ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού πρόκειται να υλοποιήσει στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» το παρακάτω πρόγραμμα Θερινού Σχολείου και προχωρά στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους καταρτιζόμενους:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Δ.08)

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Παναγούλα – Ζάκυνθος

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΩΡΕΣ)

1 έως 11 Σεπτεμβρίου 2013

25

65

 • Ο κύριος σκοπός του είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στα θέματα των δυναμικών διεργασιών που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο (ωκεανογραφικό) και ατμοσφαιρικό περιβάλλον της Μεσογειακής λεκάνης, καθώς και των βιολογικών τους επιδράσεων, δίνοντας έμφαση στα δυναμικά φαινόμενα των 4 τελευταίων δεκαετιών. Επίσης στα θέματα διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μεσογείου (ιδιαίτερα των παράκτιων περιοχών) με γνώμονα την προστασία της βιοποικιλότητας και της αειφόρου ανάπτυξης. Για αυτό το Σχολείο αναπτύσσει τις ακόλουθες δυο κύριες κατευθύνσεις ενημέρωσης :

Α. Δυναμικής του Μεσογειακού χώρου (από ωκεανογραφική και ατμοσφαιρική άποψη) και των επιδράσεών της στην βιοποικιλότητα και την ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Β. Μεθόδων διαχείρισης των ανθρωπογενών επιδράσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον (με έμφαση στις παράκτιες περιοχές).

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :
 1. Πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, με υπόβαθρο Θετικών Επιστημών και Μηχανικής.
 2. Εκπαιδευτικούς Β!-βάθμιας και Γ!-βάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητες συναφείς προς τα θέματα Θετικών Επιστημών, Μηχανικής, Περιβάλλοντος, Βιοποικιλότητας.
 3. Φοιτητές συναφών αντικειμένων εκπαίδευσης προς το αντικείμενο του σχολείου.
 4. Εργαζόμενους και στελέχη υπηρεσιών και φορέων που σχετίζονται με θέματα θαλάσσιου περιβάλλοντος, μελέτης και διαχείρισής του.
 5. Επιχειρηματίες από τον χώρο του τουρισμού παράκτιων ζωνών, θαλάσσιας αναψυχής, θαλάσσιων μέσων μεταφοράς, και αλιείας, με ανάλογο γνωστικό υπόβαθρο.

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
  • Ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές γνώσεις στα ακόλουθα ευρύτερα γνωστικά πεδία : Φυσικής, Μηχανικής, Χημείας, Βιολογίας, Περιβάλλοντος, Επιστημών Θάλασσας, Ναυτιλίας, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

 • Στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί μικτό επίδομα 4.00 € για κάθε ώρα κατάρτισης (συνολικά μικτά: 260,00 € κατ’ άτομο). Δικαίωμα στην οικονομική ενίσχυση δεν έχουν όσοι παρακολούθησαν το θερινό σχολείο των κύκλων 2011 και 2012 και έλαβαν το σχετικό επίδομα κατάρτισης και όσοι συμμετέχουν έμμισθα σε άλλες δράσεις του προγράμματος «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας».

 • Ο συνολικός αριθμός ωρών κατάρτισης του Θερινού Σχολείου είναι 65 ώρες, που αναπτύσσονται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα σε 11 ημέρες. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών των εκπαιδευόμενων είναι 6 ώρες (10% των ωρών παρακολούθησης).

 • Διαδικασία και κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ως κριτήρια επιλογής θα ληφθούν:

 1. Η συνάφεια του αντικειμένου αντικείμενο σπουδών ή/και εργασίας με το αντικείμενο του Θερινού Σχολείου, και
 2. Η επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου
 3. Όσοι παρακολούθησαν το θερινό σχολείο των κύκλων 2011 και 2012 και έλαβαν το σχετικό επίδομα κατάρτισης δεν έχουν δικαίωμα κατάθεσης αίτησης. Δικαίωμα δεν έχουν επίσης και όσοι συμμετέχουν έμμισθα σε δράσεις του προγράμματος «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας».

 • Διαδικασία επιλογής
 1. Καταγραφή υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα επιλογής
 2. Κατάρτιση πινάκων αξιολόγησης με βάση την αίτηση

 • Προθεσμία και τρόπος κατάθεσης αιτήσεων :
 1. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων :Μέχρι και την 10/8/2013
 2. Λήψη και Κατάθεση Αιτήσεων : στο http://envi.teiion.gr/gr/summer-school-dme-3.html 

Σε περίπτωση επιλογής οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να προσκομίσουν ακριβή αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την έναρξη του θερινού σχολείου.

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ


 

dme3_web_icon


logo_espa_new_2012