ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

 


Σκοπός του προγράμματος είναι να καταστεί το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων διεθνής πόλος εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτόμου δράσης μέσω της εκμετάλλευσης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των νησιών. Η προβολή και η αξιοποίηση των στοιχείων αυτών θα αποτελέσουν μοχλό οικονομικής ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία, μέσα από την ενεργή σύνδεση και διάδρασή της με το επιστημονικό αντικείμενο των Τμημάτων του Ιδρύματος.

Η έμφαση του προγράμματος θα δοθεί σε εκείνους τους τομείς που τα Τμήματα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων έχουν να επιδείξουν επιστημονικό έργο το οποίο, αλληλεπιδρώντας με τα παραγωγικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής, είναι δυνατό να ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη και να συμβάλει στον περιορισμό των μειονεκτημάτων της νησιωτικότητας ή και στη μετατροπή τους σε πλεονεκτήματα. Υπό αυτό το πρίσμα έχουν προγραμματιστεί έργα και δραστηριότητες που προωθούν τη διατμηματική συνεργασία εντός και εκτός του Ιδρύματος.

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιούνται οι εξής δράσεις:

- Ψηφιακή Πλατφόρμα. Διαμόρφωση και οργάνωση ηλεκτρονικών υποδομών για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας και λειτουργία ενός εικονικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης, το οποίο θα αποτελέσει τον πυρήνα των ψηφιακών υπηρεσιών προς το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας και την τοπική κοινωνία.

- Διεπιστημονικά Προγράμματα Σπουδών. Υποστηρίζουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνονται σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιστημονικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίες απευθύνονται σε επιστήμονες και επαγγελματίες. Στόχος είναι η εκπαίδευση στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, όπως και η πρακτική εφαρμογή των γνώσεων μέσω συνεργασιών με τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες των Επτανήσων. Σε αυτή τη δράση εντάσσονται και οι δραστηριότητες της οργάνωσης των Θερινών Σχολείων.

- Θερινά Σχολεία. Αποτελούν μια συγκροτημένη εκπαιδευτική πρωτοβουλία του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με τριπλό σκοπό: την ουσιαστική αξιοποίηση και προώθηση του επιστημονικού έργου που παράγεται στο Ίδρυμα, τη διεύρυνση των συνεργασιών του με ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και κοινωνικούς φορείς, καθώς και την εμβάθυνση των δεσμών του με την τοπική κοινωνία των Επτανήσων. Τα Θερινά Σχολεία προσφέρουν στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να συνδεθούν με τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της ενασχόλησης ή/και της έρευνάς τους και να παρακολουθήσουν επιστήμονες και ειδικούς αναγνωρισμένου κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

- Δράσεις στην Τοπική Κοινωνία. Περιλαμβάνονται οι δράσεις του προγράμματος που στοχεύουν στη διάχυση του παραγόμενου από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων εκπαιδευτικού έργου προς την τοπική κοινωνία των Επτανήσων, με σκοπό την ενίσχυση της μεταξύ τους σύνδεσης, αλλά και την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, με απώτερο σκοπό την παραγωγική αξιοποίηση και την προώθηση επιχειρησιακού τύπου συνεργασιών.

- Ψηφιακό Σχολείο. Συμπεριλαμβάνονται οι Δράσεις για την ενίσχυση του ψηφιακού σχολείου, με στόχο τη σε βάθος εξοικείωση των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την ψηφιακή τεχνολογία, τις δυνατότητες που παρέχει για το διδακτικό έργο και τη μάθηση και ειδικότερα σε εφαρμογές που έχουν σχέση με τα επιστημονικά αντικείμενα του Ιδρύματος, αλλά και το χώρο του Ιονίου.

- Ερευνητικά Θεματικά Πεδία. Αφορούν ερευνητικές δραστηριότητες που τροφοδοτούν τις επιμέρους προτάσεις, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό των Τμημάτων του ΤΕΙ και μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες διασύνδεσης του Ιδρύματος με άλλα ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το πρόγραμμα «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους.

 

Σχετικές Εκδηλώσεις και Ανακοινώσεις

 

 

 

espa_new