Ανακοίνωση κλήρωσης για την επιλογή των Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών των Επιτροπών (1.11.12)


Την Δευτέρα 05-11-2012 θα διενεργηθεί η κλήρωση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011), για την επιλογή των Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών των Επιτροπών:

α) Διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού και

β) Ενστάσεων

με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διαμόρφωσης - Οργάνωσης Υποδομών και Λειτουργίας Εικονικού Περιβάλλοντος Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Λοιπών Λειτουργιών» ποσού ύψους 284.552,85 € χωρίς ΦΠΑ (350.000,00 € συμπεριλαμβανο-μένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου με τίτλο «Διαμόρφωση και Οργάνωση ηλεκτρονικών υποδομών για την υποστήριξη εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας» και α/α «01» της Πράξης με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» και κωδικό MIS 352400.