ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ


[1] Αναζητείτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ή στο Τμήμα σας, ανακοίνωση σχετικά με την προκήρυξη θέσεων κινητικότητας για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά.

[2] Καταθέτετε στη Γραμματεία του Τμήματός σας Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από Αναλυτική Βαθμολογία και απλές φωτοτυπίες Πιστοποιητικών Ξένων Γλωσσών, μέχρι την ορισμένη από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καταληκτική ημερομηνία.

*** ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ: Τα ίδια έντυπα τα αποστέλλετε ηλεκτρονικά στο Γραφείο ERASMUS erasmion@teiion.gr *** 

[3] Μετά την επιλογή σας, και αφού συμβουλευτείτε το Πρόγραμμα Σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής, συμπληρώνετε σε συνεργασία με τον Τμηματικό σας Υπεύθυνο τη σχετική Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement).

*** Συνίσταται όταν οι φοιτητές συμπληρώνουν την Συμφωνία Σπουδών να είναι πολύ προσεκτικοί στις ημερομηνίες που θα δηλώσουν, ελέγχοντας πάντα το ακαδημαϊκό ημερολόγια του Ιδρύματος Υποδοχής, γιατί ο υπολογισμός της υποτροφίας τους θα βασιστεί στις ανωτέρω ημερομηνίες. ***

[4] Ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής, στο οποίο πρόκειται να φοιτήσετε, για τη διαδικασία εγγραφής που απαιτείται και αποστέλλετε τα σχετικά έντυπα. {Συνήθως πρόκειται για μια Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Application Form), την οποία πιθανώς να βρείτε αναρτημένη στην ιστοσελίδα του κάθε Πανεπιστημίου, μια Αναλυτική Βαθμολογία (Transcript of Records) μεταφρασμένη στα αγγλικά και τη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) υπογεγραμμένη από εσάς και από τον Τμηματικό Υπεύθυνο}.

*** Ενημερώνουμε τους υποψηφίους φοιτητές ERASMUS+ ότι το Γραφείο ERASMUS+ αναλαμβάνει να αποστείλει μόνο το ERASMUS nomination (ενημέρωση των Ιδρυμάτων Υποδοχής για τους υποψηφίους φοιτητές). Η διαδικασία εγγραφής του κάθε φοιτητή στο Ίδρυμα Υποδοχής (π.χ. συμπλήρωση φόρμα αίτησης του Ιδρύματος Υποδοχής ή ό,τι άλλα έγγραφα ζητηθούν να συμπληρωθούν και να αποσταλούν) είναι αποκλειστικά ευθύνη των υποψηφίων φοιτητών ERASMUS+.***

[5] Η Συμφωνία Σπουδών πρέπει να σας επιστραφεί από το Ίδρυμα Υποδοχής μαζί με την έγγραφη έγκριση αποδοχής σας (Letter of Acceptance). Προωθείτε και τα δύο παραπάνω έντυπα στο Γραφείο ERASMUS erasmion@teiion.gr 

[6] Ύστερα από σχετική ειδοποίηση που θα λάβετε, παίρνετε μέρος σε υποχρεωτική On-line Αξιολόγηση των γλωσσικών σας ικανοτήτων.

*** Αν η απόδοση του φοιτητή στην γλωσσική αξιολόγηση είναι χαμηλή, εγγράφεται αυτόματα σε On-line μαθήματα εκμάθησης της συγκεκριμένης γλώσσας. ***

[7] Εκδίδετε από τον Φορέα Ασφάλισής σας την Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης (Ε.Κ.Α.Α.) και την προωθείτε ηλεκτρονικά στο Γραφείο ERASMUS erasmion@teiion.gr 

*** Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν ανήκει σε κανένα ασφαλιστικό φορέα, θα πρέπει ή να ασφαλισθεί σε ιδιωτική εταιρεία για το διάστημα παραμονής του στο εξωτερικό. ***

[8] Τέλος, ανοίγετε τραπεζικό λογαριασμό σε Τράπεζα της Ελλάδος (κατά προτίμηση στην Εθνική Τράπεζα) τα στοιχεία του οποίου συμπληρώνετε στο έντυπο Πληροφοριακά Στοιχεία και το προωθείτε στο Γραφείο ERASMUS erasmion@teiion.gr 

*** Σε περίπτωση που ο λογαριασμός σας είναι σε διαφορετική τράπεζα από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το ποσό της επιχορήγησης ERASMUS θα κατατεθεί στον παραπάνω λογαριασμό με μια μικρή προμήθεια της τάξης των 4-5 ευρώ. ***

[9] Αφού έχετε ολοκληρώσει όλες τις παραπάνω διαδικασίες, το Γραφείο ERASMUS θα προετοιμάσει τη Σύμβαση Επιχορήγησης ERASMUS για Σπουδές, η οποία εν συνεχεία θα σας προωθηθεί για υπογραφή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ERASMUS+ 

[1] Μετά την επιστροφή σας, θα πρέπει να υποβάλλετε στο Γραφείο ERASMUS+ τα παρακάτω δικαιολογητικά, συνοδευόμενα από την Αίτηση Αναγνώρισης Μαθημάτων :

  • Certificate of attendance σε πρωτότυπη μορφή, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το γραφείο ERASMUS+ της Σχολής του Ιδρύματος Υποδοχής ή ακόμα και από τον συντονιστή ERASMUS+ της Σχολής του Ιδρύματος Υποδοχής.
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (Transcript of records), από το Ίδρυμα Υποδοχής, σε φωτοτυπία [το πρωτότυπο το καταθέτετε στην Γραμματεία του Τμήματός σας]
  • Learning Agreement for studies (section to be completed “AFTER THE MOBILITY”) με πρωτότυπη υπογραφή από το Ίδρυμα Υποδοχής.

[2] Τέλος, για την κατάθεση του υπόλοιπου 20% του ποσού της υποτροφίας και για να ελεγχθεί η πρόοδός σας κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, θα πρέπει να λάβετε μέρος στην 2η On-line Γλωσσική Αξιολόγηση για την οποία θα σας έρθει σχετική ειδοποίηση.