24.10.2011 Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Βοηθητικό Στέλεχος Δοικητικής-Διαχειριστικής Λειτουργίας

 

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Βοηθητικό Στέλεχος Δοικητικής-Διαχειριστικής Λειτουργίας

Αναφορικά με την αριθμ. Πρωτ. 970/01-07-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκτέλεση της πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 15/9/2011 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σειρά κατάταξης:

1. Μαρία Παπαευθυμίου

2. Ευαγγελία Αραβαντινού

3. Ανδρέας Παπασταθόπουλος

4. Ελένη Κατάκαλου

5. Παρασκευή Μαργαρίτη