Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Θερινό Σχολείο για την Κοινωνική Οικονομία

 

POSTER_KOIN_OIKONOMIA

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού πρόκειται να υλοποιήσει στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» το παρακάτω πρόγραμμα Θερινού Σχολείου και προχωρά στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους καταρτιζόμενους:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

«2o ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» (Δ.07)

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Λεωφόρος Α.Τρίτση, ΤΚ 28100, Αργοστόλι

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΩΡΕΣ)

3 Ιουλίου 2013 – 13 Ιουλίου 2013

25

55

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :
 1. Εργαζόμενους και στελέχη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ΜΚΟ, συνδικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των κοινωφελών επιχειρήσεων τους, κ.λπ. που σχετίζονται με θέματα Κοινωνικής Οικονομίας, Τοπικής Ανάπτυξης, Ποιότητας ζωής, Κοινωνικής ένταξης, Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων,  Χρηματοδοτικά εργαλεία για την αναζήτηση και μόχλευση πόρων, Μάρκετινγκ, Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού κ.ο.κ.
 2. Εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων και συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται  στους τομείς της Αειφόρου Ανάπτυξης και Ποιότητας Ζωής  (αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου, προώθηση του τουρισμού και του αγροτουρισμού, άρση της απομόνωσης και του κοινωνικού αποκλεισμού, παραγωγή και προώθηση τοπικών προϊόντων, ενίσχυση της απασχόλησης) καθώς και στον τομέα της Κοινωνικής Φροντίδας με ανάλογο γνωστικό υπόβαθρο.
 3. Πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, με ευρύτερο υπόβαθρο Κοινωνικής Οικονομίας, Χρηματοδοτικά εργαλεία για την αναζήτηση πόρων, Μάρκετινγκ, Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού, Ποιότητα, Τοπική Κοινωνία.
 4. Φοιτητές συναφών αντικειμένων εκπαίδευσης προς το αντικείμενο του σχολείου.

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
  • Ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές γνώσεις σε ευρύτερα γνωστικά πεδία που σχετίζονται με την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στους τομείς της Αειφόρου Ανάπτυξης, της Ποιότητας Ζωής και της Κοινωνικής Φροντίδας.

 • Ο κύριος σκοπός του Σχολείου είναι να καταρτίσει τους συμμετέχοντες ως προς τα εξής:
 1. Βασικές έννοιες και αρχές της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 2. Μακροοικονομικές προσεγγίσεις- κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα
 3. Αξιοποίηση πόρων και  κοινωνικό μάρκετινγκ
 4. Επικοινωνία και κοινωνική επιχειρηματικότητα
 5. Χρηματοδοτικά εργαλεία  και ευρωπαϊκά προγράμματα της κοινωνικής οικονομίας
 6. Πράσινη επιχειρηματικότητα και χρηματοοικονομική ανάλυση
 7. Επενδύσεις, επιπτώσεις και  η προσέγγιση των τριών τομέων  της οικονομίας
 8. Δομές κοινωνικής οικονομίας και τοπική κοινωνία
 9. Κοινωνική έρευνα, συμβουλευτική ενδυνάμωση και επιχειρηματική στρατηγική
 10. Ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρηματικότητα στο περιβάλλον της κοινωνικής οικονομίας
 11. Εφαρμογή, πληροφόρηση

 • Στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί μικτό επίδομα 4,00 € για κάθε ώρα κατάρτισης (συνολικά μικτά: 220,00 € κατ’ άτομο). Δικαίωμα στην οικονομική ενίσχυση δεν έχουν όσοι παρακολούθησαν το θερινό σχολείο του 2012 και έλαβαν το σχετικό επίδομα κατάρτισης και όσοι συμμετέχουν έμμισθα σε άλλες δράσεις του προγράμματος «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας».

 • Δικαίωμα Απουσιών 5 ώρες (10% των ωρών παρακολούθησης).

 • Προθεσμία και τρόπος κατάθεσης αιτήσεων :
 1. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:  από 21/05/2013 έως 15/6/2013
 2. Τρόπος Λήψης Αιτήσεων:

ü Διαδικτυακά μέσω ιστοτόπου: http://www.teiion.gr/images/stories/pdf/therinasxoleia/aitisi_therino_koinoniki_oikon_k_epixir.doc

ü Από τα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λ. Συγγρού 56, ΤΚ 11742, Αθήνα, γραφείο 503.

 1. Τρόπος Κατάθεσης Αιτήσεων :

ü Αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες  9:00 – 14:00, στο γραφείο 503 της Διοικούσας Επιτροπής, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λ. Συγγρού 56, ΤΚ 11742, Αθήνα.

ü Ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με την ένδειξη “Για το Θερινό Σχολείο για την Κοινωνική Οικονομία”, με ημερομηνία παραλαβής από το ΤΕΙ την 15/6/2013.

ü Διαδικτυακά στο mail: gpierrakos@yahoo.gr 

 1. Κατάθεση δικαιολογητικών: Αίτηση υποψηφίου και ακριβή αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας κ.λπ.

Σε περίπτωση επιλογής οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να προσκομίσουν ακριβή αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την έναρξη του θερινού σχολείου.

 • Διαδικασία και κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ως κριτήρια επιλογής θα ληφθούν:

 1. Η συνάφεια του αντικειμένου κατάρτισης με το αντικείμενο σπουδών ή/και εργασίας
 2. Η επαγγελματική εμπειρία
 3. Όσοι παρακολούθησαν το θερινό σχολείο του 2012 και έλαβαν το σχετικό επίδομα κατάρτισης δεν έχουν δικαίωμα κατάθεσης αίτησης. Δικαίωμα δεν έχουν επίσης και όσοι συμμετέχουν έμμισθα σε δράσεις του προγράμματος «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας».

 • Διαδικασία επιλογής
 1. Καταγραφή υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα επιλογής.
 2. Κατάρτιση πινάκων αξιολόγησης με βάση την αίτηση.

 • Πληροφορίες : Επιστημονικός Υπεύθυνος Θερινού Σχολείου, Επ. Καθηγητής Γ. Πιερράκος - τηλ. 6977 215 521, gpierrakos@yahoo.gr

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

 

 

logo_espa_new_2012