Πρόσκληση για συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ" (ΛΕΥΚΑΔΑ)

 

 

Ερωτηματολόγιο - Έρευνα Αγοράς

 

Πρόσκληση Συμμετοχής                   Αίτηση Συμμετοχής


Ωρολόγιο Πρόγραμμα

php9B4i4kAM

  

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πρόκειται να υλοποιήσει στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» το παρακάτω πρόγραμμα Θερινού Σχολείου και προχωρά στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους καταρτιζόμενους:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

«ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» (Δ.07)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΆΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 1 – ΛΕΥΚΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΩΡΕΣ)

4 Ιουλίου 2012 – 13 Ιουλίου 2012

25

45

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :
 1. Εργαζόμενους και στελέχη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ΜΚΟ, συνδικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των κοινωφελών επιχειρήσεων τους, κ.λπ. που σχετίζονται με θέματα Κοινωνικής Οικονομίας, Τοπικής Ανάπτυξης, Ποιότητας ζωής, Κοινωνικής ένταξης, Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων,  Χρηματοδοτικά εργαλεία για την αναζήτηση και μόχλευση πόρων, Μάρκετινγκ, Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού κ.ο.κ.
 2. Εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων και συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται  στους τομείς της Αειφόρου Ανάπτυξης και Ποιότητας Ζωής  (αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου, προώθηση του τουρισμού και του αγροτουρισμού, άρση της απομόνωσης και του κοινωνικού αποκλεισμού, παραγωγή και προώθηση τοπικών προϊόντων, ενίσχυση της απασχόλησης) καθώς και στον τομέα της Κοινωνικής Φροντίδας με ανάλογο γνωστικό υπόβαθρο.
 3. Πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, με ευρύτερο υπόβαθρο Κοινωνικής Οικονομίας, Χρηματοδοτικά εργαλεία για την αναζήτηση πόρων, Μάρκετινγκ, Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού, Ποιότητα, Τοπική Κοινωνία.
 4. Φοιτητές συναφών αντικειμένων εκπαίδευσης προς το αντικείμενο του σχολείου.

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
  • Ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές γνώσεις σε ευρύτερα γνωστικά πεδία που σχετίζονται με την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στους τομείς της Αειφόρου Ανάπτυξης, της Ποιότητας Ζωής και της Κοινωνικής Φροντίδας.

 • Ο κύριος σκοπός του Σχολείου είναι να καταρτίσει τους συμμετέχοντες ως προς τα εξής:
 1. Παρουσίαση θεσμικού πλαισίου της  Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Ανάλυση πολιτικών και καλών πρακτικών της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 3. Χρηματοδοτικά εργαλεία για την αναζήτηση πόρων από τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις.
 4. Αξιοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και άλλων Κοινοτικών Πόρων από τις Κοινωνικές  Επιχειρήσεις.
 5. Χάραξη  επικοινωνιακής στρατηγικής  Κοινωνικών Επιχειρήσεων.
 6. Αρχές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
 7. Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηριότητα.
 8. Strategic and Operational Management for Social Service Organisations.
 9. Human Resource Planning and the management of Human Resources within Social Service Organisations.
 10. Motivation theories and Performance and Reward Systems within Social Service Organisations.
 11. Social Capital and utisation of human resources within the Greek labour market.
 12. Συμβουλευτική Ενδυνάμωση και Προοπτικές Απασχόλησης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων.
 13. Ανάπτυξη  προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο.

 • Στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί μικτό επίδομα 4.00 € για κάθε ώρα κατάρτισης (συνολικά μικτά: 180,00 € κατ’ άτομο)

 • Η συνολική διάρκεια του Θερινού Σχολείου θα είναι μιάμιση (1,5) εβδομάδα, πέντε-έξι (5-6) ώρες ημερησίως. Δικαίωμα Απουσιών 4 ώρες (10% των ωρών παρακολούθησης).

 • Προθεσμία και τρόπος κατάθεσης αιτήσεων :
 1. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:  από 18/05/2012 έως 25/6/2012
 2. Τρόπος Λήψης Αιτήσεων:

ü Διαδικτυακά μέσω ιστοτόπου: http://www.teiion.gr/index.php/el/action3.html

ü Από τη γραμματεία του Τμήματος «Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία», ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Φιλοσόφων & Τζεβελέκη 1, ΤΚ 31100, Λευκάδα.

 1. Τρόπος Κατάθεσης Αιτήσεων :

ü Αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες  9:00 – 14:00, στη γραμματεία του Τμήματος «Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία», ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Φιλοσόφων & Τζεβελέκη 1, ΤΚ 31100, Λευκάδα.

ü Ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με την ένδειξη “Για το Θερινό Σχολείο για την Κοινωνική Οικονομία”, με ημερομηνία παραλαβής από το ΤΕΙ την 25/06/2012.

 1. Κατάθεση δικαιολογητικών: Αίτηση υποψηφίου και ακριβή αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας κ.λπ.

Σε περίπτωση επιλογής οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να προσκομίσουν ακριβή αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την έναρξη του θερινού σχολείου.

 • Διαδικασία και κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ως κριτήρια επιλογής θα ληφθούν:

 1. Η συνάφεια του αντικειμένου κατάρτισης με το αντικείμενο σπουδών ή/και εργασίας.
 2. Η επαγγελματική εμπειρία.

 • Διαδικασία επιλογής
 1. Καταγραφή υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα επιλογής.
 2. Κατάρτιση πινάκων αξιολόγησης με βάση την αίτηση.

 • Πληροφορίες : Γραμματεία Τμήματος, κα Αραβανή - τηλ. 26450-26160, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

 

espa logo 50