ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. - ΕΣΠΑ (2007-2013)

Η πρόσκληση σε pdf

pdf.thumbnail


Η Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών / Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, προτίθεται να συνάψει δύο συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη δράσεων οι οποίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ανωτέρω αναφερόμενης Πράξης, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 1. «Υπεύθυνος Διεύθυνσης Έργου» (Αθήνα)

 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, στον τομέα των Οικονομικών και Διοικητικών επιστημών.

 2. Κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σχετικού με τη διοίκηση.

 3. Εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης με έμφαση στην έρευνα και την εκπαίδευση.

 4. Εμπειρία σε κοινοτικά έργα.

 5. Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS-Office, Internet, e-mail).

 6. Άριστη πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 7. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενα του έργου: Μηνιαία δελτία προόδου, εξαμηνιαίες εκθέσεις, αιτήματα χρηματοδότησης, εντολές πληρωμών, έγγραφα εγκρίσεων από την επιτροπή ερευνών, πρωτόκολλα παραλαβής, οικονομικοί πίνακες διαχείρισης, χρονοδιαγράμματα παρακολούθησης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, προγραμματισμός δραστηριοτήτων, συνεργασία με προσωπικό του Γραφείου, παρακολούθηση θεμάτων ΜΚΕ.

Διάρκεια σύμβασης: Έως 31/11/2013 και με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης εφόσον υπάρξει παράταση του έργου.

Ποσό σύμβασης: Έως του ποσού των €27.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων).

2. «Στέλεχος Διαχειριστικής Λειτουργίας» (Αθήνα)

 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, στον τομέα των Οικονομικών και Διοικητικών επιστημών.

 1. Εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης.

 2. Εμπειρία σε κοινοτικά έργα

 3. Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS-Office, Internet, e-mail).

 4. Καλή πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενα του έργου: Αιτήματα χρηματοδότησης, εντολές πληρωμών, πρωτόκολλα παραλαβής, χρονοδιαγράμματα παρακολούθησης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, υποστήριξη ενεργειών δημοσιότητας και προβολής.

Διάρκεια σύμβασης: Έως 31/11/2013 και με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης εφόσον υπάρξει παράταση του έργου.

Ποσό σύμβασης: Έως του ποσού των € 21.857,37 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ώρες γραφείου: καθημερινά 9:00-14:00) σε φάκελο με την ένδειξη «Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 324/13-02-2012) για την Πράξη «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», από 13/02/2012 έως και 27/02/2012 (ημερομηνία ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων / Διοικούσα Επιτροπή

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Λεωφ. Συγγρού 56

117 42 Αθήνα

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Έντυπο πρότασης.

 • Βιογραφικό σημείωμα.

 • Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.

 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σελιδοποιηθούν και να αριθμηθούν. Στα στοιχεία του βιογραφικού που αναφέρονται στα εν λόγω δικαιολογητικά θα αναγράφεται ειδική αρίθμηση και η σελίδα του δικαιολογητικού που αναφέρεται ο υποψήφιος.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων www.teiion.gr .

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Καθηγητής Ιωάννης Δραγώνας