ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

afisa_th_sxoleio_k_oikonomia_2014

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στα πλαίσια του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους πρόκειται να υλοποιήσει στο πλαίσιο του Υποέργου «04» με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις Ενίσχυσης και Προβολής της Κεφαλονιάς» της Πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» και MIS 352400, το παρακάτω πρόγραμμα Θερινού Σχολείου και προχωρά στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους συμμετέχοντες/ επιμορφούμενους:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

«ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» (Δ.1.2)

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Λεωφόρος Α.Τρίτση, ΤΚ 28100, Αργοστόλι 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΩΡΕΣ)

3 Ιουλίου 2014 – 10 Ιουλίου 2014

20

40

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :
 1. Πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, με ευρύτερο υπόβαθρο Κοινωνικής Οικονομίας, Χρηματοδοτικά εργαλεία για την αναζήτηση πόρων, Μάρκετινγκ, Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού, Ποιότητα, Τοπική Κοινωνία. 
 2. Φοιτητές συναφών αντικειμένων εκπαίδευσης προς το αντικείμενο του σχολείου.

Ο κύριος σκοπός του είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στα θέματα:

I. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Οικονομία
 • Θεσμικό πλαίσιο της  Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

II. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

 • Μακροοικονομικό Πλαίσιο της Επιχειρηματικότητας
 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Καινοτομία
 • Κατανόηση του ρόλου της Εργασιακή Κουλτούρας στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

III. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 • Αξιοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και άλλων Κοινοτικών Πόρων από τις Κοινωνικές  Επιχειρήσεις
 • Η Δημιουργία της Κοινωνικής Επιχείρησης
 • Κοινωνική Δικτύωση
 • Πληροφόρηση για διαρκή υποστήριξη νέων πρωτοβουλιών

V. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ

 • Human Resource Management
 • Διαχείριση αλλαγών στο Περιβάλλον της κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

VI. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

 • Κοινωνική έρευνα
 • Κοινωνικό Μάρκετινγκ

VII. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ  -ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

 • Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμωση
 • Χαρακτηριστικά του Κοινωνικού επιχειρηματία & Εργασιακές Σχέσεις

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ-CASE STUDIES  

 • Για τους συμμετέχοντες μη κατοίκους Κεφαλονιάς προβλέπεται επιδότηση της διαμονής τους κατά 50% και έως 25,00€ ανά ημέρα.

 • Η συνολική διάρκεια του Θερινού Σχολείου θα ανέρχεται στις σαράντα (40) ώρες, οι οποίες θα υλοποιηθούν σε επτά (7) ημέρες σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου.

Δικαίωμα Απουσιών 4 ώρες (10% των ωρών παρακολούθησης).

 • Προθεσμία και τρόπος κατάθεσης αιτήσεων :
 1. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : έως 25 Ιουνίου 2014 (ημερομηνία παραλαβής από το ΤΕΙ την 25η Ιουνίου 2014).
 2. Τρόπος Λήψης Αιτήσεων :

        3. Τρόπος Κατάθεσης Αιτήσεων :

ü Αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 – 14:30, από την έδρα της Κεντρικής Διοίκησης στη διεύθυνση: Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη Τ.Κ. 28 100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά.

ü Ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με την ένδειξη “Για το Θερινό Σχολείο για την Κοινωνική Οικονομία”, με ημερομηνία παραλαβής από το ΤΕΙ την 25η Ιουνίου 2014.

        4. Κατάθεση δικαιολογητικών : Αίτηση υποψηφίου και αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας κ.λπ.

Σε περίπτωση επιλογής οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να προσκομίσουν αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την έναρξη του θερινού σχολείου.

 • Διαδικασία και κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ως κριτήρια επιλογής θα ληφθούν:

 1. Η συνάφεια του αντικειμένου κατάρτισης με το αντικείμενο σπουδών ή/και εργασίας
 2. Η επαγγελματική εμπειρία

 • Διαδικασία επιλογής
 1. Καταγραφή υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα επιλογής
 2. Κατάρτιση πινάκων αξιολόγησης με βάση την αίτηση

 • Πληροφορίες : κ. Τρουμπέτας Σπύρος, τηλέφωνο: 6977 782577, spytro@gmail.com

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ