ΘΕΜΑ: «Διευκρίνιση σχετικά με τις πληρωμές των αναδόχων του Τακτικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για το Έργο DEMSNIISI».


Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι καταργούνται οι όροι του άρθρου 11,παράγραφος 4 (σελ. 23) και του άρθρου 22, παράγραφος 8 (σελ. 35), οι οποίοι αφορούν τις πληρωμές των αναδόχων.

Επισημαίνεται ότι οι όροι αυτοί δεν θα ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι θα γίνουν αποδεκτές προσφορές υποψηφίων αναδόχων είτε αποδέχονται είτε δεν αποδέχονται τους ανωτέρω αναφερόμενους όρους.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία.

 

 

Σχετικό έγγραφο σε pdf

pdf.thumbnail

INTERREG_LOGO INTERREG_LOGO_2