ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 400.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.)

 

Η περίληψη σε pdf 


Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων, μετά από την υπ' αριθμόν 25/11-07-2012 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , για την ανάδειξη αναδόχου για τη καθαριότητα κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβαλλόντων χώρων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία κατακύρωσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Διαγωνισμού ανέρχεται σε τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (400.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (200.000,00 € καθ’ έτος)

 • ·Αναθέτουσα Αρχή: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων - Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων - Λεωφόρος Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα,

4ος Όροφος - Τηλ.: 2109250292, Fax: 2109250290

 • ·Είδος Σύμβασης Έργου: Υπηρεσίες Καθαριότητας
 • ·Περιγραφή Αντικειμένου σύμβασης: Καθαριότητα κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβαλλόντων χώρων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Συνολικός Προϋπολογισμός: 400.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.)

 • ·Τόπος παροχής υπηρεσιών καθαριότητας: Αργοστόλι, Ληξούρι, Ζάκυνθος, Λευκάδα & Αθήνα σε όλες τις εγκαταστάσεις των τμημάτων και τις γραμματείες του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
 • ·Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:
 • ·Πληρωμές ή και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις: Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο συμβατικό τεύχος προκήρυξης
 • ·Δικαίωμα συμμετοχής: Όλα τα νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί, αποκλείονται τα φυσικά πρόσωπα.
 • ·Ο διαγωνισμός θα γίνει: την 18η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας (Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη 1, Τ.Κ. 28 100 Αργοστόλι)
 • ·Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών: Τρίτη 18/09/2012, ώρα 11:00. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη 1, Τ.Κ. 28 100 Αργοστόλι) τις εργάσιμες μέρες από 09.00 π.μ. μέχρι 14.00 μ.μ.
 • ·Προθεσμία για την παραλαβή των Τευχών Διακήρυξης: Η διάθεση των   τευχών του διαγωνισμού γίνεται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, Συγγρού 56, T.K. 11745 Αθήνα, 4ος όροφος, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00.

Η προθεσμία για την υποβολή διευκρινήσεων επί των όρων της διακήρυξης είναι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού, έναντι του ποσού των δεκαπέντε (15,00 €) ευρώ.

Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο η περίληψη της παρούσας διακήρυξης στη διεύθυνση http://www.teiion.gr 

 • ·Προθεσμία για την Υποβολή Εγγράφως Αιτήματος για συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινήσεις: Δέκα ημέρες (10) πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών
 • ·Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσφορά: Ελληνική
 • ·Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
 • ·Πρόσωπα που επιτρέπονται να παραβρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Στην αποσφράγιση μπορούν να παραστούν προσωπικά οι συμμετέχοντες ή αντιπρόσωπος τους με παραστατικό εκπροσώπησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Ε. του   

Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

 

Καθηγητής

Ναπολέων Μαραβέγιας