Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονιων Νησων ως διεθνούς πόλου εκπαίδευσης και καινοτομίας»


Α. Στέλεχος Διοικητικής Λειτουργίας

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 2538/19-09-2012 και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 11/10/2012 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:


Σειρά κατάταξης:

1. Φραγγής Γεώργιος

2. Τσάφα Θωμαή

Β. Στέλεχος Διαχειριστικής Λειτουργίας

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 2538/19-09-2012 και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 11/10/2012 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:


Σειρά κατάταξης:

1. Αργυρή Μπαλάσογλου

Γ. Στέλεχος γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης (Λευκάδα)

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 2538/19-09-2012 και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 11/10/2012 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:


Σειρά κατάταξης:

1. Αγγελική Μωραΐτη

2. Ιωάννα Σιαπλαούρα

Δ. «Στέλεχος γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης»  (Αργοστόλι)

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 2538/19-09-2012 και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 11/10/2012 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:


Σειρά κατάταξης:

1. Ιωάννα Γαβριελάτου

2. Μαρία Δάλλα

3. Ελένη Κατάκαλου

4. Μαρία Βλαχογιαννάτου

5. Ειρήνη Τζάκη

Ε. «Στέλεχος γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης»  (Ληξούρι)

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 2538/19-09-2012 και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 11/10/2012 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:


Σειρά κατάταξης:

1. Αλεξάνδρα Αλεξανδράτου

2. Παναγιώτης Μάρκος

3. Μαρία Βλαχογιαννάτου

4. Σεβαστή Δεστούνη

ΣΤ. «Στέλεχος γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης»  (Ζάκυνθος)

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 2538/19-09-2012 και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 11/10/2012 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:


Σειρά κατάταξης:

1. Ελένη Παπαϊωάννου

2. Μαρία Νέγκα

3. Παναγιώτης Μάρκος

4. Δήμητρα Δεμέτη

Ζ. «Στέλεχος νομικής υποστήριξης»  (Αθήνα)

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 2538/19-09-2012 και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 11/10/2012 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:


Σειρά κατάταξης:

1. Γεωργία Τασσοπούλου

Η. «Στέλεχος υποστήριξης πρότασης»

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 2538/19-09-2012 και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 11/10/2012 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:


Σειρά κατάταξης:

1. Χρήστος Παπαδημητρίου

2. Βασιλική Λεβεντάκου

Θ. «Στέλεχος υποστήριξης πρότασης»

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 2538/19-09-2012 και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 11/10/2012 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:


Σειρά κατάταξης:

1. Νικόλαος Ζαχαριάδης

2. Μαρία Δάλλα

3. Μαρία Μόσχου

4. Σεβαστή Δεστούνη

Ι. «Στέλεχος υποστήριξης πρότασης»

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 2538/19-09-2012 και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 11/10/2012 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:


Σειρά κατάταξης:

1. Παναγίτσα Σινίτου

2. Τριανταφυλλία Κασκούτα

ΙΑ. «Στέλεχος υποστήριξης πρότασης»

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 2538/19-09-2012 και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 11/10/2012 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:


Σειρά κατάταξης:

1. Ελένη Καλογεράκη

2. Αντώνιος Μανιάτης

ΙΒ. «Στέλεχος υποστήριξης πρότασης»

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 2538/19-09-2012 και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 11/10/2012 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:


Σειρά κατάταξης:

1. Ιωάννης Κεφαλίδης

2. Ελισσάβετ Αχειμάστου

ΙΓ. «Στέλεχος υποστήριξης πρότασης»

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 2538/19-09-2012 και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 11/10/2012 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:


Σειρά κατάταξης:

1. Ηλίας Νάτσιος

ΙΔ. «Στέλεχος υποστήριξης πρότασης»

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 2538/19-09-2012 και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 11/10/2012 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:


Σειρά κατάταξης:

1. Πηνελόπη Κιουρτίδου

2. Μαρία Μόσχου

3. Τριανταφυλλία Κασκούτα

4. Ελισσάβετ Αχειμάστου