ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


[1] Συμβουλευτείτε τον Τμηματικό σας Υπεύθυνο, το διαδίκτυο ή την ιστοσελίδα του Τμήματος ERASMUS+ των Ιονίων Νήσων, για την εύρεση Φορέα Υποδοχής για την πρακτική σας άσκηση.

[2] Αποστείλετε στους Φορείς που επιθυμείτε να μετακινηθείτε σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα και Motivation Letter ζητώντας να γίνετε δεκτός/-ή για πρακτική άσκηση.

[3] Αν υπάρξει ανταπόκριση, ζητήστε έγγραφη Βεβαίωση Αποδοχής (Letter of Acceptance) σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο. Πρέπει, οπωσδήποτε, να γίνεται αναφορά στη γλώσσα εργασίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την επίσημη γλώσσα της χώρας υποδοχής)

[4] Στη συνέχεια, καταθέτετε  στη Γραμματεία του Τμήματός σας την παραπάνω Βεβαίωση Αποδοχής συνοδευόμενη από Αίτηση Εκδήλωσης ΕνδιαφέροντοςΒεβαίωση Αναλυτικής βαθμολογίας και απλές φωτοτυπίες Πιστοποιητικών Ξένων Γλωσσών, μέχρι την ορισμένη από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καταληκτική ημερομηνία.

*** ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ: Τα ίδια έντυπα τα αποστέλλετε ηλεκτρονικά στο Γραφείο ERASMUS erasmion@teiion.gr *** 

[5] Μετά την επιλογή σας,  συμπληρώνετε και υπογράφετε, σε συνεργασία με τον Τμηματικό σας Υπεύθυνο, τη σχετική Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) την οποία αποστέλλετε στον Φορέα Υποδοχής για υπογραφή. Η Συμφωνία Σπουδών πρέπει να σας επιστραφεί από τον Φορέα Υποδοχής και να την προωθήσετε ηλεκτρονικά στο Γραφείο ERASMUS erasmion@teiion.gr 

*** Συνίσταται όταν οι φοιτητές συμπληρώνουν την Συμφωνία Σπουδών να είναι πολύ προσεκτικοί στις ημερομηνίες που θα δηλώσουν, γιατί ο υπολογισμός της υποτροφίας τους θα βασιστεί στις ανωτέρω ημερομηνίες. ***

[6] Ύστερα από σχετική ειδοποίηση που θα λάβετε, παίρνετε μέρος σε υποχρεωτική On-line Αξιολόγηση των γλωσσικών σας ικανοτήτων.

*** Αν η απόδοση του φοιτητή στην γλωσσική αξιολόγηση είναι χαμηλή, εγγράφεται αυτόματα σε On-line μαθήματα εκμάθησης της συγκεκριμένης γλώσσας. ***

[7] Εκδίδετε από τον Φορέα Ασφάλισής σας την Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης (Ε.Κ.Α.Α.) και την προωθείτε ηλεκτρονικά στο Γραφείο ERASMUS erasmion@teiion.gr 

***  Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν ανήκει σε κανένα ασφαλιστικό φορέα, θα πρέπει ή να ασφαλισθεί σε ιδιωτική εταιρεία για το διάστημα παραμονής του στο εξωτερικό. ***

[8] Εφοδιάζεστε, επίσης, με: [Α] Ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημίες που θα προξενηθούν από εσάς από αμέλειά σας ως φυσικό πρόσωπο τουλάχιστον στο πλαίσιο των συνηθισμένων σας δραστηριοτήτων στην εργασία σας κατά τη διάρκεια της παραμονής σας για πρακτική άσκηση, και [Β] Ασφάλεια για προσωπικά ατυχήματα που απορρέουν από τα καθήκοντα σας ως Συμμετέχοντα στην πρακτική άσκηση, από ασφαλιστική εταιρεία και προωθείτε αντίγραφά τους στο Γραφείο ERASMUS erasmion@teiion.gr

*** Προτιμήστε εταιρίες που θα σας παρέχουν τα ασφαλιστήρια ή έστω τις Βεβαιώσεις ασφάλισης στην αγγλική γλώσσα. ***

[9] Τέλος, ανοίγετε τραπεζικό λογαριασμό σε Τράπεζα της Ελλάδος (κατά προτίμηση στην Εθνική Τράπεζα) τα στοιχεία του οποίου συμπληρώνετε στο έντυπο Πληροφοριακά Στοιχεία και το προωθείτε στο Γραφείο ERASMUS erasmion@teiion.gr

***  Σε περίπτωση που ο λογαριασμός σας είναι σε διαφορετική τράπεζα από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το ποσό της επιχορήγησης ERASMUS θα κατατεθεί στον παραπάνω λογαριασμό με μια μικρή προμήθεια της τάξης των 4-5 ευρώ. ***

[10] Αφού έχετε ολοκληρώσει όλες τις παραπάνω διαδικασίες, το Γραφείο ERASMUS θα προετοιμάσει τη Σύμβαση Επιχορήγησης ERASMUS για Πρακτική, η οποία εν συνεχεία θα σας προωθηθεί για υπογραφή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ERASMUS+ 

[1] Μετά την επιστροφή σας, θα πρέπει να καταθέσετε στο Γραφείο ERASMUS+ τα παρακάτω δικαιολογητικά, συνοδευόμενα από την Αίτηση Άφιξης:

  • Certificate of Attendance σε πρωτότυπη μορφή, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον Φορέα Υποδοχής.
  • Learning Agreement for traineeships (section to be completed “AFTER THE MOBILITY”) με πρωτότυπη υπογραφή από τον Φορέα Υποδοχής.

[2] Τέλος, για την κατάθεση του υπόλοιπου 20% του ποσού της υποτροφίας και για να ελεγχθεί η πρόοδός σας κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, θα πρέπει να λάβετε μέρος στην 2η On-line Γλωσσική Αξιολόγηση για την οποία θα σας έρθει σχετική ειδοποίηση.