ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. - ΕΣΠΑ (2007-2013) [στοιχεία πρόσκλησης: 249/3-2/2012]

1 ΘΕΣΗ Βοηθητικού Στελέχους Διοικητικής-Διαχειριστικής Λειτουργίας

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 249/3-2-2012 και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 20/2/2012 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:


Σειρά κατάταξης:

1. Μαρία Παπαευθυμίου

1 ΘΕΣΗ Τοπικού Στελέχους Διοικητικής Λειτουργίας - Λευκάδα

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 249/3-2-2012 και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 20/2/2012 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:


Σειρά κατάταξης:

1. Αγλαΐα Αραβανή