Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τοπικά Στελέχη Διοικητικής & Επικοινωνιακής Λειτουργίας (Ζάκυνθος - Κεφαλονιά)

 

 

Αναφορικά με την αριθμ. Πρωτ. 971/01-07-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκτέλεση της πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 11/7/2011 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:Α. ΤΟΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

Σειρά κατάταξης:

1. Σφυρόερα Έλλη
2.
Μαργαρίτη Παρασκευή


Β. ΤΟΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

Σειρά κατάταξης:

1. Αγγελοπούλου Γεωργία


Γ. ΤΟΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ)


Σειρά κατάταξης:

1. Βασιλική Λεβεντάκου
2. Μαργαρίτη Παρασκευή

3. Κατάκαλου Ελένη

Αποκλείεται ο κ. Χριστόφορος Μαγουλάς, καθώς κατέθεσε αίτηση εκπρόθεσμα.