση και την οριστική παραλαβή των υλικών και σύμφωνα με τις τιμές μονάδος της προσφοράς του Αναδόχου.

Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθευτών. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι λαμβάνοντες μέρος στο διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και τους αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα.

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του αναθέτοντα.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση αν αυτοί δεν εκπληρώνουν εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνουν πλημμελώς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις ή παραβιάζουν ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης.

Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προδιαγραφές Υπηρεσιών «Τροφοδοσίας (Catering) και Φιλοξενίας για τα Θερινά Σχολεία

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να περιγράψει τις απαιτούμενες υπηρεσίες και προϊόντα τροφοδοσίας (Catering) και Φιλοξενίας για τα Θερινά Σχολεία στη Βιολογική Γεωργία (Κεφαλονιά)», στη Διοίκηση των Μέσων Ενημέρωσης (Κεφαλονιά)», στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ανάδειξη, Προβολή και Διαχείριση Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων για την Τουριστική Ανάπτυξη (Ζάκυνθος) και για τη Δυναμική και τη Διαχείριση του Μεσογειακού Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)» που θα προσφέρει, λαμβάνοντας υπόψη και τις Προδιαγραφές που ακολουθούν.

Σε αυτό το σημείο ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη του ότι η προμήθεια των προϊόντων αφορά 30-35 άτομα ημερησίως και περίπου για δέκα (10) ημέρες ανά Θερινό Σχολείο (Τμήματα Α,Β,Γ). Επιπρόσθετα, για την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη η προσφερόμενη τιμή μονάδος ανά άτομο. 

Α) ΤΜΗΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (CATERING) ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) & ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) & ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΝΔ/ΚΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ / ΗΜΕΡΩΝ

ΕΝΔ/ΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ANA ATOMO 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

1.

Coffee Break

- Καφές φίλτρου,

- κουλουράκια, βουτήματα, κεικ, ταρτάκια φρούτων,

- νερό εμφιαλωμένο,

- χυμός πορτοκάλι, χυμός ανάμικτος,

- ποτήρια, χαρτοπετσέτες, πάγος 

30-35 ATOMA /

10 ΗΜΕΡΕΣ 

2,32

813,01 €

2.

Coffee Break

- Καφές φίλτρου,

- κουλουράκια, βουτήματα, κεικ, ταρτάκια φρούτων,

- νερό εμφιαλωμένο,

- χυμός πορτοκάλι, χυμός ανάμικτος,

- ποτήρια, χαρτοπετσέτες, πάγος 

30-35 ATOMA /

10 ΗΜΕΡΕΣ 

2,32

813,01 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

1.626,02

Φ.Π.Α. 23%

373,98

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%

2.000,00 €

Β) ΤΜΗΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (CATERING) ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (CATERING) ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΝΔ/ΚΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ / ΗΜΕΡΩΝ

ΕΝΔ/ΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ANA ATOMO 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

1.

Coffee Break

- Καφές φίλτρου,

- κουλουράκια, βουτήματα, κεικ, ταρτάκια φρούτων,

- νερό εμφιαλωμένο,

- χυμός πορτοκάλι, χυμός ανάμικτος,

- ποτήρια, χαρτοπετσέτες, πάγος 

30-35 ATOMA /

10 ΗΜΕΡΕΣ 

2,32

813,01 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

813,01 €

Φ.Π.Α. 23%

186,99 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%

1.000,00 €

Γ) ΤΜΗΜΑ: ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ & ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ & ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΝΔ/ΚΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ / ΗΜΕΡΩΝ

ΕΝΔ/ΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ANA ATOMO 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

1.

Ενοικίαση Χώρου με παροχή:

α.Coffee Break που θα περιλαμβάνει:

- Καφέ φίλτρου,

- κουλουράκια, βουτήματα, κέικ, ταρτάκια φρούτων,

- νερό εμφιαλωμένο,

- χυμό πορτοκάλι, χυμό ανάμικτο,

- ποτήρια, χαρτοπετσέτες, πάγο 

και

β. Μικροφωνικής Εγκατάστασης

30-35 ATOMA /

10 ΗΜΕΡΕΣ

3,95 €

1.382,11 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

1.382,11 €

Φ.Π.Α. 23%

317,89 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%

1.700,00 €

espa logo 50