Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονιων Νησων ως διεθνούς πόλου εκπαίδευσης και καινοτομίας»

«Βοηθητικό Τοπικό Στέλεχος Επικοινωνιακής Λειτουργίας (Κεφαλονιά)»


Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 2744/05-10-2012 και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 11/10/2012 teαποφασίστηκαν τα ακόλουθα:


Σειρά κατάταξης:

1. Ματθαίος Κακούρης

2. Παναγιώτης Λαμπρίδης