ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. - ΕΣΠΑ (2007-2013)


η πρόσκληση σε μορφή pdf pdf.thumbnail

το έντυπο πρόταση σε μορφή doc doc-icon

 

 

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών / Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, προτίθεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη δράσεων οι οποίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ανωτέρω αναφερόμενης Πράξης, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Α. «Τοπικό Στέλεχος Διοικητικής & Επικοινωνιακής Υποστήριξης Προτάσεων Κεφαλονιάς»:


1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ σε θέματα πολιτισμικής διαχείρισης. 

2. Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS-Office, Internet, e-mail).

3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

5. Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στη διαχείριση πολιτισμικών μονάδων.

Αντικείμενα του έργου: Η επιτόπια συντονιστική και διοικητική υποστήριξη της υλοποίησης των προτάσεων πολιτιστικού περιεχομένου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην Κεφαλονιά. Ειδικότερα, συμμετοχή στην οργάνωση πολιτιστικών δράσεων και συγκεκριμένα, διεκπεραίωση και συλλογή στοιχείων,  διαχείριση των αρχείων της Πράξης,  τήρηση διοικητικών εγγράφων της Πράξης,  τήρηση αλληλογραφίας και πρωτοκόλλου υλοποίησης των Προτάσεων,  αποστολή όλων των σχετικών διοικητικών εγγράφων στα γραφεία Αθηνών. 

Διάρκεια σύμβασης: Έως 30/6/2015 και με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης εφόσον υπάρξει παράταση του έργου.

Ποσό σύμβασης: Έως του ποσού των 12.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ώρες γραφείου: καθημερινά 9:00-14:00) σε φάκελο με την ένδειξη «Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 1482/17-06-2014) για την Πράξη «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», από 17/06/2014 έως και 02/07/2014 (ημερομηνία ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων / Διοικούσα Επιτροπή

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Λεωφ. Συγγρού 56

117 42  Αθήνα

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  • Έντυπο πρότασης.
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σελιδοποιηθούν και να αριθμηθούν. Στα στοιχεία του βιογραφικού που αναφέρονται στα εν λόγω δικαιολογητικά θα αναγράφεται ειδική αρίθμηση και η σελίδα του δικαιολογητικού που αναφέρεται ο υποψήφιος.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων www.teiion.gr .


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Καθηγητής Ιωάννης Δραγώνας 

 

espa_new