ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ


ΓΙΑ  ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.)

 

 

           Για να δείτε το πλήρες τεύχος της διακήρυξης πατήστε εδώ.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  σχετικά με την 1390/28-04-2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Απαντώντας στο υπ’ αριθμ. 29507/16-06-2014 (εισερχόμενο πρωτόκολλο 1986/16-06-2014) ερώτημα της εταιρίας MONDIAL POL HELLAS SECURITY SERVISES Α.Ε. σχετικά με το αν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΑΡΘΡΟ 9 της 1390/28-04-2014 Διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηρίων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, σας ενημερώνουμε ότι τα επιπλέον δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτό (σελ. 29-30) ισχύουν κατά το στάδιο της Κατακύρωσης του Διαγωνισμού, όπως περιγράφεται στην Διακήρυξη. Ωστόσο, όσοι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό το επιθυμούν, θα μπορούν να  συμπεριλάβουν τα ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ στο Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς και τα ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ στο Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

Σχετικά με το ερώτημα της εταιρίας SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΜΟΝ. ΕΠΕ (εισερχόμενο πρωτόκολλο 2035/18-06-2014) σχετικά με τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26.03.2014), άρθρο 1, σύμφωνα με το οποίο δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολή πρωτοτύπων εγγράφων για τον Δημόσιο τομέα, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους…», σας ενημερώνουμε ότι ισχύει κανονικά και εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε στις διατάξεις της 1390/28-04-2014 Διακήρυξης του Διαγωνισμού.


 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ιονίων Νήσων, μετά από την υπ' αριθμόν 13/10-04-2014 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβαλλόντων χώρων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για διάστημα δύο (2) ετών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Διαγωνισμού ανέρχεται σε πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 • Αναθέτουσα Αρχή: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ιονίων Νήσων - Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων - Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα, 4ος Όροφος - Τηλ.: 2109250292, Fax: 2109250290
 • Είδος Σύμβασης Έργου: Υπηρεσίες Φύλαξης (Security)
 • Περιγραφή Αντικειμένου Σύμβασης: Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβαλλόντων χώρων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Συνολικός Προϋπολογισμός: 500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του αναλ. Φ.Π.Α.) 

 • Τόπος Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης: Αργοστόλι, Ληξούρι, Ζάκυνθος, Λευκάδα και Αθήνα σε όλες τις εγκαταστάσεις των τμημάτων και τις γραμματείες του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
 • Παροχή Ασφάλειας και Εγγυήσεις που Απαιτούνται:
 • Πληρωμές ή και Αναφορά στις Εφαρμοζόμενες Διατάξεις: Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο συμβατικό τεύχος προκήρυξης.
 • Δικαίωμα Συμμετοχής: Όλα τα νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί, αποκλείονται τα φυσικά πρόσωπα.
 • Ο Διαγωνισμός θα γίνει: την 24η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Γραμματείας του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. στην Ζάκυνθο.
 • Προθεσμία για την Υποβολή των Προσφορών: Τρίτη 24/06/2014, ώρα 11:00. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Γραμματείας του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. στην Ζάκυνθο (Παναγούλα Ζακύνθου - Τ.Κ. 29100) τις εργάσιμες μέρες από 09.00 π.μ. μέχρι 14.00 μ.μ.
  • Προθεσμία για την Παραλαβή των Τευχών Διακήρυξης: Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Συγγρού 56, T.K. 11745 Αθήνα, 4ος όροφος, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00. 

Η προθεσμία για την υποβολή διευκρινήσεων επί των όρων της διακήρυξης είναι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού, έναντι του ποσού των δέκα (10,00 €) ευρώ.

Καταχωρήθηκε επίσης στο διαδίκτυο η διακήρυξης στη διεύθ. http://www.teiion.gr 

 • Προθεσμία για την Υποβολή Εγγράφως Αιτήματος για Συμπληρωματικές Πληροφορίες, Διευκρινήσεις: Δέκα ημέρες (10) πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών
 • Γλώσσες που Μπορούν να Χρησιμοποιηθούν για την Προσφορά: Ελληνική
 • Ελάχιστη Απαιτούμενη Χρονική Διάρκεια Ισχύος της Προσφοράς: διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
 • Πρόσωπα που Επιτρέπονται να Παραβρίσκονται κατά το Άνοιγμα των Προσφορών: Στην αποσφράγιση μπορούν να παραστούν προσωπικά οι συμμετέχοντες ή αντιπρόσωπος τους με παραστατικό εκπροσώπησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Ε. του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων


Καθηγητής

Ναπολέων Μαραβέγιας