ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

«Προμήθεια Μελανιών Εκτυπωτών»

στα πλαίσια της πράξης: «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» -

Δ.20: «Διοίκηση & Διαχείριση του Προγράμματος»

 

το αρχείο της διακήρυξης σε μορφή doc doc-icon

το αρχείο της διακήρυξης σε μορφή pdf pdf.thumbnail

 

διευκρινήσεις

 

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται και υλοποιείται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, κατ’ εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων:

 1. Τις διατάξεις του Ν.1404/83 – «Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ», όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 496/74 περί λογιστικού των ΝΠΔΔ, όπως ισχύει σήμερα, και του Ν. 1797/88.
 3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95] άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» [ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ.3 περιπτ. ΙΙ στ΄ και 2 παρ. 12.
 5. Το Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.].
 6. Το Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
 7. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 [ΦΕΚ Α’173/ 30-09-2010] «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989»
 8. Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.09.1996 όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156/04.09.2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71/2010).
 9. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ. 35130/739/ΦΕΚ 1291/τ.Β’/11-8-2010 «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

10. Η με αριθμ. 33617/Ε5/23-03-2010 ισχύουσα ΥΑ «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 105/2010), όπως τροποποιήθηκε με την  αριθμ. 104350/Ε5 (ΦΕΚ 312/13-09-11  τ.ΥEΘ)   απόφαση της ίδιας Υπουργού.

11. Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας, κατά το μέρος που αφορά τον παρόντα Διαγωνισμό.

12. Την με αριθ. πρωτ. 12032/ 08-07-2011 Απόφαση Ένταξης Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ. 17794/ 24-10-2011, 13191/20-08-2012 και 21064/14-12-2012 Αποφάσεις, και με Κωδικό ΟΠΣ: 352400.

13. Η πίστωση στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), με Κωδικό ΣΑ: Ε2458 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ24580061, όπως ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12032/8-7-2011 απόφαση ένταξης της ως άνω πράξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

14. Την µε αριθ. 43/ 19-12-2012 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση, προμήθειας «Μελανιών Εκτυπωτών (Toner, προϋπολογισμού δαπάνης είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Διαγωνισμό με Δημοσίευση με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Μελανιών Εκτυπωτών (Toner)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η προμήθεια πραγματοποιείται στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», που υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), Άξονας Προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια μελανιών εκτυπωτών (Toner).

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του έργου. Τυχόν υποβολή προσφοράς για τμήμα ή τμήματα του έργου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προδιαγραφές αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

Επιπλέον, ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη του ότι οι ποσότητες σχετικά με την προμήθεια των μελανιών εκτυπωτών είναι ενδεικτικές.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (http://www.teiion.gr) στις 08/01/2013.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 23 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφ. Συγγρού 56, Αθήνα, Τ.Κ. 11742, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης  Προσφορών.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το τεύχος της προκήρυξης διανέμεται από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφ. Συγγρού 56, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (τηλ. 210 9211120 (εσωτ.: 292 & 278 & 296) , fax: 210-9250290 και email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) ή παρέχεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.teiion.gr. Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από τις κ. Δανιηλίδου Κλεοπάτρα και Παπαευθυμίου Μαρίλυ τηλ. 210 9211120 (εσωτ.:278 & 296)]. Διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης θα δίνονται, μόνο μετά από έγγραφη αίτηση του εν δυνάμει υποψηφίου έως και την 15/01/2013.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα μέχρι την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο που να καθίσταται βέβαιη η ημερομηνία αποστολής (ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή courier, κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία έως και την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10:00.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (TONER) (Δ.20)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 23/01/2013 

Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Ι. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι:

Α. Αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης

Β. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού δεσμεύεται να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών:

α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου

β) φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου

γ) ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου

ΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ο οποίος θα συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα Ι.

ΙΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάθε Οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ.

Προϊόντα  ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε Ευρώ ( € ). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και κάθε άλλη επιβάρυνση, έως και την παράδοση της προμήθειας των ειδών, που περιγράφονται στην παρούσα, στους χώρους του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Η κατακύρωση θα γίνει τελικά στον υποψήφιο που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης.

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση.

Ο προσωρινός Ανάδοχος, ο οποίος προσκόμισε τα ανωτέρω δικαιολογητικά και αναδείχθηκε Ανάδοχος του διαγωνισμού, είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με τον Ειδικό Λογαριασμό του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων που θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης. Σε περίπτωση αδυναμίας του επιλεγέντος να συνάψει σύμβαση τότε καλείται ο επόμενος.

Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης.

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του υποψηφίου αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι ημέρες (120) τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ως τόπος παράδοσης των αναλωσίμων υλικών ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η παράδοση των αναλωσίμων υλικών θα γίνεται μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και κατόπιν παραγγελίας από την Αναθέτουσα Αρχή για τμηματική παράδοση αυτών. Η παραγγελία θα πρέπει να εκτελεστεί από τον Ανάδοχο το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραγγελία.

Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης για λόγους που οφείλονται σε προμηθευτή τότε εκείνος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού του οποίου καθυστερεί η παράδοση και μέχρι 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτού.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Την παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιήσει επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.

ΠΛΗΡΩΜΗ 

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης, η ασφάλεια κ.λ.π. έξοδα μέχρι τον τόπο και χώρο τοποθέτησης που θα υποδειχθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Σε κάθε τιμολόγιο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η τιμή χρέωσης.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την έκδοση των νόμιμων κατά περίπτωση παραστατικών ως εξής:

 • Στην περίπτωση της εφάπαξ προμήθειας όλων των υλικών με την έκδοση  Τ.Π.-Δ.Α και εξόφληση αυτού με την παράδοση και την οριστική παραλαβή των υλικών. Εναλλακτικά,
 • Στην περίπτωση της τμηματικής προμήθειας υλικών με την έκδοση Τ.Π.-Δ.Α ύψους αντίστοιχου με την εκάστοτε παραγγελία της Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα με τις τιμές μονάδος της προσφοράς του Αναδόχου, και εξόφληση αυτού με την παράδοση και την οριστική παραλαβή των υλικών της εκάστοτε παραγγελίας.

Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθευτών. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι λαμβάνοντες μέρος στο διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και τους αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα.

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση αν αυτοί δεν εκπληρώνουν εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνουν πλημμελώς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις ή παραβιάζουν ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης.

Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Προδιαγραφές Μελανιών Εκτυπωτών (Toner)

Ο υποψήφιος προμηθευτής πρέπει να περιγράψει τα απαιτούμενα μελάνια εκτυπωτών που θα προσφέρει, σύμφωνα με τα κατωτέρω τμήματα όπως αυτά παρουσιάζονται.

Στο σημείο αυτό ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι αναφορικά με τα προς προμήθεια υλικά του, τα οποία δεν διατίθενται πλέον στο εμπόριο λόγω παλαιότητας, δύναται να γίνει προσφορά από συμβατικά προϊόντα προς αντικατάστασή τους. Επιπλέον ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη του ότι οι ποσότητες σχετικά με την προμήθεια των μελανιών εκτυπωτών είναι ενδεικτικές.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (TONER)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(σε τεμάχια)

1.

HP72 Matte Black

1 

2.

HP72 Photo Black

1 

3.

HP Color LaserJet Black Print Candridge Q6000A

3 

4.

HP Color LaserJet Cyan Print Candridge Q6001A

2 

5.

HP Color LaserJet Yellow Print Candridge Q6002A

3 

6.

HP Color LaserJet Magenta Print Candridge Q6003A

2 

7.

ΜΕΛΑΝΙ HP NO 300 COLOR CC643EE

3 

8.

ΜΕΛΑΝΙ HP NO 300 BLACK CC640EE

3 

9.

INK CARTIDGE EPSON T036140 BLACK

1 

10.

INK CARTIDGE EPSON T037140 COLOR

1 

11.

BROTHER NT-3030

2 

12.

CANON MX 350 ΜΑΥΡΟ 

3

13.

CANON MX 350 ΕΓΧΡΩΜΟ 

2

14.

CΑΝΟΝ MP 760 ΜΑΥΡΟ 

3

15.

CΑΝΟΝ MP 760 CYAN

2

16.

CΑΝΟΝ MP 760 YELLOW

2

17.

CΑΝΟΝ MP 760 MAGENTA

2

18.

HP P 2055dn ΜΑΥΡΟ 

1

19.

HP 5652 ΜΑΥΡΟ 

3

20.

HP 5652 ΕΓΧΡΩΜΟ 

2

21.

PANASONIC KXFL511 ΜΑΥΡΟ 

1

22.

HP LASERJET 1150 ΜΑΥΡΟ 

2

23.

RICOH AFICIO 1113 ΜΑΥΡΟ 

3

24.

KONICA MINOLTA DIALTA DI DI3010 ΜΑΥΡΟ 

2

25.

HP LASERJET 1022 ΜΑΥΡΟ 

2

26.

TONER XEROX 106R01331

2

27.

TONER XEROX  106R01332 

2

28.

TONER XEROX  106R01333 

2

29.

TONER XEROX 106R01334 

2

30.

BLACK TOSHIBA T4530 TONER CARTRIDGE – (T-4530)

2

31.

XEROX 106R01316 BLACK HIGH-YIELD TONER CARTRIDGE

2

32.

XEROX 106R01317 CYAN HIGH-YIELD TONER CARTRIDGE

2

33.

XEROX 106R01318 MAGENTA HIGH-YIELD TONER CARTRIDGE

2

34.

XEROX 106R01319 YELLOW HIGH-YIELD TONER CARTRIDGE

2

35.

HP TONER 124A BLACK 

2

36.

HP TONER 124A CYAN 

2

37.

HP TONER 124A YELLOW 

2

38.

HP TONER 124A MAGENTA

2

39.

HP TONER 64A BLACK

4 

40.

HEWLETT PACHARD INKJET E 609 A BLACK για τον εκτυπωτή ‘’TONER GRANDE 920’’

4 

41.

TONER για εκτυπωτή LEXMARK PREVAIL PRO709 BLACK

1

42.

TONER για εκτυπωτή LEXMARK PREVAIL PRO709 ΕΓΧΡΩΜΟ 

1

43.

TONER CLT-C406S για εκτυπωτή SAMSUNG CLP 360

6 

44.

TONER CLT-M406S για εκτυπωτή SAMSUNG CLP 360

6 

45.

TONER CLT-Y406S για εκτυπωτή SAMSUNG CLP 360

6 

46.

TONER CLT-K406S για εκτυπωτή SAMSUNG CLP 360

6 

47.

Μαύρο CLP-K660A για Laser Printer SAMSUNG CLP 610 ND

2

48.

Magenta : CLP-M660A για Laser Printer SAMSUNG CLP 610 ND

2

49.

Cyan : CLP-C660A για Laser Printer SAMSUNG CLP 610 ND

2

50.

Yellow : CLP-Y660A για Laser Printer SAMSUNG CLP 610 ND

2

51.

Lexmark Toner 260A11E / Black για Laser Printer LEXMARK E260/DN

3 

52.

Toner 47.00Χ945Χ2Κ για LEXMARK Χ945Ε 

8

53.

Μελάνι Inkjet Printer HP Business 2800 (64016ΗE)

1

54.

LEXMARK Toner 64016HE/Black

1 

55.

Toner Lexmark C736dn

1 

56.

HP LaserJet 1320 Black

2 

57.

Ricoh Aficio MP 2510 Black

2

58.

HP LaserJet P4015n Black

2

59.

Toner Philips (PFA751) για Philips Laser Fax LPF 5135

2 

60.

Xerox Phaser 6360dn Black

5

61.

Xerox Phaser 6360dn Cyan 

4 

62.

Xerox Phaser 6360dn Yellow 

2

63.

Xerox Phaser 6360dn Magenta 

2

64.

Lexmark Χ 945e Black 

2

65.

HP LaserJet P 3005dn Black

1 

66.

HP OfficeJet 7500A Wide Format Black

2

67.

HP OfficeJet 7500A Wide Format Cyan 

2

68.

HP OfficeJet 7500A Wide Format Yellow 

2

69.

HP OfficeJet 7500A Wide Format Magenta 

2 

70.

SHARP AR-M205

2 

71.

HP LaserJet P1566

20 

72.

HP OfficeJet 6500 Black

1 

73.

HP OfficeJet 6500 Cyan 

1 

74.

HP OfficeJet 6500 Yellow 

1 

75.

HP OfficeJet 6500 Magenta

1 

76.

Color LaserJet 3600 n HP Black

4 

77.

Color LaserJet 3600 n HP Cyan 

2

78.

Color LaserJet 3600 n HP Yellow 

2

79.

Color LaserJet 3600 n HP Magenta 

2


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πίνακας 1. Οικονομική Προσφορά

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ - TONER

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(σε τεμάχια)

ΤΙΜΗ ΤΜΧ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

1.

HP72 Matte Black

1 

60,00 €

60,00 €

2.

HP72 Photo Black

1 

60,00 €

60,00 €

3.

HP Color LaserJet Black Print Candridge Q6000A

3 

70,00 € 

210,00 €

4.

HP Color LaserJet Cyan Print Candridge Q6001A

2 

80,00 € 

160,00 €

5.

HP Color LaserJet Yellow Print Candridge Q6002A

3 

80,00 € 

240,00 €

6.

HP Color LaserJet Magenta Print Candridge Q6003A

2 

80,00 € 

160,00 €

7.

ΜΕΛΑΝΙ HP NO 300 COLOR CC643EE

3 

14,50 € 

43,50 €

8.

ΜΕΛΑΝΙ HP NO 300 BLACK CC640EE

3 

14,50 € 

43,50 €

9.

INK CARTIDGE EPSON T036140 BLACK

1 

30,00 €

30,00 €

10.

INK CARTIDGE EPSON T037140 COLOR

1 

30,00 €

30,00 €

11.

BROTHER NT-3030

2 

90,00 €

180,00 €

12.

CANON MX 350 ΜΑΥΡΟ 

3

20,00 € 

60,00 €

13.

CANON MX 350 ΕΓΧΡΩΜΟ 

2

20,00 € 

40,00 €

14.

CΑΝΟΝ MP 760 ΜΑΥΡΟ 

3

20,00 € 

60,00 €

15.

CΑΝΟΝ MP 760 CYAN

2

20,00 € 

40,00 €

16.

CΑΝΟΝ MP 760 YELLOW

2

20,00 € 

40,00 €

17.

CΑΝΟΝ MP 760 MAGENTA

2

20,00 € 

40,00 €

18.

HP P 2055dn ΜΑΥΡΟ 

1

90,00 €

90,00 €

19.

HP 5652 ΜΑΥΡΟ 

3

21,00 € 

63,00 €

20.

HP 5652 ΕΓΧΡΩΜΟ 

2

21,00 € 

42,00 €

21.

PANASONIC KXFL511 ΜΑΥΡΟ 

1

40,00 €

40,00 €

22.

HP LASERJET 1150 ΜΑΥΡΟ 

2

70,00 € 

140,00 €

23.

RICOH AFICIO 1113 ΜΑΥΡΟ 

3

25,00 € 

75,00 €

24.

KONICA MINOLTA DIALTA DI DI3010 ΜΑΥΡΟ 

2

120,00 € 

240,00 €

25.

HP LASERJET 1022 ΜΑΥΡΟ 

2

75,00 € 

150,00 €

26.

TONER XEROX 106R01331

2

50,00 € 

100,00 €

27.

TONER XEROX  106R01332

2

50,00 € 

100,00 €

28.

TONER XEROX  106R01333

2

50,00 € 

100,00 €

29.

TONER XEROX 106R01334

2

50,00 € 

100,00 €

30.

BLACK TOSHIBA T4530 TONER CARTRIDGE – (T-4530)

2

60,00 € 

120,00 €

31.

XEROX 106R01316 BLACK HIGH-YIELD TONER CARTRIDGE

2

100,00 €

200,00 €

32.

XEROX 106R01317 CYAN HIGH-YIELD TONER CARTRIDGE

2

270,00 € 

540,00 €

33.

XEROX 106R01318 MAGENTA HIGH-YIELD TONER CARTRIDGE

2

270,00 € 

540,00 €

34.

XEROX 106R01319 YELLOW HIGH-YIELD TONER CARTRIDGE

2

270,00 € 

540,00 €

35.

HP TONER 124A BLACK

2

80,00 €

160,00 €

36.

HP TONER 124A CYAN

2

85,00 € 

170,00 €

37.

HP TONER 124A YELLOW

2

85,00 € 

170,00 €

38.

HP TONER 124A MAGENTA

2

85,00 € 

170,00 €

39.

HP TONER 64A BLACK

4 

160,00 € 

640,00 €

40.

HEWLETT PACHARD INKJET E 609 A BLACK για τον εκτυπωτή ‘’TONER GRANDE 920’’

4 

14,00 € 

56,00 €

41.

TONER για εκτυπωτή LEXMARK PREVAIL PRO709 BLACK

1

14,00 € 

14,00 €

42.

TONER για εκτυπωτή LEXMARK PREVAIL PRO709 ΕΓΧΡΩΜΟ 

1

14,00 € 

14,00 €

43.

TONER CLT-C406S για εκτυπωτή SAMSUNG CLP 360

6 

55,00 € 

330,00 €

44.

TONER CLT-M406S για εκτυπωτή SAMSUNG CLP 360

6 

55,00 € 

330,00 €

45.

TONER CLT-Y406S για εκτυπωτή SAMSUNG CLP 360

6 

55,00 € 

330,00 €

46.

TONER CLT-K406S για εκτυπωτή SAMSUNG CLP 360

6 

55,00 € 

330,00 €

47.

Μαύρο CLP-K660A για Laser Printer SAMSUNG CLP 610 ND

2

50,00 €

100,00 €

48.

Magenta : CLP-M660A για Laser Printer SAMSUNG CLP 610 ND

2

54,00 € 

108,00 €

49.

Cyan : CLP-C660A για Laser Printer SAMSUNG CLP 610 ND

2

54,00 € 

108,00 €

50.

Yellow : CLP-Y660A για Laser Printer SAMSUNG CLP 610 ND

2

54,00 € 

108,00 €

51.

Lexmark Toner 260A11E / Black για Laser Printer LEXMARK E260/DN

3 

80,00 €

240,00 €

52.

Toner 47.00Χ945Χ2Κ για LEXMARK Χ945Ε 

8

150,00 € 

1.200,00 €

53.

Μελάνι Inkjet Printer HP Business 2800 (64016ΗE)

1

270,00 € 

270,00 €

54.

LEXMARK Toner 64016HE/Black

1 

300,00 € 

300,00 €

55.

Toner Lexmark C736dn

1 

150,00 €

150,00 €

56.

HP LaserJet 1320 Black

2 

85,00 €

170,00 €

57.

Ricoh Aficio MP 2510 Black

2

50,00 €

100,00 €

58.

HP LaserJet P4015n Black

2

130,00 €

260,00 €

59.

Toner Philips (PFA751) για Philips Laser Fax LPF 5135

2 

120,00 € 

240,00 €

60.

Xerox Phaser 6360dn Black

5

140,00 €

700,00 €

61.

Xerox Phaser 6360dn Cyan

4 

170,00 €

680,00 €

62.

Xerox Phaser 6360dn Yellow

2

170,00 €

340,00 €

63.

Xerox Phaser 6360dn Magenta

2

170,00 €

340,00 €

64.

Lexmark Χ 945e Black 

2

290,00 €

580,00 €

65.

HP LaserJet P 3005dn Black

1 

130,00 €

130,00 €

66.

HP OfficeJet 7500A Wide Format Black

2

16,00 €

32,00 €

67.

HP OfficeJet 7500A Wide Format Cyan

2

20,00 €

40,00 €

68.

HP OfficeJet 7500A Wide Format Yellow

2

20,00 €

40,00 €

69.

HP OfficeJet 7500A Wide Format Magenta

2 

20,00 €

40,00 €

70.

SHARP AR-M205

2 

60,00 €

120,00 €

71.

HP LaserJet P1566

20 

60,00 €

1.200,00 €

72.

HP OfficeJet 6500 Black

1 

16,16 €

16,16 €

73.

HP OfficeJet 6500 Cyan

1 

19,00 €

19,00 €

74.

HP OfficeJet 6500 Yellow

1 

19,00 €

19,00 €

75.

HP OfficeJet 6500 Magenta

1 

19,00 €

19,00 €

76.

Color LaserJet 3600 n HP Black

4 

120,00 €

480,00 €

77.

Color LaserJet 3600 n HP Cyan

2

120,00 €

240,00 €

78.

Color LaserJet 3600 n HP Yellow

2

120,00 €

240,00 €

79.

Color LaserJet 3600 n HP Magenta

2

120,00 €

240,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

16.260,16

Φ.Π.Α. 23%

3.739,84

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%

20.000,00€


espa_new