Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου ως «Συνεργάτης Διαχειριστικής Υποστήριξης Ομάδας Έργου - Ζάκυνθος», στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “STRATEGIC PLANS FOR RESTORATION, PROTECTION & ECO TOURISM PROMOTION IN NATURA 2000 SITES WHICH DEVASTATED BY NATURAL DISASTERS” ακρωνύμιο “NAT PRO”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους

 

η αίτηση σε μορφή doc doc-icon

 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων/ Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών, για την εκτέλεση του Έργου «NAT PRO», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διακρατικής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013», προτίθεται να συνάψει  σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (ορισμένης χρονικής διάρκειας έως 30.10.2013, με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης έως την ολοκλήρωση του Έργου), εξειδικευμένο προσωπικό με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία περιγράφονται, ως εξής:

1. Συνεργάτης Διαχειριστικής Υποστήριξης Ομάδας Έργου - Ζάκυνθος

1.1 Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Περιβαλλοντικών Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. 
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, σχετικό με τη Διαχείριση και προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα:
  • διαχείρισης βιοποικιλότητας και δασικών πυρκαγιών,
  • ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση και παρακολούθηση προστατευόμενων περιοχών,
  • υποστήριξης συστημάτων λήψης απόφασης (Decision Support Systems)

η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται είτε με επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, είτε με επαγγελματική εμπειρία είτε με διπλωματικές εργασίες στα ακαδημαϊκά ιδρύματα.

 • Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (Τουλάχιστον επιπέδου Β2 ή advanced).
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ Κατηγορίας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Θα συνεκτιμηθούν:

 • Διαθεσιμότητα για μετακινήσεις εντός Ζακύνθου.
 • Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

1.2 Αντικείμενα του έργου θα είναι:

 1. Συμμετοχή στην υλοποίηση παραγωγής ενημερωτικού υλικού, δελτίων τύπου, καθώς και σε συνεντεύξεις τύπου (δράση 2.2, 2.3 & 2.4).
 2. Συμμετοχή στην υλοποίηση της δικτύωσης με στόχο την περιβαλλοντική προστασία ανάμεσα στους συμβαλλόμενους εταίρους (δράση 4.3).
 3. Υποστηρικτική συμμετοχή στη δράση «Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (DSS) βάσει Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS)» (δράση 5.3).
 4. Υποστηρικτική συμμετοχή στις δράσεις «Sustainable tourist management plan & promotion», «Application study for paths & informative boards» και «Joint exhibition " Natural & Cultural heritage" » (δράσεις 6.1, 6.2 και 6.3).

Ο υποψήφιος θα πρέπει να παράσχει τις ανωτέρω περιγραφόμενες υπηρεσίες στο νησί της Ζακύνθου, υπό τις εντολές του Επιστημονικού Υπευθύνου του Έργου ΝΑΤ-PRO.

2. Διάρκεια σύμβασης: Έως 30/10/2013 και με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης εφόσον υπάρξει παράταση του Έργου.

3. Ποσό σύμβασης: Έως του ποσού των 4.500,00€ (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων & φόρων).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά την πρόταση τους, καθώς και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ώρες γραφείου: καθημερινά 9:00-15:00) σε φάκελο με την ένδειξη:

«Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 1402/29-05-2013) για το Έργο «ΝΑΤ-PRO»

από 29/5/2013 έως και 12/06/2013 (ημερομηνία ταχυδρομείου) στην παρακάτω διεύθυνση:

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων/ Διοικούσα Επιτροπή

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Λεωφ. Συγγρού 56

11742 Αθήνα

4. Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Έντυπο πρότασης.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Φωτοαντίγραφο διπλώματος οδήγησης.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σελιδοποιηθούν και να αριθμηθούν. Στα στοιχεία του βιογραφικού που αναφέρονται στα εν λόγω δικαιολογητικά θα αναγράφεται ειδική αρίθμηση και η σελίδα του δικαιολογητικού που αναφέρεται ο υποψήφιος.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων www.teiion.gr .

 

 


                                           INTERREG_LOGO             INTERREG_LOGO_2