Κατατάξεις Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης & Ανωτέρων Σχολών στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στην με αρ. 26/5-8-2009 συνεδρίασή της αποφάσισε οι « Κατατάξεις πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ανωτέρων Σχολών στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για το ακαδημαϊκό έτος 2009/2010» θα διενεργηθούν ως ακολούθως :

Η επιλογή του τρόπου κατάταξης των πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ανωτέρων Σχολών στα Τμήματα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για το ακαδημαϊκό έτος 2009/2010, να γίνει με βάση το βαθμό πτυχίου.
Το ποσοστό κατάταξης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 4% επί του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων σε κάθε Τμήμα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Η κατάταξη θα γίνει κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το οριζόμενο ποσοστό.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στο Τμήμα που επιθυμούν την κατάταξη από 1 μέχρι 15 Νοεμβρίου.

Περισσότερα...