Αποτίμηση των σεμιναρίων συντήρησης και επισκευής μουσικών οργάνων από το Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων


Μια σημαντική εκπαιδευτική δράση για τον χώρο της μουσικής υλοποίησε το Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας». Με τίτλο «Εκπαιδευτικές Διά Βίου Δράσεις για τη Συντήρηση και Επισκευή Πνευστών και Κρουστών Μουσικών Οργάνων» διοργάνωσε σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων, τα οποία απευθύνονταν στους μαθητές των Φιλαρμονικών Σχολών των Ιονίων Νήσων και στους εκπαιδευτές τους, αλλά και στους φοιτητές του Τμήματος.

Στόχος ήταν η παροχή προς τους συμμετέχοντες, αλλά και την κοινωνία γενικότερα, εξειδικευμένων γνώσεων πάνω στο γενικό τομέα «Φιλαρμονικές». Για την επίτευξη του σκοπού αυτού συνεργάστηκαν Επιστήμονες και Εμπειροτέχνες από όλο το φάσμα των Επιστημών και των Κλάδων που σχετίζονται με τη Φιλαρμονική. Η Δράση ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων (Δρ. Διονύσιος Θ. Γ. Κατερέλος και Δρ. Νικόλαος Μπουκας, Επίκουροι Καθηγητές), του Τ.Ε.Ι. Αθηνών (Δρ. Γεώργιος Παναγιάρης, Καθηγητής) και του Ιονίου Πανεπιστημίου (Δρ. Κωνσταντίνος Καρδάμης, Λέκτορας). Επιπλέον συνεργάστηκαν οι κκ. Μαρία Μπακάλη, Τεχνολόγος Ήχου και Μουσικών Οργάνων, και Νικόλαος Διπλάρης, Συντηρητής.

Τα γενικά πεδία που αναπτύχθηκαν είναι τα ακόλουθα:

  1. Μουσικολογία: Η ιστορία των Φιλαρμονικών, η είσοδος και η ανάπτυξή τους στα Επτάνησα, οι αιτίες που ώθησαν τις τοπικές κοινωνίες να αναδείξουν αυτό τον ιδιαίτερο πολιτισμικό παράγοντα.
  2. Οργανολογία: Τα όργανα της Μπάντας και η ιστορική τους εξέλιξη, με έμφαση στις Επτανησιακές Μπάντες.
  3. Εκπαίδευση: Η λαϊκή εκπαίδευση με μέσο τη φοίτηση του παιδιού σε μια Φιλαρμονική.
  4. Ακουστική: Η αναγνώριση των παραμέτρων, των μεγεθών και των ιδιαιτεροτήτων των μουσικών οργάνων της Μπάντας από την πλευρά της Φυσικής.
  5. Συντήρηση: Αναγνώριση των τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιάσουν τα όργανα κατά τη λειτουργία τους. Τρόποι πρωτοβάθμιας συντήρησης.
  6. Επισκευή: Αναγνώριση της ανάγκης επισκευής των μουσικών οργάνων και μέθοδοι επισκευής πρώτου σταδίου.
  7. Πολιτικές ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς ως μοχλού ανάπτυξης.

Η δράση οργανώθηκε στην Κεφαλονιά, στο Παράρτημα του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στο Ληξούρι, όπου και το Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων. Δόθηκαν δέκα (10) διαλέξεις (5 διαλέξεις επαναλαμβανόμενες) στα πιο πάνω αντικείμενα. Συνολικά παρακολούθησαν τη δράση εκατόν σαράντα (140) άτομα.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί (εικόνα 1) παρουσιάζεται η κατανομή των ατόμων που παρακολούθησαν τις διαλέξεις ανάλογα με την ιδιότητα με την οποία προσήλθαν. Παρατηρείται ότι η πλειοψηφία, σχεδόν το 50%, των ατόμων που παρακολούθησαν τη δράση είναι μέλη της κύριας κοινωνικής ομάδας-στόχου του έργου, δηλαδή είναι Μαθητές των Φιλαρμονικών Σχολών της Κεφαλονιάς. Το αποτέλεσμα κρίνεται ικανοποιητικό, αν ληφθούν υπόψη ανασταλτικοί παράγοντες, όπως η απόσταση και η δυσκολία μετακίνησης μεταξύ του Ληξουρίου και των άλλων οικισμών-εδρών των Φιλαρμονικών, το ηλικιακό εύρος των Μαθητών (5-18 ετών κατά πλειοψηφία), οι σχολικές δραστηριότητες και απαιτήσεις των Μαθητών, καθώς και το γενικότερο κλίμα απέναντι στο πολιτιστικό προϊόν. Εντυπωσιακή είναι η απόλυτη συμμετοχή των Αρχιμουσικών και των Εκπαιδευτών των Φιλαρμονικών του νησιού. Παρά το ότι σε ποσοστό αποτελούν μόλις το 4% των συμμετεχόντων, προσήλθαν και οι έξι (6) Αρχιμουσικοί και Εκπαιδευτές που δραστηριοποιούνται στις Φιλαρμονικές της Κεφαλονιάς (Δημοτική Φιλαρμονική Σάμης – Δημοτική Φιλαρμονική Πυλάρου, Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλληνίας, Δημοτική Φιλαρμονική Αργοστολίου, Δημοτική Φιλαρμονική Λειβαθούς και Φιλαρμονική Σχολή Ληξουρίου)

 

20140430_katanomi

Εικόνα 1. Κατανομή παρακολουθησάντων τις διαλέξεις της δράσης ανά ιδιότητα

Δεύτερη μεγάλη κατηγορία συμμετεχόντων αποτελούν με 34% οι Φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Ακολουθούν με 11,5% εκπρόσωποι από διάφορους φορείς, όπως την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Κεφαλονιάς, την Α’Βάθμια και τη Β’Βάθμια Εκπαίδευση, τοπικά ΜΜΕ, κ.α. Οι φορείς αυτοί ωφελήθηκαν ιδιαίτερα από τις διαλέξεις των προαναφερθέντων πεδίων 1 και 7. Τέλος, στις εκδηλώσεις της δράσης συμμετείχε και ένα μέλος Δ.Σ. Φιλαρμονικής.

Αναλυτικά στοιχεία για το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων μπορείτε να βρείτε στον ιστοχώρο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, στη διεύθυνση:

http://www.teiion.gr/index.php/el/component/content/article/37/310-2011-11-01-11-03-42.html

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

 

espa_new