Ενημέρωση υποψηφίων προμηθευτών αναφορικά με το άνοιγμα των Φακέλων Δικαιολογητικών Κατακύρωσης στο πλαίσιο του Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για την προμήθεια «Εργαστηριακού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» της Πράξης “Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας”

Σας ενημερώνουμε ότι αλλάζουν ο τόπος και η ώρα διενέργειας του Διαγωνισμού Προμήθειας «Εργαστηριακού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» που θα καλύψει τις ανάγκες της πρότασης Δ.12: «Οπτικοακουστική οικολογία: αποτύπωση του φυσικού περιβάλλοντος του Ιονίου Πελάγους σε μορφή ψηφιακού μουσείου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» στα πλαίσια της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» και κωδ. ΟΠΣ 352400.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ήδη ορισμένη ημερομηνία (24/10/2012) ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 μ.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Στυλιανού Τυπάλδου, Ληξούρι, Κεφαλονιά, Τ.Κ.: 28 200, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης  Προσφορών.